Meeroken op de werkvloer

beheer

Sinds 1 januari 2004 bestaat voor werknemers het recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn er voor te zorgen dat werknemers kunnen werken zonder dat zij hinder of overlast ondervinden van rokende collega’s. Een werknemer heeft dit recht niet alleen ten aanzien van zijn specifieke werkplek, maar dit recht geldt voor alle ruimten waar de werkgever kan komen. Aldus geldt dit ook voor hallen, gangen, liften, toiletten etc. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de overheidsinstellingen of het bedrijfsleven. Op dit recht is een aantal uitzonderingen, zo geldt het rookverbod onder meer (nog) niet voor horeca gelegenheden. Wel is er een stappenplan van Horeca Nederland dat ertoe moet leiden dat ook de Nederlandse horeca binnen afzienbare tijd rookvrij is. Op dit moment heeft een werknemer in de horeca derhalve nog geen recht op een rookvrije werkplek.

Nu kan het zo zijn dat een werknemer gezondheidsklachten krijgt doordat er op zijn werkplek werd gerookt dan wel wordt gerookt, zoals nog in de horeca. Wat dan? Kunnen werknemers schade claimen voor gezondheidsklachten die zij op hun werkplek hebben opgelopen? Sinds het arrest van het Gerechtshof Arnhem van 26 september 2006 kan dit inderdaad. In dit arrest is bepaald dat een werkgever in beginsel aansprakelijk is voor schade die een werkneemster in de vorm van gezondheidsklachten door roken op de werkvloer heeft geleden. Met dit arrest is het voor het eerst dat bepaald is dat gedwongen meeroken leidt tot een aansprakelijkheid van de werkgever.

De situatie die het arrest beschrijft, was als volgt. Een werkneemster met astma werd stelselmatig op haar werkplek aan sigarettenrook blootgesteld. Een deskundige had geoordeeld dat de gezondheidsklachten van de werkneemster waren verergerd doordat zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden blootgesteld werd aan sigarettenrook. Aldus oordeelde het Gerechtshof Arnhem dat de werkgever (gedeeltelijk) aansprakelijk is voor de door de werkneemster geleden en nog te lijden schade. In dit geval was het zo dat de aansprakelijkheid van de werkgever vastgesteld is op 50% nu astma ook door andere factoren, waarop de werkgever geen invloed kan hebben, kan worden verergerd. De werkgever zal alleen onder zijn aansprakelijkheid uitkomen indien de werkgever aan kan tonen dat hij er alles aan heeft gedaan om er voor te zorgen dat de werkneemster geen schade zou lijden.

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem lijkt een doorbraak in de discussie over roken op de werkvloer en de gevolgen daarvan. Nu het vooral nog de horecabedrijven zijn waar nog gerookt mag worden, zal vooral deze sector er rekening mee moeten houden dat er als gevolg van gezondheidsklachten schadeclaims zullen worden ingediend. Of deze uitspraak er inderdaad toe zal leiden dat het aantal schadeclaims verveelvoudigd zal worden, is nog de vraag.

Voor vragen en advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor.