Ik ga op vakantie en neem mee?

beheer

De zomer is inmiddels goed op gang gekomen. Veel mensen zijn al op vakantie of zullen binnen enkele dagen vertrekken. Heerlijk, even een onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar er is nog wel het een en ander te vermelden over (de juridische kant van) vakantiedagen. Hieronder treft u een aantal wetenswaardigheden/rechten van werknemers met betrekking tot vakantiedagen aan.

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen met behoud van loon. Het wettelijke aantal vakantiedagen waar men minimaal recht op heeft is 4 keer het aantal werkdagen per week dat de werknemer normaliter werkt. Bij een fulltime baan komt dit neer op 20 vakantiedagen. De vakantiedagen worden gedurende een jaar opgebouwd. Bij een dienstverband korter dan een jaar worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend. Uiteraard is het toegestaan om meer dan 20 vakantiedagen van de werkgever te krijgen, minder mag echter niet.

Ook tijdens ziekte of zwangerschapsverlof worden vakantiedagen opgebouwd. De opbouw van vakantiedagen bij volledige arbeidsongeschiktheid is echter beperkt tot het laatste half jaar waarin de arbeid niet werd verricht. Als een werknemer slechts gedeeltelijk kan werken als gevolg van ziekte, bouwt diegene vakantie op over de uren die hij/zij nog wel werkt.

Vakantiedagen kunnen tegenwoordig in plaats van 2 jaar, 5 jaar worden opgespaard. Daarna vervallen ze.

De werkgever stelt de vakantiedagen vast in overeenstemming met de wensen van de werknemer, daartoe dient de werknemer zijn/haar vakantiewensen in te dienen bij de werkgever. Als de werkgever niet binnen 2 weken na ontvangst van de wensen bezwaar maakt, is de vakantie vastgesteld. Voor extra vakantiedagen (boven het minimum) kan een andere termijn gelden als dat schriftelijk is vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat een werkgever in principe met de vakantiewensen van een werknemer moet instemmen. Alleen als de gewenste vakantiedatum grote problemen voor de bedrijfsvoering oplevert, mag de werkgever hiervan afwijken. In dat geval dient de werkgever echter wel akkoord te gaan met het opnemen van vakantie van minimaal twee weken aaneengesloten of twee maal een week. Vakantiedagen kunnen in uren worden opgenomen, maar dit geldt alleen voor de vakantiedagen die men overhoudt na aftrek van twee weken vakantie achtereen of twee maal een week. De werkgever kan hiertegen bezwaar maken vanwege “zwaarwegende bedrijfsbelangen”.

Iedereen moet elk jaar het wettelijke minimum aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Een werkgever kan hier op geen enkele wijze van afwijken. Wel mogen de extra vakantiedagen (die boven het wettelijk minimum met uitzondering van wettelijke vakantiedagen die in de voorgaande jaren zijn opgebouwd) door de werkgever worden afgekocht tegen een geldelijke vergoeding.

Het is ook mogelijk om ziektedagen in te ruilen tegen de bovenwettelijke vakantiedagen. Als dit van te voren schriftelijk is afgesproken is het inruilen verplicht. Is dit niet het geval dan kan het inruilen door de werknemer geweigerd worden. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen ook geruild worden tegen andere arbeidsvoorwaarden, zoals het mogen volgen van een cursus.

Tot slot nog een laatste wetenswaardigheid waar wellicht niet zo veel mensen van op de hoogte zijn. Algemeen bekend is dat niet opgenomen vakantiedagen bij het wisselen van baan kunnen worden afgekocht. Minder bekend is echter dat deze vakantiedagen bij een nieuwe werkgever opgenomen mogen worden (uiteraard zonder loondoorbetaling, de financiële vergoeding is immers al ontvangen). Daartoe dient de voormalig werkgever een verklaring aan de werknemer te verstrekken die deze aan de nieuwe werkgever kan tonen. De afgekochte vakantiedagen kunnen ook worden geruild voor bijvoorbeeld een cursus of een vergoeding. Een dergelijke regeling geldt alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen van het lopende jaar. U gaat dus naar een nieuwe baan en neemt mee… uw oude vakantiedagen.

Wanneer u vragen of een conflict heeft over vakantiedagen of een ander (arbeidsrechtelijk) probleem dan bent u van harte welkom bij Van Slagmaat Advocaten. Rest mij u een hele prettige vakantie te wensen!