Gewijzigde wetgeving appartementsrecht

beheer

Het appartementsrecht is een aandeel in een appartementen gesplitst gebouw. Aan de eigenaar van een appartementsrecht is het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte gegeven. Het meest sprekende voorbeeld is het recht van gebruik van de woonruimte die deel uitmaakt van een appartementencomplex/flatgebouw.

Vorig jaar is er met betrekking tot de wettelijke regeling over het appartementsrecht een belangrijke wijziging in werking getreden. In de oude wettelijke regeling was ondermeer bepaald dat de koper en de verkoper hoofdelijk aansprakelijk waren voor de aan de vereniging van eigenaren verschuldigde opeisbare bijdragen (servicekosten en dergelijke) die, uitgaande van de datum van de verkoop, betrekking hebben op het voorafgaande en lopende boekjaar.

In de praktijk bleek het niet altijd mogelijk om ten tijde van de verkoop van de woning duidelijkheid te hebben over de omvang van de eventuele achterstallige bijdragen van de verkopende partij. Daardoor bestond de kans dat de koper achteraf werd geconfronteerd met een vordering tot betaling van deze bijdragen aan de vereniging van eigenaren. De nieuwe wettelijke regeling dient ertoe dit te voorkomen.

In de nieuwe regeling is namelijk bepaald dat de notaris aan de akte van overdracht een door de vereniging van eigenaren afgegeven verklaring wordt gehecht, met een opgave van de bijdragen die (nog) aan de vereniging van eigenaars verschuldigd zijn en waarvoor de koper aansprakelijk is. De koper is jegens de vereniging van eigenaren niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit deze opgave blijkt. De aansprakelijkheid van de koper wordt zodoende beperkt. Indien en voor zover de verkoper de hoogte van het in deze verklaring van de vereniging van eigenaren vermelde bedrag betwist, dan hoeft dit de verkoop overigens niet te frustreren. Het betwiste bedrag kan van de koopprijs worden afgetrokken en in depot worden gesteld totdat over de hoogte van dat bedrag wel overeenstemming is bereikt of de hoogte ervan in rechte is vast komen te staan.

In het geval dat de vereniging van eigenaren in deze verklaring een te hoog of een te laag bedrag vermeldt, geldt het volgende. Wordt een te laag bedrag opgegeven, dan is de koper op grond van de wet slechts aansprakelijk tot het in de verklaring vermelde bedrag. Indien een te hoog bedrag wordt opgegeven en de verkopende partij betwist dit niet, dan zal nadien, zodra de juiste hoogte is gebleken, verrekening van het teveel betaalde kunnen plaatsvinden.

Voor het geval dat de vereniging van eigenaren, ondanks diverse verzoeken van de notaris daartoe, de verklaring niet overlegt, dan zal de notaris hiervan melding (dienen te) maken in de akte van overdracht. De koper is dan in het geheel niet aansprakelijk voor eventuele achterstallige bijdragen.

Voorheen was het zo dat de koper, na de koop, nog wel eens verrast kon worden door een (substantiële) vordering van de vereniging van eigenaren. Door middel van de nieuwe regeling wordt deze surprise voorkomen. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u daartoe contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn graag bereid om u een nadere toelichting op de hiervoor besproken en overige wetswijzigingen op het gebied van het appartementsrecht te verschaffen.