Bindend Advies

beheer

Tal van overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten bevatten een geschillenregeling waarbij niet de rechter maar een andere instantie bevoegd wordt verklaard om eventuele geschillen te beslechten. Dit wordt ook wel lekenrechtspraak genoemd.

Er kunnen verschillende soorten geschillen aan bindend advies worden onderworpen, zoals geschillen over consumentenkoop, de waardering van aandelen of de hoogte van een claim.

Met name op het gebied waar consumenten partij zijn bij het sluiten van overeenkomsten komt geschillenbeslechting door middel van een bindend advies veel voor. De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken in Den Haag telt maar liefs 29 afzonderlijke commissies. Zo is er een keur aan geschillencommissies ontstaan, bijvoorbeeld voor bankzaken, openbaar vervoer, taxivervoer, parket, reizen, wonen, ziekenhuizen, stukadoorsbedrijf, post etc. Deze commissies bestaat uit een lid, voorgedragen door de consumentenbond, een lid voorgedragen door de desbetreffende brancheorganisatie en een voorzitter, altijd een jurist en soms in het dagelijkse leven rechter van beroep.

Het belangrijkste doel van de Geschillencommissie is het oplossen van geschillen tussen de consument en de ondernemer die deelneemt aan de geschillenregeling. De geschillen komen meestal voort uit ontevredenheid over geleverde producten of het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Belangrijk, en wat ook nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat op de tussen de consument en de ondernemer, dienstverlener of leverancier gesloten overeenkomst wel deze geschillenregeling van toepassing verklaard moet zijn. Dit gebeurt veelal doordat in de algemene voorwaarden die de ondernemer hanteert uitdrukkelijk wordt vermeld dat er een geschillenregeling van toepassing is. Als de ondernemer in kwestie echter niet is aangesloten bij zo’n regeling dan rest de ontevreden consument niets anders dan naar de rechter te stappen, tenzij de ondernemer alsnog bereid is om het geschil aan een bindend advies te onderwerpen.

In de wet is een apart onderdeel gewijd aan bindend advies. Daarin staat aan welke spelregels zo’n bindend advies moet voldoen. Zo is het vereist dat er in ieder geval een jurist betrokken is bij de beoordeling van het geschil.

De procedure is te vergelijken met een gerechtelijke procedure. Het mondt uit in een bindend advies, een soort vonnis dat echter niet direct met een deurwaarder is af te dwingen. Het principe van hoor en wederhoor staat in de procedure centraal. De bindend adviesprocedure kan sneller zijn dan een procedure via de rechtbank. Bovendien is een arbiter vaak een deskundige in de desbetreffende branche of in een bepaald vakgebied.

Indien de uitspraak c.q. het bindend advies naar de mening van één der partijen niet juist is dan bestaat er de mogelijkheid om dit bindend advies ter vernietiging voor te dragen bij de rechtbank. In deze procedure toetst de rechter of de uitspraak van het bindend advies wel door de beugel kan. De rechter is in zijn toetsing zeer terughoudend maar als er volgens hem vanuit juridisch oogpunt sprake is van een misslag of een uitspraak die redelijkerwijze niet in stand kan blijven dan moet de uitspraak worden vernietigd en zijn partijen weer terug bij af.

Een bindend adviesprocedure kan door eenieder worden opgestart. Toch is het zeer verstandig om bij de formulering van de klacht en de eis de deskundigheid van een jurist in te roepen. Bij voorkeur een advocaat met de nodige proceservaring.