Verwarrende handelsnaam

beheer

De heer X te H ontving een brief van een heer Y, uit een andere plaats in Nederland waarin hem zeer dringend werd verzocht om de handelsnaam waaronder de heer X zijn onderneming drijft, laten we zeggen AA, te wijzigen. Dit op grond van het feit dat de heer Y ook een onderneming drijft onder de handelsnaam AA. De heer Y is van mening dat hij een ouder recht heeft op het gebruik van de handelsnaam AA. De heer X wil weten of hij aan dit dringende verzoek moet voldoen.

De Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden is om een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een andere onderneming werd gebruikt of daarvan slechts in geringe mate afwijkt. In bovenstaand voorbeeld is wel duidelijk dat de handelsnaam van de onderneming van de heer X dezelfde is als de handelsnaam van de onderneming van de heer Y, althans daarvan slechts in geringe mate afwijkt.

Van belang is ook, zo blijkt uit de Handelsnaamwet, welke ondernemer de oudste rechten heeft op de naam. Anders gezegd “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Vaak is dit vrij eenvoudig uit de registers van de Kamer van Koophandel af te leiden.

De Handelsnaamwet bepaalt verder dat het verboden kan worden om een handelsnaam te voeren, indien door het gebruik van de beide handelsnamen en de aard van de werkzaamheden en de plaats waar de verschillende ondernemingen zijn gevestigd er verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen te duchten is.

Deze bepaling leidt ertoe dat wanneer de ene onderneming, X, in Limburg is gevestigd en zich bezighoudt met de verkoop van bezems en de andere onderneming is gevestigd in Friesland en zich toelegt op vervaardiging van briefpapier er van verwarring bij het publiek geen sprake kan zijn. Beide ondernemingen kunnen rustig de door hun gekozen naam blijven voeren.

De problemen ontstaan daar, waar de verschillende ondernemingen in dezelfde regio zijn gevestigd en zich bovendien richten op dezelfde of nagenoeg dezelfde werkzaamheden.
De betrokken partijen dienen zich te realiseren dat het alle kanten op kan gaan. Steeds geldt: wat zijn de feiten en omstandigheden in het specifieke geval? Bij een conflict verdient het aanbeveling om in goed overleg tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen. Het komt regelmatig voor dat één der partijen een relatief jonge onderneming is die nog weinig contacten heeft opgebouwd en om die reden vrij eenvoudig haar handelsnaam kan wijzigen. 
Daarnaast moet men natuurlijk steeds in het oog houden of er verwarring te duchten is bij het publiek. Laten we opnieuw het bovenstaande voorbeeld nemen en uitgaan van het feit dat onderneming X gevestigd is in Houten en zich toelegt op de aanleg van tuinen en onderneming Y is gevestigd in Odijk en handelt in bloemen en planten. In dit geval lijkt er op het eerste gezicht mogelijk kans op verwarring bij het publiek. Kijkt men nogmaals goed dan is de kans op verwarring natuurlijk aanwezig maar niet zodanig dat één van beide ondernemingen verboden moet worden om de gekozen naam te voeren. Het zal misschien voorkomen dat potentiële klanten van onderneming X contact opnemen met onderneming Y. Aangezien onderneming X niet in bloemen en planten handelt, zal het de klant snel duidelijk zijn dat hij de verkeerde onderneming heeft benaderd. In de praktijk ziet men dan, dat de klant wordt doorverwezen of zelf alsnog contact zoekt met Y. Het feit dat X of Y incidenteel benaderd wordt door klanten die denken de andere onderneming te hebben benaderd, leidt niet automatisch tot de conclusie dat er sprake is van verwarring bij het publiek.

Samenvattend. Bij onenigheid over het gebruik van een handelsnaam is het van belang waar de verschillende ondernemingen zijn gevestigd, welke werkzaamheden zij ontplooien en of er ten gevolge hiervan verwarring te duchten is bij het publiek. Mocht u als ondernemer geconfronteerd worden met bovenstaand probleem, dan is het altijd raadzaam om uw advocaat te laten beoordelen of er sprake is van dergelijke verwarring.