Soebatten over Subat

beheer

In de negentiger jaren zijn bij veel autogarages en fietsherstelinrichtingen de brandstofpompen inclusief de bodemvervuiling gesaneerd. Daarvoor is destijds een speciale regeling in het leven geroepen door het bedrijfsleven. De brandstofmaatschappijen hebben gedurende vele jaren één cent extra op de brandstofprijs gezet. Met de opbrengst van al die centen werd een aparte stichting gevoed, de stichting uitvoering bodemsanering …. (Subat) 

De Subat maakte afspraken met de pomphouders. De Subat saneerde op haar kosten de bodemvervuiling, de pomphouder deed afstand van het recht om brandstoffen te verkopen. Het bedrijfsleven betaalde de kosten van de bodemsanering. Dit klinkt als muziek in de oren: Iedereen blij… totdat!

In de algemene voorwaarden van de ingewikkelde overeenkomst die de vele duizenden exploitanten van brandstofpomp(en) met de Subat sloten, staat dat de schoongemaakte locatie gedurende 10 jaar niet mag worden verkocht. De toelichting die bij de algemene voorwaarden is verstrekt, geeft aan dat speculatie met grond dient te worden voorkomen. Ook staat in de overeenkomst dat indien er wel verkoop plaatsvindt het volledige bedrag aan saneringskosten moet worden terugbetaald aan de Subat. Ter meerdere zekerheid dat er wordt terugbetaald moest de pomphouder op zijn bedrijfspand een hypotheek afsluiten ten gunste van de Subat.

In 10 jaar tijd kan er echter veel gebeuren. Een eenmanszaak wordt omgezet in een B.V.; onroerend goed kan worden ingebracht in een zogenaamde holding die als verhuurder fungeert voor de onderneming, de stemverhoudingen binnen een B.V. kunnen als gevolg van verkoop van aandelen wijzigen. Allemaal zaken die voor de buitenwacht niet of nauwelijks beschouwd worden als een ingrijpende wijziging maar formeel volgens de inhoud van het contract met de Subat wel betekenen dat er sprake is van een met verkoop gelijk te stellen rechtshandeling op grond waarvan er een terugbetalingsplicht ontstaat.

De Subat controleert op basis van kadastrale informatie 10 jaar na dato of er een eigenaarwisseling heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen is dit het geval en moeten er soms vele tienduizenden euro’s worden terugbetaald. Uit enkele rechterlijke procedures die zijn aangespannen door ex pomphouders blijkt dat de Rechter de overeenkomst zeer strikt uitlegt. Terugbetalen is het devies.

In een aantal gevallen blijkt dat de notaris, die is betrokken bij de notariële inbreng van de onderneming in speciaal daarvoor opgerichte B.V.’s of bij de aandelentransactie van de B.V. waardoor de zeggenschap is gewijzigd, zich onvoldoende heeft gekweten van zijn taak. Op het moment dat de notaris immers tijdig had onderkend dat de wijzigingen ernstige nadelige financiële consequenties zouden kunnen hebben, waren vele transacties uitgesteld totdat de periode van10 jaar is verstreken. Indien de notaris de hypotheekhouder Subat een brief had gestuurd waarin hij melding maakte van de voorgenomen wijzigingen / transacties en Subat had gevraagd om instemming, had Subat gemeld dat hierdoor een terugbetalingsplicht ontstaat van het volledige bedrag aan saneringskosten. Doordat de notaris heeft nagelaten om hypotheekhouder Subat te consulteren is er sprake van een beroepsfout. In een aantal gevallen heeft dit ondertussen geleid tot fikse claims en schikkingen met de verzekeraar van de notaris. In die gevallen dat de verzekeraar niet wil schikken zal de rechter een uitspraak moeten gaan doen over de aansprakelijkheid van de notaris. Indien die aansprakelijkheid is vastgesteld zal vervolgens bepaald worden of en zo ja, wat de mate van eigen schuld is van de ex pomphouder. Voor de komende jaren staat er aantal Subatzaken op stapel. Daarnaast is het reëel de vraag te stellen wat het Subat gaat doen met al die gelden die zij heeft teruggeëist. Dit is voer voor de politiek. Kortom: het soebatten over Subat is begonnen.