Het DELL - Arrest

beheer

Onlangs heeft het gerechtshof in Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan in een kwestie die was aangespannen door de Home Computer Club HCC. Deze computergebruikersclub HCC had de internationale computergigant Dell in een gerechtelijke procedure betrokken over de aankoopvoorwaarden die Dell hanteert. Deze algemene voorwaarden waren zo eenzijdig en zodanig in het nadeel van de koper van Dell computers opgesteld dat het volgens HCC niet door de beugel kon.

Uiteraard haalde Dell alles uit de kast om het ongelijk van de computergebruikersclub HCC te onderstrepen. Was de rechter wel bevoegd? Was HCC wel als procespartij bevoegd om namens een groep consumenten in rechte op te treden? Waren de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek die gaan over consumentenrecht wel van toepassing op de voorwaarden die Dell hanteert? Dell stelde zich namelijk op het standpunt dat dit alleen het geval zou zijn als er sprake is van algemene voorwaarden en haar voorwaarden waren niet allemaal ‘algemeen’. Tenslotte wijzigde Dell haar verkoopvoorwaarden op een aantal belangrijke onderdelen om HCC de wind uit de zeilen te nemen. Kortom: geen middel werd onbeproefd gelaten door Dell.

Uiteindelijk heeft het Hof al deze verweren afgewezen en HCC grotendeels in het gelijk gesteld. Vooral op het gebied van de beperking van de aansprakelijkheid gaan de algemene voorwaarden van Dell in de fout, zo zegt het Hof. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om producten van derden die in de computers van Dell zijn ingebouwd, zoals dvd-branders of harddisks. Het Hof meent dat Dell als eindproducent van het product (lees: de computer) altijd verantwoordelijk is voor het gehele product en de daarvan deel uitmakende onderdelen en software. Ook beperkte Dell de eigen aansprakelijkheid bij schade op een wijze die in strijd is met de dwingendrechtelijke regels.

Ook de eenzijdige voorwaarde dat de koper de overeenkomst pas na 30 dagen kan ontbinden, terwijl omgekeerd Dell zich het recht toeeigent om bij niet tijdige betaling door de koper direct de overeenkomst te mogen ontbinden vond het Hof in strijd met het Burgerlijk Wetboek.

Volstrekt in strijd de wet achtte het Hof ook de voorwaarde dat de consument - koper eerst volledig betaald moest hebben voordat Dell verplicht was tot levering van de gekochte computer. Het consumentenrecht schrijft voor dat een verkoper mag bedingen dat er een aanbetaling plaatsvindt tot een maximum van 50% van de aankoopsom.

Dell paste al een deel van de algemene voorwaarden aan en moet dat van het Gerechtshof nu helemaal doen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per dag. In het arrest is ook bepaald dat Dell een advertentie moet plaatsen in een aantal landelijke dagbladen waarin de conclusie van het arrest staat vermeld met verwijzing naar de webpagina waarop die staat. Zie www.rechtspraak.nl onder Gerechtshof ’s-Gravenhage, LJ- nummer AT1762, zaak nummer 03/1463. Dit is uiteraard voor Dell niet de leukste advertentiecampagne in haar geschiedenis geweest. Het publiekelijk moeten melden dat de algemene voorwaarden voor een groot deel in strijd met de wet zijn en op last van de rechter zijn gewijzigd ten voordele van de consument, is uiterst pijnlijk. Toch had Dell beter moeten weten. Elke bedrijfsjurist had met het wetboek in de hand de algemene voorwaarden kunnen toetsen aan de wettelijke eisen die gelden voor een zogenaamde consumentenkoop. Waarschijnlijk heeft Dell er op gegokt dat geen enkele consument de aankoopvoorwaarden aan de rechter zou voorleggen. Het is immers een dure en langslepende procedure geweest voor HCC. Door de aankoopvoorwaarden te hanteren staat de gebruiker met 1- 0 voor en is het aan de koper om hiertegen te protesteren. De gemiddelde aankoopprijs van een Dell computer is het niet waard om naar de rechter te stappen. Door het arrest is het volstrekt helder dat zelfs grote ondernemingen zich bewust dienen te zijn dat het consumentenrecht zeer strenge eisen stelt aan de inhoud van algemene voorwaarden. Voor de gemiddelde consument is het vanaf nu volstrekt duidelijk dat volledige ‘betaling vooruiten dan pas leveren’ in strijd is met de wet.