Erfgrens

beheer

Tussen buren ontstaan er wel eens problemen bij het vaststellen van de erfgrens van hun percelen. Een dergelijk probleem doet zich bij uitstek voor bij nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een schutting. Een op het oog kleine kwestie kan gevolgen hebben voor een hele rits woningeigenaren. Immers, indien één van de buren zijn perceel (door een schutting) onjuist heeft afgebakend en diens buren gaan hiervan uit, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Soms moet dan van een hele rij woningen de tuin gewijzigd worden met alle kosten van dien. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Te denken valt hierbij onder meer aan het vernieuwen en verplaatsen van de schutting, het herindelen en/of herbestraten van de tuin, etc.

Het Kadaster speelt bij het bepalen van de erfgrens een grote rol, althans kan zij deze spelen. Bij nieuwbouwwoningen worden enige tijd na de oplevering de percelen door het Kadaster opgemeten. Echter, in geval van een geschil tussen buren over de bepaling van de erfgrens, zal het Kadaster niet tot inmeting overgaan. De buren, partijen, zullen dit geschil dan eerst dienen te klaren.

De meest gerede partij zal er dan voor kunnen kiezen om een civielrechtelijke procedure te starten en daarin vorderen dat de rechter de erfgrens bepaalt. Daarbij wordt dan veelal aanvullend gevorderd dat de wederpartij, op straffe van een dwangsom, verplicht wordt om mee te werken aan deze vaststelling van de erfgrens en zich daaraan te houden.

Doet voornoemd probleem zich voor, dan wordt vaak de volgende optie uit het oog verloren. Op grond van de Kadasterwet (artikelen 53 en volgende) is het namelijk mogelijk om “bijhouding” dan wel “vernieuwing” van de kadastrale gegevens te verzoeken. Oftewel, het Kadaster kan verzocht worden om erfgrenzen c.q. perceelafmetingen op te nemen in de kadastrale registers. Indien het Kadaster een dergelijk verzoek ontvangt, dan zal zij terzake vervolgens een besluit nemen. Vanwege het feit dat dit een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, is het mogelijk om hiertegen in bezwaar te komen bij het Kadaster, waarbij geldt dat van de beslissing van het Kadaster op het bezwaarschrift door iedere belanghebbende vervolgens weer in (hoger) beroep kan worden gekomen bij de rechtbank. Is dit laatste het geval, dan zal de rechtbank vervolgens overgaan tot oproeping van diegene die in beroep is gekomen, de betrokken belanghebbenden (bijvoorbeeld de directe buren) en de ambtenaar van het Kadaster die de beslissing heeft genomen. Indien nodig kan de rechtbank bij het onderzoeken van de kwestie een meting van het perceel c.q. de percelen gelasten. Zodra de beslissing van de ambtenaar van het Kadaster dan wel in geval van (hoger) beroep de eindbeschikking van de rechtbank onherroepelijk is geworden en door het Kadaster is ontvangen, wordt, indien er bepaald is dat de kadastrale gegevens gewijzigd dienen te worden, hiertoe door het Kadaster conform deze onherroepelijke beslissing overgegaan.

Oftewel, er zijn twee mogelijkheden om voornoemde kwestie aan te pakken. Een civielrechtelijke en/of een bestuursrechtelijke.

Houdt u er overigens rekening mee dat, indien de erfgrens bepaald is, er nog diverse andere kwesties aan de orde kunnen komen indien u vervolgens bijvoorbeeld op deze grens een erfafscheiding wenst aan te brengen. Immers, gemeentes kunnen bepaalde eisen stellen aan een erfafscheiding. Hiermee doel ik in beginsel niet eens zozeer op de hoogte van de erfafscheiding, die veelal door de gemeente gemaximeerd is. 
Soms worden er ook eisen gesteld aan de soort erfafscheiding. Zo is het niet altijd toegestaan om in een voortuin een houten schutting te plaatsen, maar uitsluitend een erfafscheiding van beplanting.