Een laatste update van de WW vraagstukken

beheer

Vanaf 2003 zijn de nodige veranderingen doorgevoerd in het sociale zekerheidsrecht. Begin 2004 heb ik al geschreven over een aantal wijzigingen in het sociale zekerheidsrecht waaronder het komen te vervallen van de tweejarige vervolguitkering, de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte en de premievrijstelling voor de werkgever bij het in dienst houden of nemen van oudere werkgevers. Hier houden de wijzigingen niet op. Nu de economie maar niet aan wil trekken en steeds meer mensen een beroep moeten doen op deze uitkering, werd een wijziging van het huidige stelsel noodzakelijk geacht. Inmiddels bestaat hier meer duidelijkheid over. De hoofdpunten van deze wijzigingen die naar verwachting in 2006 zullen worden doorgevoerd, zal ik met u doornemen.

De voorgenomen wijzigingen werden kritisch gevolgd en dan doel ik met name op de voorstellen die de insteek hadden om de ontbindingsvergoeding in mindering te brengen op de WW-uitkering. Gevreesd werd dat de nodige souplesse op de arbeidsmarkt zou verdwijnen. Het Nederlands ontslagstel biedt terecht de nodige waarborgen aan werknemers om niet van de één op de andere dag ontslagen te worden. Aan de andere kant levert dit de werkgevers soms de nodige zorgen/problemen op om een dienstverband, indien nodig, te kunnen beëindigen. Het in het vooruitzicht stellen van een ontbindingsvergoeding bij de beëindiging van het dienstverband kan het nodige smeermiddel zijn om partijen alsnog uit elkaar te doen gaan. Het verdwijnen van de ontbindingsvergoeding zou tot gevolg hebben dat het beëindigen van een dienstverband nog moeilijker zou worden, waarbij de verwachting was dat de toeloop naar de rechter aanzienlijk zou toenemen wat betreft de inhoudelijke behandeling van arbeidszaken. De werknemer zou er immers alles aan doen om zijn baan te behouden.

Aan de hierboven genoemde vooruitzichten is een einde gekomen door de instemming van het kabinet met het SER advies enkele maanden geleden. De uitvoer van de WW-uitkering zal er als volgt uit komen te zien:

De duur van de WW-uitkering zal worden verkort van maximaal 5 jaar naar 3 jaar en 2 maanden;
De hoogte van de WW-uitkering zal de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon bedragen, daarna 70%;
De ontbindingsvergoeding zal dus niet gekort worden op WW-uitkering;
De zogenaamde wekeneis wordt verscherpt. Is het nu nog zo dat een werknemer ten minste 26 van de laatste 39 weken moet hebben gewerkt. In dit toekomst zal dit 26 van de laatste 36 weken zijn;
Werknemers dit wel aan de wekeneis voldoen, maar niet aan de eis dat van de laatste vijf jaren er gedurende minimaal vier jaar 52 of meer dagen moet zijn gewerkt, krijgen een uitkering van 3 maanden in plaats van de huidige 6 maanden. Ook voor hen geldt dat zij gedurende de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon ontvangen en de derde maand 70% daarvan.
De achterliggende gedachte van de bovengenoemde wijzigingen is het stimuleren van met name oudere werknemers om weer aan de slag te komen. Oudere werknemers die desondanks niet aan het werk komen, kunnen na afloop van de WW-uitkering aanspraak maken op een IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werknemersuitkering). Het vermogen van werknemers, die na hun 50 e werkeloos worden, dient dan niet eerst te worden aangesproken. Bij werknemers die na hun 60 e werkeloos worden, wordt ook geen rekening gehouden met het inkomen van hun partner.

Tot slot een laatste wijziging. Het bij de meeste reorganisaties gehanteerde systeem van “last in, first out” zal niet langer het uitgangspunt zijn, maar zal worden vervangen door het “afspiegelingsbeginsel”. Was het bij het last in first out systeem zo (zoals de term al aangeeft) dat de werknemer die al laatste in dienst was gekomen, het eerste afvloeide, bij het afspiegelingsbeginsel hoeft dit niet het geval te zijn. Bij het afspiegelingsbeginsel worden de werknemers in leeftijdsgroepen verdeeld en per leeftijdscategorie zullen er dan mensen afvloeien.

Kortom er staat heel wat te gebeuren. Mocht u in een situatie terecht komen waarbij het vooruitzicht bestaat dat u aanspraak zult moeten gaan maken op WW, houdt dan rekening met de wijzigingen die eraan komen.