Veranderingen in het sociale zekerheidsrecht

mr. W.A.L.D.I van Slagmaat
mr. W.A.L.D.I van Slagmaat

In oktober jl. berichtte ik u al over de veranderingen met betrekking tot de WW-uitkering. Werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkeloos zijn geworden, kunnen niet langer aanspraak maken op de tweejarige vervolg uitkering. Deze regeling is per 1 januari 2004 definitief geworden. Daarnaast is er nog een aantal belangrijke wetten op het gebied van het sociale zekerheidsrecht per 1 januari 2004 in werking getreden, waaronder de “Wet loondoorbetalingsverplichting bij ziekte” en de “Wet premievrijstelling bij in dienst nemen of houden oudere werknemer”. Aangezien u wellicht met deze wetten te maken heeft of krijgt, zal ik een korte toelichting op de nieuwe wetgeving geven.

Wet loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Het doel van deze wet is de verantwoordelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer voor wat betreft de aanpak van het ziekteverzuim uit te breiden. Dit gebeurt met name door gebruik te maken van financiële prikkels. Voor januari 2004 bestond voor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting van één jaar ten aanzien van de zieke werknemer. Deze termijn is nu verlengd naar twee jaar. De werkgever zal aan een zieke werknemer gedurende twee jaar het loon moeten blijven doorbetalen. De werknemer wordt op zijn beurt weer gestimuleerd om snel aan de slag te gaan, doordat de wet het loon van de werknemer in het tweede ziektejaar maximaliseert op 70%. Regelingen die het loon van de werknemer bijvoorbeeld aanvullen tot 100% zijn in het tweede ziektejaar niet meer toegestaan. Voorts borduurt de nieuwe wetgeving voort op de “Wet Poortwachter” waarin allerlei verplichtingen voor de werkgever en werknemer zijn opgenomen wat betreft de reïntegratie van de zieke werknemer, zoals het aanbieden van passende arbeid aan de zieke werknemer zowel binnen als buiten het eigen bedrijf. Of deze verplichtingen zijn nagekomen, zal na twee jaar door het UWV worden getoetst. Heeft de werkgever zich onvoldoende ingespannen dan dreigt voor de hem de sanctie van doorbetaling van het loon gedurende maximaal nog één jaar (bovenop de wettelijke twee jaar). Komt de werknemer zijn inspanningen onvoldoende na, dan bestaat de mogelijkheid om het loon op te schorten of, in het ergste geval, de werknemer te ontslaan.

“Wet premievrijstelling bij in dienst nemen of houden oudere werknemer”

Ook is per 1 januari 2004 de Wet premievrijstelling bij in dienst nemen of houden oudere werknemer in werking getreden. Doelstelling van deze wet is het bevorderen van de participatie van de oudere werknemer in het arbeidsproces. Deze wet stond voorheen bekend als “Wet werkgeversbijdrage werkeloosheidslasten oudere werknemers” ofwel WWOW. 
Het voornoemde wetsvoorstel ging echter uit van het opleggen van een financiële sanctie aan de werkgever bij het ontslaan van een werknemer van 57,5 jaar of ouder. In plaats van het opleggen van een sanctie gaat de huidige wet uit van een korting voor de werkgever op de WAO-basispremie. Zo zal er een volledige premievrijstelling zijn bij het in dienst nemen van een werknemer van 50 jaar of ouder en bij het in dienst hebben van een werknemer van 55 jaar of ouder.