voorwaarden bij tijdelijk, uniek mediationaanbod

beheer

Deze voorwaarden hebben betrekking op het tijdelijk aangeboden mediationtraject voor een vaste prijs, zoals in dit artikel is gepresenteerd. 

Geldigheid / duur van de aanbieding:

De aanbieding geldt uitsluitend voor de eerste zes aanmeldingen. Onder aanmelding wordt verstaan: de mededeling (telefonisch en/of per e-mail) van beide deelnemende partijen dat zij gebruik willen maken van het aanbod en derhalve het aangeboden mediationtraject willen starten. Voor de zevende en alle nakomende aanmeldingen geldt dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de aanbieding. 

Inbegrepen onderdelen van het mediationtraject (voor zover in het concrete geval van toepassing):

 1. drie mediationbijeenkomsten van ca. twee uur per bijeenkomst;
 2. opstellen van een convenant;
 3. faciliteren van een ouderschapsplan;
 4. kindgesprek;
 5. opstellen en indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank;
 6. alimentatieberekening;
 7. akten van berusting.

Niet-inbegrepen onderdelen van het mediationtraject:

 1. griffierecht (aan rechtbank verschuldigd);
 2. kosten van benodigde uittreksels/akten;
 3. informatiekosten (KvK, Kadaster, enz.);
 4. overige extra kosten.

Bovengenoemde kosten worden in eerste instantie door ons kantoor voldaan en vervolgens één op één (zonder marges) aan u doorbelast.

Extra gesprekken / uren:

Indien wenselijk kunnen er meer en/of langere mediationgesprekken gevoerd worden tegen een extra laag uurtarief van € 95,-- per uur exclusief BTW (€ 114,95 inclusief BTW). Dit geschiedt in goed overleg met partijen en de mediator.  

Kosten en (tussentijdse) beëindiging van het mediationtraject:

Het aangeboden mediationtraject betreft een vast omlijnd mediationtraject voor een vaste prijs van € 990,-- inclusief 21% BTW. Uitgangspunt is dat partijen ieder 50% van de kosten betalen, tenzij anders wordt overeengekomen. De vaste prijs wordt voor aanvang van het mediationtraject aan partijen gefactureerd, waarna betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk vóór de dag waarop het eerste mediationgesprek gevoerd wordt, moet hebben plaatsgevonden. De kosten van eventuele extra gesprekken / uren (zie hierboven) worden tussentijds aan partijen gefactureerd. Overige (niet-inbegrepen) kosten worden eveneens tussentijds aan partijen doorbelast. 

De overeengekomen vaste prijs is niet afhankelijk van de uitkomst van mediation en blijft door partijen verschuldigd in het geval het mediationtraject eindigt zonder dat partijen tot een oplossing zijn gekomen en/of een overeenkomst is opgesteld/ondertekend. Tussentijdse beëindiging van het mediationtraject laat de betalingsverplichtingen van partijen derhalve onverlet. Uitsluitend wanneer partijen na de eerste, maar uiterlijk binnen vijf dagen vóór de tweede mediationbijeenkomst, aangeven het mediationtraject te willen beëindigen, hebben partijen recht op terugbetaling van 30% van de overeengekomen vaste prijs. Dit komt neer op een totale restitutie van € 297,-- inclusief 21% BTW. Reeds gemaakte, niet-inbegrepen kosten worden aan partijen doorbelast en blijven derhalve door partijen verschuldigd. 

Kosten van eventueel door partijen zelf ingeschakelde deskundigen, adviseurs en/of advocaten komen/blijven voor rekening van de partij die deze derde heeft ingeschakeld.  

Overige afspraken en/of voorwaarden:

Het mediationtraject vangt aan met de ondertekening van de mediationovereenkomst door beide partijen. Alle afspraken en voorwaarden zijn in deze overeenkomst opgenomen. Zo spoedig mogelijk na aanmelding zal aan partijen een concept mediationovereenkomst worden toegezonden. 

De mediator:

De mediationtrajecten worden begeleid door mediator en advocaat de heer mr. M.R. (Marino) Vossen. Marino is als Legal Family Mediator gespecialiseerd in mediations op het gebied van personen- en familierecht. Verder is hij in het ADR Register onder meer geregistreerd als ADR gecertificeerd register-mediator. 

Arbeids- en business mediation:

Naast 'Family Mediation' houdt Marino zich ook fanatiek bezig met arbeidsmediation. Dat doet hij niet alleen; mr. Richard van den Brink is eveneens advocaat en mediator. Hij is al meer dan 30 jaar actief in de advocatuur en geschillenbeslechting en beschikt dus over waardevolle kennis en ervaring. Richard is erkend MfN-Registermediator en heeft zich als mediator gespecialiseerd in businessmediation en arbeidsmediation. 

Locaties:

Voor mediations en rechtsbijstand kunt u terecht bij ons kantoor te Houten (Het Spoor 64 Houten) en sinds 2018 ook bij ons kantoor in Leidsche Rijn, Utrecht (Middenburcht 136 Utrecht, winkelcentrum Vleuterweide). Heeft u vragen of wenst u zich aan te melden voor een mediationgesprek, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aangesloten bij de Vereniging voor Arbeidsrecht. Wij ontvangen u graag op ons kantoor, in Leidsche Rijn of in Houten