2020

zondag 24 mei 2020

Niets is zo complex als de mens. Ieder individu heeft zijn of haar eigen gedachten, principes en intenties, hetgeen iedereen op een unieke manier vertaalt naar gedrag of handelen. Zeker in een snelle maatschappij als die van nu, zijn misverstanden en conflicten dan ook onvermijdelijk. Soms kan men die zelf oplossen, soms niet. Gelukkig heeft Nederland een rechterlijk systeem. Partijen kunnen hun geschil aan de rechter voorleggen, die de knoop voor partijen doorhakt.

zondag 10 mei 2020

Alimentatie kan op verschillende manieren tot stand komen. Alimentatie kan in onderling overleg tussen ex-partners bepaald worden en vastgelegd worden in een overeenkomst - bijvoorbeeld in een ouderschapsplan of een convenant - dat nadien door de rechter is bekrachtigd in een beschikking. Als ex-partners er niet uit komen, kan de alimentatie ook door de rechter bepaald worden en op die wijze vastgelegd worden in een beschikking. Daarnaast komt ook de situatie veel voor waarbij ex-partners in onderling overleg een alimentatie bepaald hebben die ze niet door de rechter hebben laten bekrachtigen. Er is dan enkel een overeenkomst tussen ex-partners (al dan niet schriftelijk vastgelegd).

zondag 12 april 2020

Als ouders uit elkaar zijn, blijven zij samen onderhoudsplichtig voor hun kinderen. In de meeste gevallen betaalt de ene ouder maandelijks een bedrag aan kinderalimentatie aan de andere ouder. In andere gevallen maken ouders gebruik van een kinderrekening om de kosten voor de kinderen van te voldoen. Maar wat gebeurt er als een van de ouders hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat?

zondag 15 maart 2020

De media staat er vol van: het coronavirus en de COVID-19-ziekte die men daardoor kan oplopen. De overheid treft vergaande maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Hierdoor zijn er ongekend veel annuleringen en afgelastingen. Annuleren is vaak mogelijk, maar niet altijd zonder financiële gevolgen.

zondag 1 maart 2020

Het komt voor dat na de aankoop van onroerend goed (verborgen) gebreken aan het licht komen. In dit soort kwesties zijn de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper van belang.

Een verkoper dient de koper te informeren aangaande feiten en omstandigheden, die de verkoper kent en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de koper van belang zijn om de koopovereenkomst wel/niet te sluiten. De verkoper dient de koper dus gevraagd, maar ook ongevraagd, in te lichten over de staat van het onroerend goed en eventuele gebreken. Kort gezegd komt het er op neer dat indien er sprake is van een gebrek dat de verkoper kent, hij dit aan de koper dient mede te delen.

zondag 16 februari 2020

Er zijn verschillende mogelijkheden om vader of moeder van een kind te zijn of te worden. Een juridische moeder van een kind is de moeder uit wie het kind is geboren. Deze moeder heeft ook automatisch het ouderlijk gezag over dit kind. Is deze moeder getrouwd met een man ten tijde van de geboorte van het kind, dan is deze man automatisch de juridische vader van het kind en heeft hij gezamenlijk met de moeder het ouderlijk gezag over dit kind. Als de moeder niet gehuwd is met de vader van het kind, dan kan de vader het kind wel erkennen en ook gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen over het kind.

zondag 2 februari 2020

In nagenoeg elke huurovereenkomst is een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. Deze jaarlijkse indexering kan niet worden aangemerkt als een huurverhoging, maar heeft als strekking het effect van de jaarlijkse geldontwaarding te compenseren. Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam de vraag beantwoord of een verhuurder, die jarenlang heeft verzuimd de indexering aan de huurder in rekening te brengen, hier alsnog aanspraak op kon maken.

zondag 19 januari 2020

Een nieuw jaar betekent nieuwe wetten en regels. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 veranderen de regels rondom ontslag en arbeidscontracten. In dit artikel geef ik u een kort overzicht van de meest opvallende wijzigingen waarmee u op arbeidsrechtelijk gebied te maken kunt krijgen.

zondag 5 januari 2020

Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever, die een werknemer ontslaat, een zgn. transitievergoeding te betalen. In de wet WWZ (Wet Werk en Zekerheid) werd dit geregeld. Vrij kort daarna kwam de vraag op of de transitievergoeding ook verschuldigd was bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die al 104 weken arbeidsongeschikt was. Werkgevers stelden zich op het standpunt dat de transitievergoeding bedoeld is om werknemers financieel te ondersteunen in de periode van het zoeken naar een andere baan. Bij arbeidsongeschiktheid is er geen sprake van zoeken naar een andere baan. Daarnaast hebben werkgevers al twee jaar het loon doorbetaald van de arbeidsongeschikte werknemer.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.