2019

donderdag 5 september 2019

Een jonge fruitteler die zich flink in de schulden heeft gestoken, is dit jaar ook door aantoonbaar onjuiste toepassing van regelgeving door een gemeente de voet dwars gezet. Hij wilde weidepaaltjes zetten waartussen geleidedraad wordt gespannen ten behoeve van zijn frambozenstruiken. Deze zgn. teeltondersteunende voorziening is toegestaan in het bestemmingsplan. De fruitteler wilde dit echter doen op een weiland op 200 meter afstand van een fort dat deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie.

dinsdag 20 augustus 2019

Ongeveer 1/3 deel van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Opvallend is dat er na de zomervakantie, in augustus en september, vaak een forse stijging is in het aantal relaties en huwelijken dat wordt verbroken. Of het nu komt doordat partijen te dicht op elkaars huid hebben gezeten dan wel op een wonder hoopten dat de vakantie alle wonden weer zou helen, feit is dat tijdens de zomervakantie vaak de druppel valt die de emmer doet overlopen.

zondag 4 augustus 2019

Kinder- en partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de kinderen of de ex-partner) en aan de hand van de draagkracht van de alimentatieplichtige (de ouders of de ex-partner). Bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt in de berekeningswijze rekening gehouden met een bedrag dat hij of zij voor zichzelf nodig heeft om in de primaire kosten van zijn of haar levensonderhoud te voorzien (waaronder eten, drinken, gas, water, verzekeringen). Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de bijstandsnorm. Dit bedrag behoudt de alimentatieplichtige voor zichzelf en hoeft hij of zij niet te besteden aan kinder- of partneralimentatie.

zondag 21 juli 2019

In de praktijk zien we meer en meer dat werknemers één of meerdere dagen per week vanuit huis werken. Dan rijst natuurlijk meteen de vraag of een werknemer ook een wettelijk recht heeft om vanuit huis te werken. In ons land hebben we sinds enige tijd de Wet Flexibel Werken. Op grond van deze regeling kan de werknemer onder meer een verzoek indienen bij de werkgever om de overeengekomen arbeidsplaats aan te passen. Deze mogelijkheid staat alleen open indien de werkgever tien of meer werknemers heeft, terwijl de betreffende werknemer op de ingangsdatum van de aanpassing minimaal zes maanden in dienst moet zijn.

zondag 7 juli 2019

Naast mijn werk als advocaat ben ik tevens ADR gecertificeerd register-mediator. En dat maakt mijn werk als advocaat soms best frustrerend.

Ik ben als advocaat regelmatig betrokken in zaken die erg geschikt lijken voor mediation. Hoewel partijen het oneens zijn, constateer ik dat aan hun standpunten grotendeels dezelfde belangen ten grondslag liggen. Dat biedt potentie. Als partijen hun standpunten zouden loslaten en vanuit hun belangen met elkaar zouden praten/onderhandelen, zou dat tot een mooie regeling kunnen leiden, ook voor de kinderen. Maar partijen moeten daartoe wel bereid zijn. Als advocaat sta ik slechts één van partijen bij. Als de andere partij niet open staat voor overleg of mediation, kan ik dat niet afdwingen.

zondag 23 juni 2019

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 de termijn waarover partneralimentatie moet worden betaald, wordt verkort naar maximaal 5 jaar (uitzonderingen zoals een langdurig huwelijk of een huwelijk met jonge kinderen daargelaten). Deze regelgeving geldt echter enkel voor gevallen waarvan het verzoekschrift tot vaststelling van de partneralimentatie is ingediend na 1 januari 2020. De komende jaren hebben we dus nog steeds te maken met de gevallen waarin de langere alimentatieduur geldt.

maandag 10 juni 2019

Ons kantoor treedt in arbeidsrechtelijke kwesties zowel voor werkgevers als werknemers op en beiden stellen ons geregeld vragen over de privacy en controlemogelijkheden van werknemers.

Een veel voorkomende vraag is hoe om te gaan met het tijdens werktijd privé internetten, chatten, e-mailen etc.

zondag 26 mei 2019

Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien er inderdaad sprake is van een tekortkoming, dan kan opschorting (dus uitstellen) van betaling van een factuur gerechtvaardigd zijn en een efficiënt drukmiddel zijn om alsnog correcte nakoming af te dwingen. Maar het wordt in de praktijk regelmatig gebruikt als een oneigenlijke smoes om onder de betaling uit te komen of een extra onverdiende korting af te dwingen.

zondag 12 mei 2019

Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘vakantiegeld’ genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het vakantiegeld echter twee verschillende dingen. Vakantiebijslag is een toeslag op het loon. Vakantiegeld is het loon dat wordt doorbetaald tijdens de vakantie van een werknemer. In deze column het antwoord op drie belangrijke vragen over de vakantiebijslag.

zondag 28 april 2019

Nog heel even en de zomervakanties gaan weer beginnen. Tijdens een vakantie heeft een werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit wordt ook wel het ‘vakantieloon’ genoemd. Veelal wordt gedacht dat het vakantieloon alleen maar bestaat uit het basissalaris en 8% vakantiegeld. Dit is echter niet altijd juist. De waarde van een vakantiedag is op twee momenten van belang: 1) tijdens de vakantie zelf en 2) op het moment dat de openstaande vakantiedagen worden uitbetaald (bijvoorbeeld bij het einde van het dienstverband).

zondag 14 april 2019

Het gebruik van social media is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Dagelijkse gebeurtenissen worden met de rest van de wereld gedeeld via kanalen als Facebook en Instagram. Ook ouders plaatsen foto’s en filmpjes van hun kinderen op internet via deze kanalen. Als ouders nog bij elkaar zijn zal er meestal niet heel veel discussie zijn over het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media. Dit kan anders zijn als ouders uit elkaar zijn.

maandag 1 april 2019

Mensen met minderjarige kinderen die de rechtbank verzoeken hun echtscheiding uit te spreken zijn sinds 2009 verplicht een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen. In beginsel zal iemand die echtscheiding verzoekt zonder een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan in te dienen door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit houdt in dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding niet zal behandelen. Deze regel dwingt ouders om met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop zij hun minderjarige kinderen na de scheiding blijven verzorgen en hoe de kosten daarvan verdeeld worden.

zondag 17 maart 2019

In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf de start van het werk tot aan het moment van oplevering van de woning.

maandag 4 maart 2019

Op 1 juli 2015 werd met veel tamtam de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Tal van wijzigingen diende er toe te leiden dat er meer vaste banen zouden worden gecreëerd, flexwerken zou afnemen en het ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden voor de werkgever. Daarnaast zou de werknemer door middel van de invoering van de transitievergoeding altijd financieel worden gecompenseerd voor ontslag, ook als ontslag het gevolg was van 2 jaar arbeidongeschikt zijn.

zondag 17 februari 2019

Een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 18-09-2018 illustreert het belang van goed en tijdig advies bij het afwikkelen van een nalatenschap.

zondag 20 januari 2019

Het begint er nu steeds meer op te lijken dat met ingang van 1 januari 2020 de termijn voor partneralimentatie zal worden verkort. De Tweede Kamer heeft op 11 december jl. ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Als ook de Eerste Kamer instemt dan betekent dit een behoorlijke wijziging van de termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is.

vrijdag 11 januari 2019

Het blijft bij SBM Advocaten niet alleen bij goede voornemens voor 2019. Ter optimalisering van onze dienstverlening zijn we vanaf nu niet alleen in Houten, maar ook in Utrecht/Leidsche Rijn gevestigd, waar wij in het winkelcentrum Vleuterweide kantoorruimte hebben betrokken.

zondag 6 januari 2019

Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u en de uwen, mede namens al mijn collega’s, een zeer goed 2019 te wensen! Zonder juridische problemen van welke aard dan ook. Maar mocht u daarmee onverhoopt toch te maken krijgen, dan bent u ook in 2019 daarvoor bij ons aan het goede adres!

Het begin van een nieuw jaar en het einde van de (school)zomervakantie zijn steevast momenten waarop het aantal echtscheidingszaken bij ons op kantoor extra toeneemt.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.