2019

maandag 23 december 2019

Misschien heeft u nog een kerstborrel op het werk tegoed. Of misschien heeft u die onlangs al gehad. Anders volgt er deze of volgende week wellicht nog wel een nieuwjaarsborrel. Velen zullen ongetwijfeld genieten van, bijvoorbeeld, een heerlijk glas wijn. Helaas komt het ook voor dat werknemers bij dergelijke borrels iets te diep in het glaasje kijken. Heel soms leidt dat er zelfs toe dat sommigen zich misdragen. Dergelijke taferelen tijdens de kerstborrel hebben nog wel eens geleid tot het ontslag van de betreffende medewerker; zelfs een ontslag op staande voet.

zondag 8 december 2019

Een onterfd kind heeft volgens de wet recht op de zogenaamde legitieme portie. Dit is een geldelijke vordering op de nalatenschap en dus geen erfdeel. Het onterfde kind is immers geen erfgenaam, maar wel schuldeiser van de nalatenschap. Dat is een cruciaal verschil.

maandag 25 november 2019

De wijziging van de wet met betrekking tot de wettelijke gemeenschap van goederen is inmiddels bijna twee jaar van kracht. De eerste echtscheidingen waarbij het nieuwe recht van toepassing is, zijn een feit. Het blijkt dat er inderdaad sprake is van een aantal valkuilen waar de kersverse echtparen niet altijd aan denken. Om die reden breng ik dit nog eens onder de aandacht.

maandag 11 november 2019

Voor ondernemingen is goed debiteurenbeheer van levensbelang. Indien er namelijk te veel facturen onbetaald gelaten worden heeft dat natuurlijk gevolgen voor de cashflow. Uiteindelijk kan dat zelfs grote gevolgen voor de levensvatbaarheid hebben met soms zelfs een onnodig faillissement tot gevolg. Wij kunnen u, als ondernemer, kosteloos een debiteurenbeleid met voorbeeld brieven aanleveren.

zondag 27 oktober 2019

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraken gedaan waarin tal van verleende omgevingsvergunningen vernietigd zijn. Veehouderijbedrijven, wegaanleg, en woningbouwprojecten hadden ineens geen vergunning meer. De impact van de uitspraken is zeer groot, maar hoe heeft het zo ver kunnen komen?

zondag 13 oktober 2019

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De wet zou flexwerkers sneller aan een vaste baan helpen, zo was de bedoeling. Daarnaast was het doel om het ontslagrecht voor werkgevers eenvoudiger te maken. Deze doelstellingen lijken niet te zijn gehaald. Sterker nog: er wordt door werkgevers juist minder vaak een vast dienstverband aangeboden. Eén van de sinds 2015 duidelijk merkbare gevolgen is ook dat de rechter minder snel tot ontbinding (beëindiging) van een arbeidsovereenkomst overgaat.Dit heeft alles te maken met de eisen die de wet vanaf 2015 aan een ontslag door de rechter stelt. Zo zijn er nu slechts enkele limitatief opgesomde ontslaggronden met diverse aanvullende vereisten waar een werkgever aan moet voldoen, wil de kantonrechter tot ontbinding overgaan. Zo moet een werkgever nu volledig voldoen aan één ontslaggrond en de andere eisen die de wet bij die ontslaggrond stelt. Dit wordt nu gewijzigd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt namelijk per 1 januari 2020 van kracht. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor het ontslagrecht.

zondag 6 oktober 2019

Steeds meer stellen kiezen ervoor om samen te gaan/blijven wonen zonder een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. In de dagelijkse praktijk zullen deze stellen weinig merken van het feit dat ze hun relatie niet bij het gemeentehuis hebben laten vastleggen in een huwelijk of geregisterd partnerschap, maar juridisch zijn er wel degelijk behoorlijke verschillen.

dinsdag 24 september 2019

Een werknemer heeft met behoud van loon recht op vakantie. Zodoende wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om vrije tijd te hebben, te ontspannen zonder dat hij/zij zich druk hoeft te maken over loon(door)betaling. Dit is (ook) Europeesrechtelijk verankerd, omdat het als zeer belangrijk wordt beschouwd. De jaarlijkse minimumperiode van vakantie mag daarom ook niet door een financiële compensatie worden vervangen. Uitsluitend in geval van beëindiging van het dienstverband is dit toegestaan.

donderdag 5 september 2019

Een jonge fruitteler die zich flink in de schulden heeft gestoken, is dit jaar ook door aantoonbaar onjuiste toepassing van regelgeving door een gemeente de voet dwars gezet. Hij wilde weidepaaltjes zetten waartussen geleidedraad wordt gespannen ten behoeve van zijn frambozenstruiken. Deze zgn. teeltondersteunende voorziening is toegestaan in het bestemmingsplan. De fruitteler wilde dit echter doen op een weiland op 200 meter afstand van een fort dat deel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie.

dinsdag 20 augustus 2019

Ongeveer 1/3 deel van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Opvallend is dat er na de zomervakantie, in augustus en september, vaak een forse stijging is in het aantal relaties en huwelijken dat wordt verbroken. Of het nu komt doordat partijen te dicht op elkaars huid hebben gezeten dan wel op een wonder hoopten dat de vakantie alle wonden weer zou helen, feit is dat tijdens de zomervakantie vaak de druppel valt die de emmer doet overlopen.

zondag 4 augustus 2019

Kinder- en partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de kinderen of de ex-partner) en aan de hand van de draagkracht van de alimentatieplichtige (de ouders of de ex-partner). Bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige wordt in de berekeningswijze rekening gehouden met een bedrag dat hij of zij voor zichzelf nodig heeft om in de primaire kosten van zijn of haar levensonderhoud te voorzien (waaronder eten, drinken, gas, water, verzekeringen). Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de bijstandsnorm. Dit bedrag behoudt de alimentatieplichtige voor zichzelf en hoeft hij of zij niet te besteden aan kinder- of partneralimentatie.

zondag 21 juli 2019

In de praktijk zien we meer en meer dat werknemers één of meerdere dagen per week vanuit huis werken. Dan rijst natuurlijk meteen de vraag of een werknemer ook een wettelijk recht heeft om vanuit huis te werken. In ons land hebben we sinds enige tijd de Wet Flexibel Werken. Op grond van deze regeling kan de werknemer onder meer een verzoek indienen bij de werkgever om de overeengekomen arbeidsplaats aan te passen. Deze mogelijkheid staat alleen open indien de werkgever tien of meer werknemers heeft, terwijl de betreffende werknemer op de ingangsdatum van de aanpassing minimaal zes maanden in dienst moet zijn.

zondag 7 juli 2019

Naast mijn werk als advocaat ben ik tevens ADR gecertificeerd register-mediator. En dat maakt mijn werk als advocaat soms best frustrerend.

Ik ben als advocaat regelmatig betrokken in zaken die erg geschikt lijken voor mediation. Hoewel partijen het oneens zijn, constateer ik dat aan hun standpunten grotendeels dezelfde belangen ten grondslag liggen. Dat biedt potentie. Als partijen hun standpunten zouden loslaten en vanuit hun belangen met elkaar zouden praten/onderhandelen, zou dat tot een mooie regeling kunnen leiden, ook voor de kinderen. Maar partijen moeten daartoe wel bereid zijn. Als advocaat sta ik slechts één van partijen bij. Als de andere partij niet open staat voor overleg of mediation, kan ik dat niet afdwingen.

zondag 23 juni 2019

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 de termijn waarover partneralimentatie moet worden betaald, wordt verkort naar maximaal 5 jaar (uitzonderingen zoals een langdurig huwelijk of een huwelijk met jonge kinderen daargelaten). Deze regelgeving geldt echter enkel voor gevallen waarvan het verzoekschrift tot vaststelling van de partneralimentatie is ingediend na 1 januari 2020. De komende jaren hebben we dus nog steeds te maken met de gevallen waarin de langere alimentatieduur geldt.

maandag 10 juni 2019

Ons kantoor treedt in arbeidsrechtelijke kwesties zowel voor werkgevers als werknemers op en beiden stellen ons geregeld vragen over de privacy en controlemogelijkheden van werknemers.

Een veel voorkomende vraag is hoe om te gaan met het tijdens werktijd privé internetten, chatten, e-mailen etc.

zondag 26 mei 2019

Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien er inderdaad sprake is van een tekortkoming, dan kan opschorting (dus uitstellen) van betaling van een factuur gerechtvaardigd zijn en een efficiënt drukmiddel zijn om alsnog correcte nakoming af te dwingen. Maar het wordt in de praktijk regelmatig gebruikt als een oneigenlijke smoes om onder de betaling uit te komen of een extra onverdiende korting af te dwingen.

zondag 12 mei 2019

Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘vakantiegeld’ genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het vakantiegeld echter twee verschillende dingen. Vakantiebijslag is een toeslag op het loon. Vakantiegeld is het loon dat wordt doorbetaald tijdens de vakantie van een werknemer. In deze column het antwoord op drie belangrijke vragen over de vakantiebijslag.

zondag 28 april 2019

Nog heel even en de zomervakanties gaan weer beginnen. Tijdens een vakantie heeft een werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit wordt ook wel het ‘vakantieloon’ genoemd. Veelal wordt gedacht dat het vakantieloon alleen maar bestaat uit het basissalaris en 8% vakantiegeld. Dit is echter niet altijd juist. De waarde van een vakantiedag is op twee momenten van belang: 1) tijdens de vakantie zelf en 2) op het moment dat de openstaande vakantiedagen worden uitbetaald (bijvoorbeeld bij het einde van het dienstverband).

zondag 14 april 2019

Het gebruik van social media is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Dagelijkse gebeurtenissen worden met de rest van de wereld gedeeld via kanalen als Facebook en Instagram. Ook ouders plaatsen foto’s en filmpjes van hun kinderen op internet via deze kanalen. Als ouders nog bij elkaar zijn zal er meestal niet heel veel discussie zijn over het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media. Dit kan anders zijn als ouders uit elkaar zijn.

maandag 1 april 2019

Mensen met minderjarige kinderen die de rechtbank verzoeken hun echtscheiding uit te spreken zijn sinds 2009 verplicht een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen. In beginsel zal iemand die echtscheiding verzoekt zonder een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan in te dienen door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit houdt in dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding niet zal behandelen. Deze regel dwingt ouders om met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop zij hun minderjarige kinderen na de scheiding blijven verzorgen en hoe de kosten daarvan verdeeld worden.

zondag 17 maart 2019

In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf de start van het werk tot aan het moment van oplevering van de woning.

maandag 4 maart 2019

Op 1 juli 2015 werd met veel tamtam de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Tal van wijzigingen diende er toe te leiden dat er meer vaste banen zouden worden gecreëerd, flexwerken zou afnemen en het ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden voor de werkgever. Daarnaast zou de werknemer door middel van de invoering van de transitievergoeding altijd financieel worden gecompenseerd voor ontslag, ook als ontslag het gevolg was van 2 jaar arbeidongeschikt zijn.

zondag 17 februari 2019

Een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 18-09-2018 illustreert het belang van goed en tijdig advies bij het afwikkelen van een nalatenschap.

zondag 20 januari 2019

Het begint er nu steeds meer op te lijken dat met ingang van 1 januari 2020 de termijn voor partneralimentatie zal worden verkort. De Tweede Kamer heeft op 11 december jl. ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Als ook de Eerste Kamer instemt dan betekent dit een behoorlijke wijziging van de termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is.

vrijdag 11 januari 2019

Het blijft bij SBM Advocaten niet alleen bij goede voornemens voor 2019. Ter optimalisering van onze dienstverlening zijn we vanaf nu niet alleen in Houten, maar ook in Utrecht/Leidsche Rijn gevestigd, waar wij in het winkelcentrum Vleuterweide kantoorruimte hebben betrokken.

zondag 6 januari 2019

Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u en de uwen, mede namens al mijn collega’s, een zeer goed 2019 te wensen! Zonder juridische problemen van welke aard dan ook. Maar mocht u daarmee onverhoopt toch te maken krijgen, dan bent u ook in 2019 daarvoor bij ons aan het goede adres!

Het begin van een nieuw jaar en het einde van de (school)zomervakantie zijn steevast momenten waarop het aantal echtscheidingszaken bij ons op kantoor extra toeneemt.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.