2018

zondag 9 december 2018

De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn. Vaststellingsovereenkomst ( VSO) opgesteld, die door partijen wordt ondertekend. Een vaststellingsovereenkomst, die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, geeft de werknemer de zekerheid dat er recht op WW bestaat. Dus ook al heeft werknemer ingestemd met het einde van het dienstverband, dan hoeft werknemer niet bezorgd te zijn dat het UWV een WW uitkering weigert.

zondag 25 november 2018

Het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. Veel werknemers denken dat zij hun vakantiedagen voor het einde van een kalenderjaar op moeten nemen, omdat deze dagen anders komen te vervallen. Dit is echter niet juist. Hoe zit het ook al weer met de resterende vakantiedagen van 2018, mag je deze meenemen naar 2019?

Voor het antwoord op deze vraag dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen.

maandag 12 november 2018

In procedures waar minderjarige kinderen betrokken zijn, is het in speciale situaties mogelijk dat aan de minderjarige een bijzondere curator wordt toegewezen. Dit kan in situaties waarbij het kind een belangenconflict met zijn/haar ouders of voogd heeft of indien het een conflict betreft tussen de ouders waar het kind bij betrokken is. Als er sprake is van een belangenconflict op het gebied van verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind, dan kan een verzoek bij de rechtbank ingediend worden om een bijzonder curator te benoemen.

maandag 29 oktober 2018

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) heeft ook een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en van wie het dienstverband wordt beëindigd, recht op een transitievergoeding. Voorheen was dit niet zo.

dinsdag 16 oktober 2018

Een belangrijk aspect dat regelmatig tot problemen leidt in geval van scheiding of relatiebreuk, is de verdeling van de woonlasten met betrekking tot de gezamenlijke woning. Een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakte nog eens duidelijk dat partijen er verstandig aan doen om daarover duidelijke afspraken met elkaar te maken.

maandag 1 oktober 2018

Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de ontruiming aanzegt, kan de huurder van een bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, waaronder kantoorruimte, de rechter vragen om ontruimingsbescherming. De opzegging dient wel tijdig te gebeuren tegen het eind van de contracttermijn. Dan moet de huurder wel binnen twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Gedurende deze periode kan de huurder niet gedwongen worden tot ontruiming van de bedrijfsruimte over te gaan. Er hoeft dan niet te worden ontruimd totdat de rechter een beslissing heeft genomen. 

woensdag 19 september 2018

Vanwege de groei van ons kantoor is ons team per 1 september jl. uitgebreid met advocaat mevrouw Mr Kim Schepers. Kim Schepers is in 2010 als advocaat beëdigd en zij heeft vanaf 2010 tot en met 31 augustus 2018 gewerkt voor een advocatenkantoor uit Amersfoort.

donderdag 6 september 2018

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden.

maandag 6 augustus 2018

Een werknemer die verwijtbaar handelt, kan alléén ontslagen worden als hij wist dat het gedrag door zijn werkgever niet zou zijn toegestaan. Het moet de werknemer ‘kenbaar’ zijn dat hij iets verkeerds doet. Maar wanneer is dat dan het geval?

maandag 23 juli 2018

In mijn vorige bijdrage (over het aanvaarden van een nalatenschap) zegde ik toe om nader in te gaan op de wetswijziging, die extra bescherming biedt voor erfgenamen die zuiver hebben aanvaard en daarna onverwachts geconfronteerd worden met een schuld.

maandag 9 juli 2018

Op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) kan voor een aantal gevallen die per Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn aangewezen met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de zogenaamde kruimelgevallen die in het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn opgenomen.

maandag 2 juli 2018

De termijn van partneralimentatie bedraagt nog steeds 12 jaar in Nederland. De grondslag voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid, die door het huwelijk is ontstaan. Partneralimentatie wordt vastgesteld op grond van enerzijds de behoefte bij de alimentatiegerechtigde en draagkracht bij de alimentatieplichtige anderzijds. 

vrijdag 25 mei 2018

Indien een werknemer met een nieuwe baan start, dan begint hij of zij meestal met een proeftijd. Het doel van de proeftijd is, zoals het woord al zegt, om de werkgever en werknemer over en weer kennis met elkaar te laten maken.

dinsdag 1 mei 2018

De invoering van de AVG per 25 mei 2018 schept verplichtingen voor het MKB. Er worden immers bij het MKB uiteenlopende wijze persoonsgegevens verwerkt. De AVG eist dat uitsluitend persoonsgegevens mogen worden opgeslagen en verwerkt indien daarvoor een gerechtvaardigd doel is. Ook dient onderscheid te worden gemaakt tussen bijzondere persoonsgegevens (ras, geloof, politieke voorkeur, vakbondslid, BSN nummer, strafblad) en algemene persoonsgegevens (NAW, emailadres, IP).

zondag 21 januari 2018

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Wat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon (inclusief vakantietoeslag) over de opzegtermijn die de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst in acht zou hebben moeten nemen. Stel dat de opzegtermijn voor de werkgever 3 maanden bedraagt en het maandloon € 3.000 bruto per maand is. In dat geval kan de werkgever aanspraak maken op 3 x € 3.000 = € 9.000, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag = € 9.720 (bruto) aan schadevergoeding. Dit is de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding.

maandag 1 januari 2018

Vorig jaar deed de hoogste Europese rechter, het Europees Hof van Justitie, een uitspraak, waardoor het beeld kan zijn ontstaan dat werkgevers vanaf dat moment het dragen van een hoofddoek op het werk mogen verbieden. Ook in de media werd aan die uitspraak de nodige aandacht besteed. Is dit eigenlijk wel zo eenvoudig te verbieden? Het antwoord is simpelweg: nee, natuurlijk niet!

maandag 1 januari 2018

Tot 1 januari 2018 ontstond er door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen. Dit hield in dat alle bezittingen en schulden vanaf het moment van het huwelijk gemeenschappelijk waren. Dit leidde vaak tot ongemakkelijke situaties bij echtscheiding, waarbij bijvoorbeeld één van de partners reeds lang voor het huwelijk een huis in eigendom had met een flinke overwaarde, welke bij echtscheiding – ook als partijen niet erg lang getrouwd waren - bij helfte gedeeld moest worden met de andere partner. Natuurlijk kon dit voorkomen worden door het sluiten van huwelijkse voorwaarden, maar zittend op de roze wolk van verliefdheid werd die stap naar de notaris niet altijd gemaakt.

maandag 1 januari 2018

Als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, dan dienen zij belangrijke beslissingen aangaande hun kinderen in beginsel gezamenlijk te nemen. Voor een verhuizing met de kinderen is in beginsel toestemming van de andere ouder nodig, en anders vervangende toestemming van de rechtbank. Alvorens vervangende toestemming te geven, zal de rechter een uitvoerige belangenafweging maken.

maandag 1 januari 2018

Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar (5+5). In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.

maandag 1 januari 2018

Een 19-jarige werkneemster van het Kruidvat wordt op staande voet ontslagen nadat zij zich met een gratis Nivea Care tester met bodylotion insmeerde. Terecht, volgens de rechter.

maandag 1 januari 2018

Ondanks de aangetrokken economie zijn faillissementen nog steeds aan de orde van de dag en zullen deze ook in de toekomst nog veelvuldig voor blijven komen.

maandag 1 januari 2018

Soms komt de mededeling onverwacht, je partner geeft aan dat hij of zij het huwelijk niet langer ziet zitten en wenst een echtscheiding. Andersom kan het natuurlijk ook, je vindt zelf dat de koek op is en wil een echtscheiding. Regelmatig gebeurt het natuurlijk ook dat echtgenoten gezamenlijk tot de conclusie komen dat het beter is om hun leven gescheiden voort te zetten.

maandag 1 januari 2018

Als erfgenaam heeft u de keuze om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Als u verwerpt, krijgt u niets. Aanvaarding kan zuiver of beneficiair. Let wel: u kunt maar één keer een keuze maken! Na zuivere aanvaarding kunt u niet meer verwerpen (en omgekeerd).

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.