2017

dinsdag 12 december 2017

De Europese Richtlijn, genaamd General Data Protection Regulation (GDPR), is in Nederland vertaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is vanaf 25 mei 2018 van kracht en heeft grote gevolgen voor alle organisaties, dus ook voor het MKB.

maandag 27 november 2017

Overeenkomsten sluiten we iedere dag. De boodschappen in de supermarkt, ophangen van een jas in een bewaakte garderobe of zelfs het gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar wat als één van partijen zich niet aan zijn verplichtingen houdt?

maandag 13 november 2017

In het geval van een echtscheiding, zal er gekeken worden of er sprake is van een onderhoudsverplichting van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere.

maandag 30 oktober 2017

In het regeerakkoord worden op arbeidsrechtelijk gebied een aantal maatregelen voorgesteld. Een aantal hiervan treft u hieronder aan.

maandag 16 oktober 2017

De wet verstaat onder disfunctioneren de “ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, (…), mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren (…).” Uit deze definitie vloeien 3 belangrijke criteria voort alvorens de werknemer kan worden ontslagen. Er moet sprake zijn van ongeschiktheid, de werkgever moet de werknemer daarvan tijdig in kennis hebben gesteld en er moet een behoorlijk verbetertraject worden gevolgd. En bij dat verbetertraject gaat het in de praktijk erg vaak fout.

maandag 2 oktober 2017

Niemand kiest bewust voor een vechtscheiding. Toch zijn er ieder jaar weer honderden vechtscheidingen. Vooral kinderen kunnen daardoor ernstig beschadigd raken.

maandag 18 september 2017

Bij een reorganisatie van een onderneming komt veel kijken en vaak is haast geboden, terwijl de wettelijke procedures voorschrijven dat er zorgvuldig naar de belangen van de werknemers, al dan niet vertegenwoordigd in een OR, gekeken moet worden.

maandag 4 september 2017

Deze vraag werd door het gerechtshof Den Haag in een lopende procedure voorgelegd aan de Hoge Raad. Een dergelijke vraag, noemen we een prejudiciële vraag. In 2015 werd de Hoge Raad al gevraagd of het kindgebonden budget en de daarin begrepen alleenstaande ouderkop invloed had op de berekening van de hoogte van de behoefte van het kind. De Hoge Raad heeft in zijn beslissing van 9 oktober 2015 beslist dat dat niet het geval is, maar dat het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouderkop, moet worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

maandag 21 augustus 2017

Op 14 februari 2017 heeft een rechter te Arnhem bevestigd dat de vervaltermijnen, zoals deze sinds 2015 op het gebied van arbeidsrecht in de wet zijn opgenomen, strak gehanteerd worden. Wat was het geval?

woensdag 26 juli 2017

Werkgevers moeten uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt aan de werknemer schriftelijk kenbaar maken of de zij de arbeidsovereenkomst wel of niet willen verlengen. Bij verlenging dient tevens te worden aangegeven onder welke voorwaarden dit gebeurt. Deze termijn wordt de aanzegtermijn genoemd. Vergeet de werkgever dat, dan kan hij tot twee maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst door de werknemer worden aangesproken op de betaling van een vergoeding ter grootte van maximaal een bruto maandsalaris. Is de aanzegging niet tijdig schriftelijk gedaan, dan wordt de boete ‘pro rata’ berekend. Halverwege de maand pas een brief sturen aan de werknemer dat het contract niet wordt verlengd, betekent dus dat de werkgever een halve maand boete verschuldigd is.

dinsdag 27 juni 2017

Gezinssituaties worden steeds ingewikkelder. Veel relaties/huwelijken stranden en er worden vervolgens weer nieuwe relaties/huwelijken aangegaan. Vaak zijn ook kinderen aanwezig in deze gezinnen. We spreken over een samengesteld gezin, indien minimaal één van de ouders een kind heeft uit een vorige relatie. De situatie kan uiteraard zeer complex worden indien beide ouders één of meerdere kinderen uit een vorige relatie hebben, ze samen één of meerdere gezamenlijke kinderen krijgen en hun ex-partner(s) ook weer kinderen krijgen in hun nieuwe relatie, dan wel de nieuwe partner van die ex al eigen kinderen heeft. Los van alle emotionele perikelen die dit met zich kan brengen, ontstaat ook een ingewikkelde situatie om de kinderalimentatie juist te berekenen.

maandag 12 juni 2017

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht blijft het mogelijk, voor zowel een werkgever, als voor een werknemer om de arbeidsovereenkomst “onverwijld” (binnen zeer korte tijd) op te zeggen om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. Het verschil met het oude ontslagrecht is met name de manier waarop de werknemer na het ontslag op staande voet het einde van de arbeidsovereenkomst aan kan vechten en waarop de werkgever het ontslag op staande voet kan laten bevestigen door een rechter.

maandag 29 mei 2017

Ik krijg regelmatig het verzoek om te helpen met het oplossen van ontstane problemen en/of procedures tussen erfgenamen. Mijn ervaring is dat het in veel gevallen mogelijk was geweest om (verdere escalatie van) het geschil te voorkomen, simpelweg door in een eerder stadium net even wat andere beslissingen te nemen of stappen te zetten. Sommige beslissingen of stappen hebben in het erfrecht onomkeerbare gevolgen en dat maakt het niet eenvoudiger.

maandag 15 mei 2017

Op grond van de Wet is ieder der partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder een onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Ingevolge artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende reden als vorenbedoeld beschouwd:

maandag 1 mei 2017

Het recht moet zorgen voor orde in de maatschappij. Daar waar er geschillen zijn, kunnen deze op basis van het recht opgelost worden. De rechtspraak zorgt ervoor dat regels gehand­haafd worden en dat geschillen tussen partijen beëindigd worden. Dit is al eeuwenlang het uitgangspunt. Maar als een geschil beëindigd is, is het dan ook echt opgelost?

dinsdag 18 april 2017

In juni 2015 werd het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie ingediend. In dit wetsvoorstel werden de regels over partneralimentatie behoorlijk overhoop gehaald. Zo zou de grondslag voor het recht hebben op partneralimentatie gewijzigd worden, de duur van de alimentatie verkort moeten worden, moest de berekeningswijze eenvoudiger worden en zou het mogelijk moeten zijn dat partijen al vóór het sluiten van het huwelijk, bij het maken van huwelijkse voorwaarden, partneralimentatie konden uitsluiten. Het voorstel ging zelfs zo ver dat er pas een recht op partneralimentatie zou ontstaan, indien de alimentatiegerechtigde kon aantonen dat het huwelijk tot een verlies aan verdiencapaciteit heeft geleid.

maandag 3 april 2017

In een zaak waar de kantonrechter te Amsterdam in februari jl. over oordeelde, ging het om een werkneemster, waarover op de werkvloer de ronde deed dat zij een keer was gedrogeerd. Werkneemster heeft hierover bij werkgever geklaagd, maar deze heeft hierop gereageerd met het oordeel dat er sprake was van een onbewezen klacht, slechts een vermoeden en werkneemster werd het verwijt gemaakt dat zij de betrokkenen niet eerst zelf daarop had aangesproken en stelde haar professionaliteit ter discussie. Werkneemster meldt zich vervolgens ziek. Haar ziekte duurt zeer lang, maar na bijna twee jaar later is zij hersteld en dus weer arbeidsgeschikt. De gemachtigde van werkneemster meldt dat werkneemster volledig arbeidsgeschikt is en dat zij haar eigen werk weer wenst te hervatten. Werkgever reageert hierop met de mededeling dat het vertrouwen in werkneemster is geschonden en dat terugkeer in haar eigen functie voorlopig niet het geval zal zijn. Werkneemster wordt daarop vrijgesteld van het verrichten van werk en werkgever start op grond van een verstoorde arbeidsverhouding een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkneemster verzoekt op haar beurt om wedertewerkstelling, althans indien het tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst komt, tot toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Werkgever stelt zich op het standpunt dat werkneemster haar zware beschuldigingen over het pesten eerst zou moeten bewijzen en dat, doordat zij dat niet doet, (ernstig) verwijtbaar zou hebben gehandeld. De kantonrechter oordeelt echter dat werkgever naar aanleiding van de melding van werkneemster (nader) onderzoek had moeten doen en dienaangaande een neutrale positie in had moeten nemen. Het onderzoek had duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent het wel/niet pesten van werkneemster. Doordat werkgever dit naliet en zich passief opstelde, handelt zij verwijtbaar. Ook het feit dat werkgever naliet om mediation te starten op het moment dat werkneemster daartoe in staat was, wordt haar aangerekend. Werkgever heeft onvoldoende ondernomen  en door de vrijstelling van werk, heeft zij nader overleg en herstel van vertrouwen nog verder bemoeilijkt. Werkgever is, indien er sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding, daarvoor zelf verantwoordelijk. De kantonrechter oordeelt dat, nu werkneemster hersteld en geschikt is voor haar eigen werk, zij dus tot haar werk moet worden toegelaten, aan welke verplichting werkgever niet heeft voldaan. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen en, op straffe van de verbeurte van dwangsommen, wordt het verzoek van werkneemster tot wedertewerkstelling in haar eigen functie gehonoreerd.

maandag 20 maart 2017

Vorige week deed de hoogste Europese rechter, het Europees Hof van Justitie, een uitspraak, waardoor het beeld kan zijn ontstaan dat werkgevers vanaf nu het dragen van een hoofddoek op het werk mogen verbieden. Ook in de media werd aan die uitspraak de nodige aandacht besteed. Is dit eigenlijk wel zo eenvoudig te verbieden. Het antwoord is simpelweg: nee, natuurlijk niet!

dinsdag 7 maart 2017

Het komt dagelijks voor: op zoek naar een leuke foto voor de eigen website, presentatie of spreekbeurt van uw kind, wordt er op internet een foto gedownload of gekopieerd die hiervoor prima geschikt is. Er lijkt niets aan de hand, maar niets is minder waar. Op de meeste foto’s is auteursrecht van toepassing, ook al ontbreekt het © teken. Dit betekent dat de foto alleen met toestemming van de fotograaf gebruikt mag worden.

maandag 20 februari 2017

De berichtgeving over echtscheidingen is in de media vaak negatief, het woord vechtscheiding valt zo vaak dat je haast zou denken dat iedere echtscheiding op een vechtscheiding uitloopt. Zeker als daar kinderen bij betrokken zijn, is dat voor alle betrokkenen een zeer traumatische ervaring. Ik kom deze zaken ook zeker in mijn praktijk  tegen, doch gelukkig gaan veel mensen in relatief goede harmonie uit elkaar. Zij hebben nadat ze de beslissing tot echtscheiding, of verbreking geregistreerd partnerschap of samenleving hebben genomen, ook goed nagedacht over de gevolgen daarvan. Niet alleen financieel, maar ook voor de kinderen.

dinsdag 31 januari 2017

Ik schreef al eerder columns over de arbeidsovereenkomst voor de duur van een project. In mijn eerste column heb ik de belangrijkste criteria genoemd waaraan een zogenaamde projectovereenkomst moet voldoen. In een latere column ben ik ingegaan op hoe de projectovereenkomst zich verhoudt tot het nieuwe ontslagrecht dat per 2015 geldt.

dinsdag 24 januari 2017

De rechters hebben recentelijk hun zorgen geuit over het groeiende aantal vechtscheidingen, zijnde (zeer) complexe scheidingen die verre van soepel verlopen. Veelal zijn de kinderen hiervan de dupe. Voor uw beeldvorming: De rechtspraak schat dat jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen te maken krijgen met een scheiding. Ongeveer 20 procent lukt het niet om de gevolgen van de echtscheiding snel en in onderling overleg te regelen. Dit kan tot gevolg hebben dat kinderen tussen 2 strijdende ouders komen te zijn, met alle nadelige, ongewenste, gevolgen van dien. Een loyaliteitsconflict, omdat ouders hun kinderen bedoeld dan wel onbedoeld een kant laten kiezen, ligt dan bijvoorbeeld al snel op de loer. Kinderen kunnen door een vechtscheiding voor de rest van hun leven beschadigd raken. Uiteraard dient een ieder, daaronder natuurlijk niet in de laatste plaats de ouders en hun advocaten te verstaan, te trachten om dit te voorkomen c.q. te minimaliseren.

maandag 9 januari 2017

In Nederland kunnen we eigenlijk wel voor alles overeenkomsten sluiten. Er bestaat immers contractsvrijheid. Toch gaat dat niet helemaal op. Er kunnen namelijk overeenkomsten zijn gesloten die nietig zijn. Feitelijk is een nietige overeenkomst natuurlijk wel gesloten, maar juridisch gezien heeft deze nooit bestaan. Stel dat tussen A en B een  koopovereenkomst is gesloten waarbij A aan B een auto heeft verkocht. Uiteindelijk blijkt dat de koopovereenkomst nietig is. Het gevolg daarvan is dat A de auto juridisch gezien nooit heeft verkocht en dus nog steeds eigenaar is. B heeft de koopprijs dus ook betaald, terwijl dat niet hoefde. Dergelijke overeenkomsten moeten daarna dus ongedaan worden gemaakt. A heeft recht op teruggave van de auto en B heeft recht op terugbetaling van zijn geld.

maandag 2 januari 2017

In onze wetgeving ziet men steeds vaker een wettelijk opgelegde bedenktijd bij bepaalde overeenkomsten. Zo is er nu een bedenktijd van drie dagen bij een woningaankoop, een bedenktijd van veertien dagen bij de online consumentenaankoop en sinds 2015 bestaat er ook een bedenktijd van veertien dagen waarbinnen een werknemer een zogenaamde beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever mag herroepen.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.