2016

maandag 12 december 2016

Met een beslaglegging kun je op verschillende manieren te maken krijgen. Zo kan er in het kader van een strafrechtelijk onderzoek beslag gelegd worden, de Belastingdienst kan beslag  leggen omdat aanslagen onbetaald zijn gebleven, of een bedrijf kan beslag laten leggen op de bankrekening van een niet-betalende klant. In deze column beperk ik mij even tot het civiele beslag, dus als de ene partij (particulier of bedrijf) een vordering op de ander meent te hebben.

maandag 28 november 2016

Met ingang van 1 januari van ieder jaar wordt de hoogte van te betalen alimentatie aangepast. Dit noemen we de indexering van alimentatie. De hoogte van de indexering wordt vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie op grond van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde loonindexcijfer. Het CBS houdt bij de vaststelling van het loonindexcijfer rekening met de wijziging in de lonen van de overheid, het bedrijfsleven en andere sectoren.

maandag 14 november 2016

Digitaal procederen in civiel en bestuursrecht wordt per 1 februari 2017 verplicht voor professionals, zoals advocaten, deurwaarders, bestuursorganen en rechtspersonen. De procedures moeten vanaf dat moment digitaal worden gevoerd. Tegelijkertijd met de digitalisering krijgt het civiel recht een vereenvoudigde basisprocedure. Daarbij verdwijnt de dagvaarding of het verzoekschrift waarmee thans de procedure formeel wordt ingeleid.
De nieuwe procedure bestaat één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling, waarna de rechter uitspraak doet. De rechter heeft hierin een actieve rol. Hij is gericht op een snelle, goede oplossing van het geschil.

maandag 31 oktober 2016

Het herstel van sommige kleine gebreken komt, indien dit valt onder het normale ‘huurdersonderhoud’, voor rekening van de huurder. Tevens is een verhuurder niet verplicht om gebreken te herstellen indien dit in redelijkheid niet van de verhuurder gevergd kan worden of in het geval dat herstel niet meer mogelijk is, omdat het gehuurde geheel of gedeeltelijk is vergaan. In andere gevallen komt het herstel voor rekening van de verhuurder.

maandag 17 oktober 2016

De wet verstaat onder disfunctioneren de “ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, (…), mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren (…).” Uit deze definitie vloeien 3 belangrijke criteria voort alvorens de werknemer kan worden ontslagen. Er moet sprake zijn van ongeschiktheid, de werkgever moet de werknemer daarvan tijdig in kennis hebben gesteld en er moet een behoorlijk verbetertraject worden gevolgd. En bij dat verbetertraject gaat het in de praktijk erg vaak fout.

dinsdag 4 oktober 2016

Eens in de zoveel tijd komt kinderontvoering in het nieuws of een Amber Alert, omdat iemand zijn/haar kind zonder toestemming heeft meegenomen naar het buitenland. Maar ook binnen onze landsgrenzen doet zich regelmatig de situatie voor dat een ouder, zonder de toestemming van de andere ouder, met een kind verhuist.

maandag 19 september 2016

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot de 18e verjaardag van het kind. Echter, ook over de periode dat het kind jong-meerderjarig is, tussen de 18e en 21ste verjaardag, heeft het kind recht op een bijdrage van de ouders in zijn/haar kosten van levensonderhoud en studie.

maandag 5 september 2016

Gerechtelijke procedures in het verenigingsrecht gaan vaak over beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen opzegging of ontzetting (royement). De beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging leidt  nogal eens tot geschillen. Het gewezen lid tracht het besluit tot beëindiging aan te tasten omdat aan de totstandkoming van het besluit tot opzegging of ontzetting gebreken kleven, dan wel omdat dit besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Er bestaat verschil tussen opzegging door de vereniging en ontzetting. Van oudsher wordt ervan uitgegaan dat ontzetting een ‘straffend’ of ‘onterend’ karakter heeft en opzegging niet.

maandag 22 augustus 2016

Het “Wetsvoorstel bevordering mediation” is in juli 2016 door minister Van der Steur gepubliceerd. Dit wetsvoorstel kan overigens, voordat het ter goedkeuring aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, nog worden aangepast. 

maandag 15 augustus 2016

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht blijft het mogelijk, voor zowel een werkgever, als voor een werknemer om de arbeidsovereenkomst onverwijld (binnen zeer korte tijd) op te zeggen om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. Het verschil met het oude ontslagrecht is met name de manier waarop de werknemer na het ontslag op staande voet het einde van de arbeidsovereenkomst aan kan vechten en waarop de werkgever het ontslag op staande voet kan laten bevestigen door een rechter.

maandag 25 juli 2016

Volgens het woordenboek: ‘het niet behoorlijk nakomen van een verbintenis’. De wet spreekt van een ‘tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Wat houdt dit precies in?

maandag 11 juli 2016

De vakantie is in onze regio net van start gegaan en velen zullen vakantieplannen hebben gemaakt. Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent dit dat niet alleen nagedacht moet worden over het opnemen van vakantiedagen en het uitzoeken van de vakantiebestemming, maar dat ook overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan dienen zij beiden in te stemmen met een reis naar het buitenland.

maandag 27 juni 2016

Het telen van hennep, het produceren van xtc en andere harddrugs, etc. zijn misdrijven op grond van de Opiumwet. Gebeurt dit in uw eigendom, dan kan de Burgemeester uw bedrijfspand of woonhuis voor lange tijd te sluiten. Als verhuurder is dat wel het laatste waarop je zit te wachten. Een hennep-pand blijkt vaak ernstig beschadigd. Die schade is niet verzekerd en verhaal op de criminelen blijkt vaak onbegonnen werk.  
Ook kan de verhuurder nog eens strafrechtelijk vervolgd worden als niet kan worden aangetoond dat deze op geen enkele manier betrokken is bij de drugsactiviteiten en als verhuurder zijn verantwoordelijkheden onvoldoende heeft ingevuld.

maandag 13 juni 2016

Ik maak het nog geregeld mee dat bedrijven hun debiteurenbeleid niet op orde hebben. Navolgend enkele handvatten om dit te verbeteren. Deze liggen op zich voor de hand, maar worden vaak vergeten of niet strikt gehanteerd.   

dinsdag 17 mei 2016

Of iemand de biologische vader van een kind is, kan door middel van een DNA-test worden vastgesteld. Een biologische vader is echter lang niet altijd de juridische vader van het kind. Het zijn van juridisch vader heeft veel ingrijpende consequenties. Het al dan niet juridisch vader zijn kan onder meer gevolgen hebben voor de achternaam van het kind, het omgangsrecht, het erfrecht en de nationaliteit van het kind. In totaal biedt de wet vier mogelijkheden waarop je juridisch vader kunt worden van een kind. Dit kan door middel van huwelijk, erkenning, gerechtelijke vaststelling en adoptie.

vrijdag 29 april 2016

ZZP’ers en hun opdrachtgevers zijn er goed bekend mee: de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Deze verklaring van de Belastingdienst gaf aan partijen zekerheid over de vraag of er sprake was van een arbeidsrelatie en dus of er loonheffing betaald/ingehouden moest worden. De VAR is echter afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). 

maandag 18 april 2016

Per 1-1-2016 zijn de ontslagregels rondom de AOW gerechtigde leeftijd gewijzigd.  Oudere werknemers, die willen (door-)werken na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, kunnen makkelijker worden ontslagen, waarbij de opzegtermijn is beperkt tot  1 maand.  Ingeval van arbeidsongeschiktheid geldt er een opzegverbod van 13 weken i.p.v. 104 weken. Het aantal contracten dat een AOW+ werknemer  achter elkaar mag afsluiten, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, is 6 stuks met een totale duur van maximaal 48 maanden.  Dat is aanzienlijk ruimer dan de WWZ voor reguliere werknemers bepaalt, te weten maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar.  Doel van dit alles is om meer AOW+ ers aan het werk te houden.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.