2015

maandag 7 december 2015

Erfgenamen kunnen kiezen om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Men is zich er echter vaak niet van bewust dat je een nalatenschap ook al kunt hebben aanvaard door feitelijke handelingen, bijvoorbeeld het omdoen van een horloge van de overledene.
De gevolgen kunnen erg ingrijpend zijn.

maandag 23 november 2015

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de kinderalimentatie dient te worden berekend. Op dit punt bestond sinds de fiscale wijziging, waarbij alleenstaande ouders met ingang van 1 januari jl. een (veel) hoger kindgebondenbudget ontvingen veel onduidelijkheid. Omdat de uitkomst van de kinderalimentatieberekeningen als gevolg van deze fiscale wijziging in sommige gevallen wel heel negatief ten opzichte van het kind uitpakte, ontstond de situatie dat rechters de regels verschillend gingen toepassen in hun berekeningen. Zo kon het gebeuren dat in zaken met nagenoeg dezelfde feiten bij de rechtbank Midden-Nederland een andere uitkomst kwam dan bij de rechtbank Den Haag of de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Omdat de rechters al totaal verschillend omgingen met de materie, was het voor de advocaten al helemaal onduidelijk geworden. Vervolgens was het ook zeer onduidelijk welke methode het gerechtshof zou toepassen in geval van een hoger beroep. Deze rechtsongelijkheid en rechtsonduidelijkheid kon niet te lang voortduren. Het gerechtshof Den Haag heeft dan ook in een lopende hoger beroep procedure prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) hoe met deze materie om te gaan.

dinsdag 17 november 2015

ZZP-ers maken veelal gebruik van een Verklaring Arbeidsrelatie, kort gezegd een VAR. Met betrekking tot deze VAR-verklaringen zijn er een viertal varianten: Een VAR-WUO (winst uit onderneming), een VAR-DGA (directeur grootaandeelhouder), een VAR-Loon en een VAR-ROW (Resultaat uit Overige Werkzaamheden). Een VAR-DGA of VAR-WUO biedt een opdrachtgever in beginsel de zekerheid dat deze door de Belastingdienst niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet ingehouden/afgedragen loonbelasting/premie volksverzekeringen (de “loonheffingen”). Bij de andere VAR-verklaringen dient de opdrachtgever ter zake altijd zelf een check uit te voeren.

maandag 26 oktober 2015

Per 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstige datalek hebben.

maandag 12 oktober 2015

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli jl.  blijft het mogelijk, voor zowel een werkgever, als voor een werknemer om de arbeidsovereenkomst onverwijld (binnen zeer korte tijd) op te zeggen om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. Het verschil met het ontslagrecht van vóór 1 juli jl.  is met name de manier waarop de werknemer na het ontslag op staande voet het einde van de arbeidsovereenkomst aan kan vechten en waarop de werkgever het ontslag kan laten bevestigen door een rechter.

maandag 28 september 2015

Er is het afgelopen jaar al veel geschreven over de wijzigingen met betrekking tot de kinderalimentatie. Daar is immers veel in veranderd en nog steeds is niet volledig duidelijk hoe omgegaan moet worden met het kindgebondenbudget in relatie tot de wijze van berekenen van de kinderalimentatie. Over dit punt zijn, zoals eerder in een van mijn columns is genoemd, prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Inmiddels heeft de Advocaat Generaal zijn advies uitgebracht hoe met dit punt om te gaan. Zijn advies is dat het kindgebondenbudget niet van de behoefte van het kind moet worden afgetrokken, maar bij het inkomen van de ontvangende partij moet worden opgeteld en zo moet worden meegenomen in de berekening van de kinderalimentatie. De Hoge Raad is echter niet verplicht om het advies van de Advocaat Generaal op te volgen, zodat het nog afwachten is wat de definitieve uitkomst van dit vraagstuk zal zijn. Tot die tijd zullen de rechtbanken de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen volgen, hetgeen inhoudt dat het kindgebondenbudget in zijn geheel van de behoefte van het kind moet worden afgetrokken.

maandag 14 september 2015

Elke ondernemer heeft er mee te maken: Wanbetalers. Het is zeer frustrerend om een factuur niet betaald te krijgen. Na gedane diensten of leveranties wordt de factuur verstuurd. Dertig dagen later verstrijkt de betalingstermijn. Er volgt een betalingsherinnering. Betaling blijft uit. Wat nu? Vaak resulteert een vriendelijk (of soms zelfs indringend) telefoontje alsnog in de betaling en blijkt er geen sprake van onwil. Maar er is ook een categorie die, ondanks aanmaningen en nabellen, niet betaalt. Hoe pak je die wanbetalers nu effectief aan?

dinsdag 1 september 2015

De schoolvakanties zijn voorbij en eigenlijk is bijna iedereen de vakantieperiode al weer vergeten en aan het ‘rennen en vliegen’. De wereld draait letterlijk en figuurlijk 24 uur per dag. SBM Advocaten speelt op dat laatste zo goed mogelijk in.

woensdag 19 augustus 2015

Een ondernemer kan onevenredig getroffen worden door een (rechtmatige) overheidsmaatregel, die forse omzetschade en winstderving veroorzaakt. Denk aan de langdurige afsluiting van een weg vanwege rioolwerkzaamheden, wegreconstructie, aanleg van een OV baan, ingrijpende wegwerkzaamheden etc. Allemaal infrastructurele zaken die van belang zijn voor iedereen, maar die de individuele pomphouder, horecaondernemer, winkelier of transporteur, die gesitueerd is aan zo’n weg ernstig duperen. Indien de geleden schade onevenredig hoog is, kan er een grond zijn voor toekenning van nadeelcompensatie. De betreffende overheid die zo’n (verkeers-)besluit neemt, is dan gehouden om de schade, die uitgaat boven het normale maatschappelijke risicoen die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, te compenseren. Het is dus nooit een volledige schadeloosstelling. Er zijn tal van specifieke Rijks-, Provinciale- en ook zelfs gemeentelijke regelingen waarin het beleid t.a.v. toepassing van de nadeelcompensatie is vastgelegd. Deze regelingen verschillen fors van elkaar en bij de toepassing van die regels blijkt dat een verzoek tot betaling van nadeelcompensatie ook nog eens door de overheid uiteenlopend wordt beoordeeld. Het credo ‘geen cent teveel’ lijkt dan van meer belang dan een faire compensatie van (slechts een deel van) de schade.

maandag 3 augustus 2015

Enkele weken geleden deed Ronald, de 17- jarige zoon van vrienden van mij, eindexamen VWO. Hoewel niet relevant: hij is geslaagd en ik mocht zelfs op zijn feestje komen.

dinsdag 21 juli 2015

Een column met een persoonlijk tintje. Ik hoop en verwacht namelijk binnen enkele weken vader te worden. De combinatie van ‘aanstaande vader’ en advocaat maakt dat ik weet dat er veel geregeld moet worden. Denk aan erkenning, geboorteaangifte, het regelen van gezamenlijk ouderlijk gezag, enzovoorts. Tegelijk merk ik in de praktijk dat het voor aanstaande vaders niet altijd even duidelijk is wat, hoe en wanneer zij iets moeten of kunnen regelen. Daarom bij deze een steuntje in de rug voor aanstaande vaders (en nieuwsgierige moeders).

maandag 6 juli 2015

De op 1 januari 2015 in werking getreden wet hervorming kindregelingen is nu ruim een half jaar van kracht. De gevolgen van deze wet hebben al heel wat stof doen opwaaien in ‘alimentatieland’.

maandag 22 juni 2015

Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015 drastisch. Met name de opbouw van personeelsdossiers wordt hierbij van nog groter belang. Voor zowel de werkgever, als voor de werknemers geldt dit ingeval zij verwikkeld raken in een ontslagzaak. Op dat moment is het essentieel dat het personeelsdossier de juiste informatie bevat en toereikend is. Zo niet, dan kan ontslag tegen de zin van een werknemer een hele lastige opgaaf worden of zelfs onmogelijk blijken.

woensdag 10 juni 2015

Het is door ons kantoor uiteraard al aan de orde gesteld, maar omdat het nu echt met rasse schreden nadert en er veel vragen over zijn, ga ik hieronder nog een keer in op belangrijke wijzigingen die op grond van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2015 zullen gelden. Aan het einde van deze column ga ik nog in op de wetswijziging op het gebied van de WW die per 1 januari 2016 zal gelden.

dinsdag 12 mei 2015

Meerderjarigen zijn handelingsbekwaam en mogen dus rechtshandelingen verrichten  (bijvoorbeeld overeenkomsten sluiten). Maar niet iedere meerderjarige is ook echt in staat om zelfstandig zijn/haar financiën goed te regelen en het vermogen te beheren. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking of mensen op hoge leeftijd die het allemaal niet meer zo goed begrijpen. Het kan dan nodig zijn om deze mensen extra te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door het instellen van bewind. Men spreekt dan van beschermingsbewind.

vrijdag 24 april 2015

De zogenaamde ‘9 tot 5 baan’ is in de afgelopen jaren steeds minder gewild onder zowel personeel als werkgevers. Immers leven we steeds meer in een 24-uurs economie, wordt werk steeds vaker gecombineerd met de zorg voor kinderen of juist de bejaarde ouders, zodat het voor veel mensen lastig is om binnen de gebruikelijke kantooruren in het pand van de werkgever aan het werk te zijn.

maandag 13 april 2015

Per 1 juli 2015 wordt een groot deel van de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Vanaf dat moment zal het ontslag van een werknemer anders geregeld zijn. Er komen twee verplichte hoofdroutes: 
 

maandag 30 maart 2015

Voor veel mensen is en blijft de berekening van alimentatie onduidelijk en sterker nog, vaak onbegrijpelijk. Kamerleden van de PvdA en VVD hebben onlangs, op 18 februari 2015, een wetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatie bij de Tweede Kamer ingediend. Deze kamerleden zijn van mening dat diegenen die op grond van een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn om kinderalimentatie te betalen, zich hiertegen verzetten door dit niet te voldoen, omdat het voor hen onbegrijpelijk is. Het standpunt van de kamerleden is dat kinderalimentatie een (goede) wettelijke basis dient te hebben. Ook de wijze van berekening van kinderalimentatie dient vereenvoudigd te worden en, niet onbelangrijk, in hun optiek rechtvaardiger.

maandag 16 maart 2015

Tot 1 januari 2015 konden de werkgever en de werknemer een concurrentiebeding met elkaar overeenkomen, zolang het maar schriftelijk was vastgelegd. Als gevolg van een dergelijk beding wordt de werknemer beperkt in de keuze van een nieuwe werkgever. Het was daarbij  niet van belang of de  arbeidsovereenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd was gesloten.

maandag 2 maart 2015

Het afwikkelen van een nalatenschap is niet bepaald een prettige bezigheid. Het wordt nog erger als de afwikkeling tot onenigheid of zelfs tot gerechtelijke procedures leidt. Helaas gebeurt dat wel met enige regelmaat. Het testament wordt pas na overlijden geopend en kan soms zeer onaangename verrassingen bevatten, zoals een onterving van een bepaald persoon.

woensdag 18 februari 2015

Het Nederlandse arbeidsrecht en ontslagrecht stamt uit de tijd waarin de treinmachinist nog zo’n 14 tot 16 uur per dag werkte, gedurende zes dagen per week. Werkte je niet hard genoeg, dan kon je vertrekken. De wetgever vond het (logischerwijs) noodzakelijk om werknemers te beschermen tegen de ‘grote en machtige werkgevers’. Dankzij de ontslagbescherming konden werknemers niet meer zomaar worden ontslagen. Sterker nog: er kwam een preventieve toets, waardoor je als werkgever toestemming van de overheid nodig had om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te mogen opzeggen. Ook werden er diverse opzegverboden geïntroduceerd, zodat er niet opgezegd kon worden tijdens bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap.

woensdag 4 februari 2015

Als er een plek in Nederland is waar de geplande uitbreiding van woningbouw geslaagd genoemd mag worden, is het wel Houten. In plaats van troosteloze flats en sfeerloze huizenblokken rij aan rij, stond de kwaliteit van wonen en werken van meet af aan centraal toen Houten in 1994 door het Rijk werd aangewezen als zogenaamde Vinex locatie. Vinex is een afkorting voor ‘ Vierde nota Extra’, een belangrijk document waarin het Rijk aangaf hoe zij Nederland ruimtelijk wilde inrichten voor de nabije toekomst.

woensdag 21 januari 2015

Allereerst maak ik nog graag van de gelegenheid gebruik om u, zowel privé als zakelijk, mede namens al mijn collega’s, een zeer goed 2015 te wensen!

dinsdag 6 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkgever verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren (‘aanzeggen’) of hij het contract wel of niet verlengt. Deze termijn van één maand wordt de ‘aanzegtermijn’ genoemd. De aanzegplicht heeft betrekking op arbeidsovereenkomsten die aflopen na 31 januari 2015. In geval van verlenging moet de werkgever ook schriftelijk kenbaar maken onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het salaris. Ook indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen, moet hij dit met inachtneming van de aanzegtermijn schriftelijk aan de werknemer meedelen. Deze verplichte aanzegtermijn geldt overigens alleen in het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.