2014

dinsdag 23 december 2014

In ons rechtssysteem neemt het kort geding een bijzondere plaats in. Het is een versnelde procedure voor zaken met een spoedeisend belang, waarin de rechter op redelijk korte termijn uitspraak doet. Die uitspraak is een ordemaatregel. Een kort geding mag geen definitief oordeel vellen over een rechtsgeschil. Dat moet in een gewone bodemprocedure worden uitgemaakt, al dan niet met deskundigenrapporten, getuigenverhoor e.d. Het kost vaak vele maanden en soms zelf vele jaren voordat er een definitief oordeel ligt.

maandag 8 december 2014

Afgelopen zomer wijdde ik al een column aan de op handen zijnde wijzigingen ten aanzien van de kinderalimentatie die ingaan op 1 januari 2015. Inmiddels nadert 2015 met rasse schreden en is ook meer duidelijk geworden over de invulling en gevolgen van de wijzigingen. Om die reden nog een column waar de wet hervorming kindregelingen aan bod komt.

woensdag 26 november 2014

Ik krijg vaak de vraag – zowel van werkgevers als van werknemers – hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de arbeidsovereenkomst toch opzegt terwijl dat eigenlijk niet mag?

woensdag 12 november 2014

Gescheiden ouders met minderjarige kinderen zijn wettelijk verplicht om afspraken te maken over contact en omgang met de kinderen na de echtscheiding. De wet spreekt over een zorg- en contactregeling, welke regeling vastgelegd moet worden in een ouderschapsplan. Partijen mogen zelf kiezen welke zorg- en contactregeling zij het meest bij hun kinderen vinden passen. Zo kunnen partijen voor co-ouderschap kiezen. Dit begrip is niet in de wet vastgelegd, maar het komt er praktisch op neer dat afgesproken wordt dat de kinderen ongeveer de helft van hun tijd bij beide ouders zijn en dat de vakanties en feestdagen bij helften worden verdeeld.

woensdag 29 oktober 2014

SBM advocaten volgt nauwlettend de grootste naoorlogse wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht en sociale zekerheid. De wijzigingen hebben directe gevolgen voor het HR-beleid van werkgevers. De ketenbepaling verandert, een proeftijd is bij korte contracten tot zes maanden niet meer mogelijk en er komt vanaf een arbeidsduur van twee jaar een transitievergoeding bij ontslag. Met de 7+8+8-regel vult een werkgever deze bepalingen op een praktische wijze in, waarbij de maximale flexibiliteit behouden blijft.
 
In vogelvlucht zijn de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2015:

woensdag 15 oktober 2014

In eerdere columns ging ik al in op enkele wijzigingen in het arbeidsrecht die volgend jaar van kracht worden, zoals de afschaffing van de huidige ontslagvergoedingen en de aanzegtermijn, die door de werkgever moet worden gehanteerd als hij besluit een contract voor bepaalde tijd al dan niet te verlengen. In deze column wil ik stilstaan bij de wijzigingen die betrekking hebben op het concurrentiebeding. Deze wijzigingen gaan overigens al per
1 januari a.s. in.

woensdag 1 oktober 2014

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is bijstand van een advocaat verplicht en een echtscheiding komt slechts tot stand door tussenkomst van de rechter. Hier komt verandering in. Begin september heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Dit wetsvoorstel komt er op neer dat echtparen zonder minderjarige kinderen en die het onderling eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen scheiden. Echtparen dienen een verzoek tot echtscheiding in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient dan te controleren of aan de voorwaarden is voldaan en de echtgenoten dienen naar het gemeentehuis te komen om de identiteit vast te laten stellen en te laten controleren of zij inderdaad beiden willen scheiden. Vervolgens zal, overigens niet eerder dan veertien dagen na indiening van dit verzoek, de echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden uitgesproken. De ambtenaar zal een akte van de echtscheiding opmaken en deze inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Het blijft deze echtparen wel vrij staan om te kiezen voor de conventionele methode, dat wil zeggen juridisch advies inwinnen bij een advocaat en vervolgens via de rechter de echtscheiding uit laten spreken. Voor echtparen met minderjarige kinderen blijft het verplicht een ouderschapsplan op te stellen en kan slechts door de rechter de echtscheiding worden uitgesproken.

woensdag 17 september 2014

Regelmatig word ik benaderd door werknemers met de vraag of het is toegestaan dat hun arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. Met een beroep op de bedrijfseconomische situatie, veelal door de crisis, probeert een werkgever nog al eens om werknemers tot een loonoffer te bewegen. Het hoeft geen betoog dat dit voor een werknemer uiteraard nadelige financiële consequenties heeft.

woensdag 3 september 2014

Sinds jaar en dag wordt de hoogte van de ontslagvergoeding berekend aan de hand van de zogenaamde “kantonrechtersformule”. Per 1 juli 2015 komt hieraan een einde. In plaats van de oude ontslagvergoeding komt de zogenaamde “transitievergoeding”. Die vergoeding is enerzijds bedoeld als een vorm van compensatie voor het ontslag en anderzijds dient het om de “transitie” naar een andere baan te vergemakkelijken. In alle gevallen geldt als voorwaarde om voor die vergoeding in aanmerking te komen dat de arbeidsovereenkomst tenminste 2 jaar heeft geduurd. De transitievergoeding dient door de werkgever aan de werknemer te worden betaald in het geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst en in het geval van ontbinding van de overeenkomst door de rechter op verzoek van de werkgever. Ook is de transitievergoeding verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet. In beginsel is de transitievergoeding niet verschuldigd indien partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, maar er mag vanuit worden gegaan dat de vergoeding in de praktijk uiteindelijk wel zal worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer.

dinsdag 19 augustus 2014

Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd. Afhankelijk van de reden voor het ontslag komt er één ontslagroute: voor bedrijfseconomisch ontslag en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via een procedure bij UWV en voor (andere) in de persoon gelegen redenen en bij een verstoorde arbeidsverhouding, via ontbinding door de kantonrechter. Het volgen van een ontslagroute is niet nodig als de werknemer schriftelijk instemt met ontslag. Hierbij geldt een bedenktijd voor de werknemer van twee weken. De schriftelijke instemming heeft geen negatief effect op de WW-uitkering (in termen van verwijtbaarheid).

dinsdag 5 augustus 2014

Velen weten al dat het arbeidsrecht ingrijpend gaat wijzigen. De eerste wijzigingen zijn per 1 januari 2015 van kracht. Ik krijg de laatste tijd veel vragen over de gevolgen van de per 1 januari 2015 geldende verplichte aanzegtermijn en of deze ook van toepassing zal zijn op de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project.

woensdag 23 juli 2014

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen er diverse fiscale regelingen voor ouders van minderjarige kinderen. Met name voor gescheiden ouders kan dit behoorlijke financiële gevolgen hebben nu de wijzigingen van invloed zullen zijn op de te betalen en ontvangen kinderalimentatie. De wet hervorming kindregelingen welke op 24 juni jl. door de Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat in per 1 januari 2015.

woensdag 9 juli 2014

Ons kantoor verleent ook juridische bijstand ter zake verkeersrechtstrafzaken. Wij behandelen dus ook zaken zoals “rijden onder invloed”. Wat veel mensen nog steeds niet weten is dat je, indien je teveel hebt gedronken, met een tweetal trajecten geconfronteerd kunt worden. Het ene is het strafrechtelijke, het andere is het bestuursrechtelijke traject. Hieronder ga ik daar nader op in.

vrijdag 4 juli 2014

In het huidige digitale tijdperk worden steeds meer overeenkomsten via internet of via de telefoon gesloten. Handig, maar het brengt ook gevaren met zich mee. De wetgever probeert consumenten zo goed mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld met een wettelijke bedenktijd waarbinnen overeenkomsten ongedaan gemaakt kunnen worden. Maar dat kan niet voorkomen dat er dagelijks ter zake talloze geschillen ontstaan.

woensdag 25 juni 2014

Niet zo lang geleden schreef ik een column over het ouderlijk gezag, waarbij ik vertelde over hoe het gezag ontstaat en hoe je het kunt regelen/aanvragen. Ik krijg nog altijd veel vragen over wat het ouderlijk gezag nu eigenlijk inhoudt; wat mag je wel/niet en wat kun je doen als de andere ouder het gezamenlijk ouderlijk gezag gewoon aan zijn/haar laars lapt? Vandaar dat ik in deze column het ouderlijk gezag inhoudelijk zal toelichten.

woensdag 11 juni 2014

Op 3 juni jl. is het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid plenair behandeld in de Eerste Kamer. Die wet hervormt het ontslagrecht, bekort de WW en versterkt de bescherming van flexwerkers ingrijpend. De invoering is opgesplitst in verschillende delen. Het lijkt erop dat de wijzigingen die waren beoogd per 1 juli 2014 nu per 1 januari 2015 in werking treden, zodat er wat meer ruimte is voor werkgevers om zich erop te kunnen voorbereiden. Dat is maar goed ook, want het zijn zeer ingrijpende wijzigingen. Op 10 juni a.s. zal er over het wetsvoorstel worden gestemd in de Eerste Kamer. Enkele belangrijke onderwerpen worden hieronder aangestipt.

woensdag 28 mei 2014

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal de Eerste Kamer binnenkort instemmen met enkele belangrijke wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Zo zal de werkgever met ingang van 1 juli 2014 bijvoorbeeld verplicht zijn om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren (‘aanzeggen’) dat hij het contract wel of niet verlengt. De termijn van één maand wordt de ‘aanzegtermijn’ genoemd. In geval van verlenging moet de werkgever ook schriftelijk kenbaar maken onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het salaris. Ook indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen, moet hij dit met inachtneming van de aanzegtermijn schriftelijk aan de werknemer meedelen. Deze verplichte aanzegtermijn geldt overigens alleen in het geval van een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer.

woensdag 14 mei 2014

Recent werd door minister Dijsselbloem in het nieuws gebracht dat Nederland uit de crisis is, maar de werkloosheid nog wel hoog is. In mijn praktijk zie ik nog steeds dat de crisis ook op de echtscheidingen een zware wissel trekt. Veel echtscheidingen zijn uitgesteld omdat bijvoorbeeld de echtelijke woning niet verkocht kan worden zonder dat sprake is van een grote restschuld. Het blijkt uiteindelijk toch onhoudbaar bij elkaar te blijven en op het moment dat dan de financiële balans wordt opgemaakt, blijkt dat het betalen van (kinder)alimentatie niet of nauwelijks haalbaar is.

woensdag 30 april 2014

Ik krijg regelmatig een vraag van ondernemers die door de economische situatie angstiger zijn om zaken te doen en zo goed mogelijk veilig willen stellen dat hun goederen betaald worden. Althans, dat hun schade zoveel mogelijk beperkt blijft indien de koper niet (volledig) betaalt. Alhoewel vertrouwen in de economie natuurlijk goed is gelet op de situatie waarin wij ons bevinden, is deze angst meer dan begrijpelijk. Echter, het is natuurlijk ook indien het goed gaat met de economie van belang om een en ander zoveel mogelijk te zekeren. 

woensdag 16 april 2014

Een echtscheiding is al vervelend genoeg. Er moet een hoop geregeld (en verdeeld) worden terwijl de emoties regelmatig om de oren vliegen. Als partijen dan ook nog eens met een onverkoopbare echtelijke woning blijven zitten, is de puinhoop compleet. In deze situatie is het moeilijk, maar wel heel belangrijk, om goede en concrete afspraken te maken over de echtelijke woning en de eventuele verkoop daarvan.

woensdag 2 april 2014

Het komt regelmatig voor dat de opdrachtgever tijdens de bouw wijzigingen of veranderingen wenst. Indien dat zo is, dan dient de aannemer eventuele consequenties daarvan met betrekking tot de prijs duidelijk te communiceren aan de opdrachtgever of diens bouwbegeleider. Op grond van artikel 7:755 BW kan de aannemer alleen verhoging van de prijs vorderen, indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op deze prijsverhoging. Dat ligt anders indien de opdrachtgever zelf ook kon inzien dat er een prijsverhoging kleefde aan de gevraagde veranderingen. Deze wetsbepaling is van dwingend recht. Dat betekent dat de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld de UAV-voorwaarden die in de bouwsector vaak worden gebruikt, daar niet van mogen afwijken. De aannemer heeft dus niet automatisch een recht op verrekening van meerwerk, zeker niet als hij de opdrachtgever niet tijdig geïnformeerd heeft over de noodzaak van verrekening van het meerwerk.

woensdag 19 maart 2014

U kent ze misschien wel: beëindigingsovereenkomsten. Een werkgever streeft ernaar om een werknemer te ontslaan en treedt daarom met de werknemer in overleg. Partijen worden het uiteindelijk met elkaar eens en zij sluiten een beëindigingovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Zodoende eindigt de arbeidsovereenkomst op enig moment met wederzijds goedvinden. Normaal gesproken krijgt de werknemer dan gewoon een WW-uitkering. In een dergelijke beëindigingsovereenkomst staan, naast veel andere bepalingen, onder meer de eventueel overeengekomen beëindigingsvergoeding vermeld, alsook de datum van beëindiging van het dienstverband. Aan het einde van de overeenkomst wordt meestal  het finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit is een bepaling waarin staat dat partijen over en weer verder niets meer van elkaar te vorderen hebben. Zo op  het eerste gezicht zou je zeggen dat een dergelijke bepaling ziet op de financiële afrekening tussen de werkgever en de werknemer. Toch ligt het iets genuanceerder. Sterker nog: het kan van directe invloed zijn op het wel of niet blijven bestaan van een concurrentiebeding.

woensdag 5 maart 2014

Tot op heden geldt in Nederland nog steeds het systeem dat bij het aangaan van een huwelijk een volledige gemeenschap van goederen ontstaat, tenzij de aanstaande echtgenoten huwelijkse voorwaarden afsluiten. Een volledige gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden, of deze nu vóór het huwelijk of gedurende het huwelijk zijn opgebouwd, gemeenschappelijk zijn en dat ieder van de echtgenoten daar dus voor de helft in deelt. Bij echtscheiding dient derhalve het gehele vermogen en alle schulden gedeeld te worden.

woensdag 19 februari 2014

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid moet er onder meer voor zorgen dat er minder verschillen komen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde/flexibele en onbepaalde tijd. Hieronder een uiteenzetting van de belangrijkste beoogde veranderingen.

woensdag 5 februari 2014

Het ouderlijk gezag is het alomvattende recht van een ouder om zijn/haar kind op te voeden en te verzorgen, waarbij de ouder alle belangen van het kind behartigt. De ouder die het ouderlijk gezag heeft, is tevens de wettelijk vertegenwoordiger van een kind. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag, dan spreekt men van ‘gezamenlijk gezag’. Een praktisch voorbeeld: de ouder die het ouderlijk gezag over een kind heeft, mag bepalen naar welke basisschool een kind gaat of welke medicijnen een kind mag krijgen. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zullen ouders dit soort beslissingen dus steeds samen moeten nemen. Dergelijke beslissingen mogen dan niet meer door slechts één van de ouders genomen worden.

woensdag 8 januari 2014

Het komt vaak voor dat een werknemer een overeenkomst tekent namens zijn werkgever, hoewel die werknemer daartoe formeel niet bevoegd is, maar ook niet over een volmacht (toestemming) van zijn werkgever beschikt om te tekenen. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van de afdeling personeelszaken die een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer tekent. Of een medewerker van de afdeling inkoop die goederen bestelt en daartoe een koopovereenkomst sluit met een leverancier. Ondanks het ontbreken van een volmacht kan een onderneming toch gebonden zijn aan die overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de schijn is gewekt dat de persoon in kwestie bevoegd is.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.