2013

woensdag 25 december 2013

Ik krijg vaak de vraag – zowel van werkgevers als van werknemers – hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de arbeidsovereenkomst toch opzegt terwijl dat eigenlijk niet mag?

woensdag 11 december 2013

Er zijn werkgevers die de economische crisis aangrijpen om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Soms terecht, maar niet altijd. Vaak gaat het om een wijziging van de werktijden, de functie, de leaseauto regeling en dergelijke, maar het komt ook steeds meer voor dat werkgevers de hoogte van het loon in neerwaartse zin wensen aan te passen. Mag een werkgever daartoe eenzijdig overgaan?

woensdag 27 november 2013

Rechtsbijstandsverzekeraars mogen verzekerden niet langer het recht ontzeggen om voor procedures zelf een advocaat te kiezen op kosten van de verzekeraar, zo heeft het Europees Hof van Justitie op 7 november 2013 besloten. Hierbij gaat het om alle procedures, ook diegene waarvoor procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is. Hierdoor komen ook ontslagzaken, huurkwesties en incasso’s tot € 25.000,-- in aanmerking.

woensdag 13 november 2013

Kinder- en/of partneralimentatie kan op twee verschillende manieren tot stand komen. Gewezen partners kunnen in onderling overleg tot vaststelling van een bepaald bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie komen en dit vast (laten) leggen in een overeenkomst, of als ze het onderling niet eens kunnen worden, hakt de rechtbank de knoop door en stelt het bedrag vast.

woensdag 30 oktober 2013

Talloze werknemers zijn in de afgelopen jaren hun baan verloren wegens de economische crisis. Het gaat dan zo slecht met het bedrijf, dat er gedwongen ontslagen volgen om het bedrijf nog staande te kunnen houden. Wellicht heeft u als werknemer een beëindigingsvoorstel gekregen, of u bent direct geconfronteerd met een ontslagverzoek via het UWV WERKbedrijf. Het lijkt vaak zinloos om überhaupt bezwaar te maken tegen uw ontslag. Althans, dat is wat veel werknemers denken… 

woensdag 16 oktober 2013

Op donderdag 10 oktober jl. vond de jaarlijkse Houtense Ondernemersdag plaats. In de relatief nieuwe scholengemeenschap “Houtens”, in een prima ambiance, was de opkomst met een paar honderd aanwezigen zeer groot. Zeer veel bedrijven uit Houten, maar ook daarbuiten, bezochten de Ondernemersdag. Het event begon met een pitch voor scholieren op zoek naar een stageplek. Dat leverde een mooie interactie tussen ondernemers en de scholieren op. Een prima voorbeeld van maatschappelijk verantwoord/bewust ondernemen. Ook SBM Advocaten was uiteraard wederom met een stand van de partij. Naast het contact met onze vaste clientèle, werden ook dit jaar diverse nieuwe contacten gelegd. Het is prettig om te ervaren dat men ons makkelijk benadert en dus geen drempel over hoeft. Dat gold zowel voor de scholieren als directeuren van de bedrijven. Voor ons een bevestiging dat onze no-nonsense mentaliteit wordt gewaardeerd. No-nonsense gecombineerd met ons continue streven om onze dienstverlening van hoog kwalitatief niveau te laten blijven en daar waar mogelijk te verbeteren, zijn en blijven wat ons betreft kernwaarden van ons kantoor.

woensdag 2 oktober 2013

Als u als koper een product koopt (denk bijvoorbeeld aan een auto of een huis) dat na de levering behept blijkt te zijn met een of meerdere gebreken dan is het zaak om zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Doe dit ook schriftelijk, want anders loopt u het risico dat achteraf door de verkoper wordt betwist dat er (tijdig) is geklaagd, met alle gevolgen van dien. Wordt er niet of te laat geklaagd dan vervallen alle rechten van de koper.

woensdag 18 september 2013

De samenleving raakt steeds meer in een 24/7 cultuur. Winkels zijn langer en vaker open en veel bedrijven draaien ook op zondag door. Gedacht kan worden aan bekende situaties als werknemers in de zorg of buschauffeurs, maar ook bij vele andere bedrijven wordt het werken op zondag steeds gewoner.

woensdag 4 september 2013

Als we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een arbeids­overeen­komst voor onbepaalde tijd. Maar er is nog een derde variant: de arbeids­overeen­komst die wordt aangegaan voor de duur van een project. Oftewel: een tijdelijke arbeids­overeen­komst zonder exacte einddatum. Hoe zit dat?

woensdag 21 augustus 2013

Een makelaar of tussenpersoon (ook wel een "bemiddelaar" genoemd) mag bij een particuliere huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen indien hij feitelijk optreedt voor de verhuurder, of indien hij wel een opdracht van de huurder ontving maar tegelijk ook bemiddelde op basis van een overeenkomst met de verhuurder. Dit geldt voor verhuur van een zelfstandige woonruimte, zo oordeelde de rechter onlangs in een zaak. 

vrijdag 9 augustus 2013

Het komt nog regelmatig voor dat de houder van een geregistreerd merk niet over de domeinnamen beschikt waarin ‘zijn’ merknaam is verwerkt. Het is op voorhand geen uitgemaakte zaak wie de rechten heeft op de geregistreerde domeinnaam. Een aantal factoren speelt hierbij een rol.

woensdag 24 juli 2013

Aanbetalingen worden steeds vaker door winkeliers gevraagd. Een nieuw bankstel, een nieuwe keuken; zonder aanbetaling wordt deze door de winkelier niet bij de fabrikant besteld en dus ook niet aan u geleverd. In deze barre tijden kan het voldoen van een aanbetaling riskant zijn. We horen en lezen regelmatig dat winkelbedrijven failliet gaan. Wat gebeurt er nu indien u een aanbetaling heeft gedaan en de winkelier vervolgens failliet gaat, voordat u het bestelde artikel geleverd hebt gekregen?

woensdag 10 juli 2013

Een kind staat in de regel onder het gezag van zijn beide ouders of één van zijn ouders. In één van mijn eerdere columns heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de vraag in welke situatie er sprake is van gezamenlijk dan wel eenzijdig ouderlijk gezag.

woensdag 26 juni 2013

Jaarlijks verzorgt ons kantoor een presentatie voor de Presentatie Beroepenavond op het College de Heemlanden, de scholengemeenschap in Houten voor VWO & havo. De sessies worden druk bezocht en uit de vragen blijkt steevast dat het beeld dat is gevormd over het beroep van advocaat sterk afwijkt van de realiteit. Op zich is dat logisch te verklaren. Er is een klein aantal aan advocaten, voornamelijk actief in het strafrecht, dat betrokken is bij rechtszaken met veel media aandacht.  Met toga aan worden de strafpleiters geïnterviewd in, of op de stoep voor de rechtbank, waardoor het lijkt of alle advocaten de hele dag in toga rondlopen in de rechtbank.  De realiteit is anders.  Van de 16.500 advocaten die Nederland rijk is, komt een aanzienlijk deel niet of nauwelijks in de rechtbank. Dit omdat zij in de juridische advisering actief zijn.  Deze advocaten begeleiden bijvoorbeeld complexe overnames en stellen contracten en leveringsvoorwaarden op. Een ander deel komt wel met enige regelmaat in de rechtbank, het gerechtshof of bij een ander rechtsprekende instantie zoals de  Raad van State of de Centrale Raad van Beroep, maar als dat gemiddeld eenmaal per week is, is dat veel. De procespraktijk is hen niet vreemd, maar ook procedures kennen veel schriftelijke rondes waarbij er alleen processtukken naar de rechtbank gaan.

woensdag 12 juni 2013

Ons kantoor wordt regelmatig benaderd door woningeigenaren, die te kampen hebben met hypotheekachterstanden waarbij de banken dreigen met rechtsmaatregelen. Op grond van de standaard hypotheekovereenkomst/akte zijn de banken daartoe gerechtigd. Dat staat buiten kijf. Echter, in veel gevallen gaat het om eigenaren die jarenlang tijdig hebben betaald, maar nu door de crisis (tijdelijk) in zwaar weer zitten. Indien de bank de harde lijn volgt, dreigt onder andere het verlies van woonruimte. Dit is vaak niet het enige grote probleem. Immers, in veel van deze gevallen staat het “huis onder water”. Oftewel, er is sprake van een forse onderwaarde.

woensdag 29 mei 2013

Arbeidsovereenkomsten zijn er in alle soorten en maten. Maar in de kern zijn alle arbeids­overeenkomsten hetzelfde: de werknemer is verplicht om arbeid te verrichten en de werkgever dient daarvoor loon aan de werknemer te betalen. Het loon is dus een tegenpres­tatie voor de verrichte arbeid. Als er geen arbeid wordt verricht, dan hoeft de werkgever daarvoor dus ook geen loon te betalen. Deze (wettelijke) hoofdregel wordt ook wel aangeduid als “géén arbeid, géén loon”.

woensdag 15 mei 2013

De Aanbestedingswet 2012 is per 1 april jl. van kracht geworden. De aangepaste wet moet MKB-bedrijven en ZZP'ers meer kans geven op overheidsopdrachten. De wet moet ook concurrentie bevorderen, de lasten verlichten en klachtenafhandeling makkelijker maken.

woensdag 1 mei 2013

Relaties zijn er in diverse vormen. Steeds vaker kiezen stellen voor samenleven zonder gehuwd te zijn. Er kan gekozen worden voor het opstellen van een samenlevingscontract, doch een wettelijke verplichting hiertoe bestaat niet.

maandag 22 april 2013

Het schorsen of schrappen van een advocaat... het is momenteel een 'hot item' in het nieuws. Toch weten maar weinig mensen hoe het echt zit. Hoe lang kan een advocaat geschorst of geschrapt worden?

woensdag 17 april 2013

Het komt in de praktijk geregeld voor dat werknemers binnen een concern permanent tewerk gesteld worden bij een andere vennootschap dan hun formele werkgever (lees: werkgever met wie de werknemers een arbeidsovereenkomst hebben gesloten). Indien de werkgever waar de werknemers permanent tewerkgesteld zijn de onderneming overdraagt aan een derde buiten het concern is het de vraag of de rechten en verplichtingen van de werkgever ten opzichte van de gedetacheerde werknemers bij overgang van de onderneming overgaan. 

woensdag 3 april 2013

Enige tijd geleden werd ik gebeld door de directeur van een onderneming, die aangaf dat hij van een opdrachtgever in totaal nog circa € 30.000,-- tegoed had. De opdrachtgever weigerde echter, ondanks diverse mondelinge en schriftelijke verzoeken, te betalen. “Wat nu te doen?” vroeg deze directeur mij. Ik adviseerde hem om mij de opdrachtgever een laatste sommatiebrief te laten sturen en, indien ook daaraan geen gehoor zou worden gegeven, een incasso kort geding te starten, eventueel vergezeld van het leggen van beslag.

woensdag 20 maart 2013

De normen voor de berekening van kinderalimentatie worden per 1 april 2013 ingrijpend gewijzigd. Er bestond al langer kritiek op de huidige rekenmethode, die onder meer nodeloos ingewikkeld zou zijn. Het aantal samengestelde gezinnen en het co- en stiefouderschap is de laatst tijd aanzienlijk toegenomen. De huidige rekenmethode kan bij dergelijke complexe gezinssituaties soms tot onredelijke uitkomsten leiden, waarbij een verschil in behandeling kan ontstaan.

woensdag 20 februari 2013

In mijn vorige column ben ik ingegaan op diverse aspecten van het burenrecht. Daar was toen geen plaats meer voor de onderdelen vensters, balkons en scheidsmuren in het kader van het burenrecht. Deze onderwerpen komen nu wel aan bod.  

woensdag 6 februari 2013

Sinds 1 januari 2013 heeft Nederland een nieuwe gerechtelijke kaart. Door een ingrijpende reorganisatie is er een nieuwe indeling van de werkgebieden van de rechtbanken en gerechtshoven. Er zijn nu nog 10 rechtbanken (dat waren er 19) en 4 gerechtshoven (dat waren er 5).

vrijdag 25 januari 2013

Twee jaar geleden werd ik benaderd door een grote autodealer in het zuiden des lands die op dat moment al vanaf 2005 doende was met het verkrijgen van vergunningen voor een nieuw tankstation. De gemeente was welwillend in ruil voor het sluiten van het oude tankstation in de dorpskern. Alleen tijdens de bezwaar- en beroepsprocedures voor de benodigde bouwvergunning en de provinciale uitritvergunning was geen rekening gehouden met een jaloerse concurrent/collega. Die haalde, met succes, alles uit de kast om de bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening te frustreren. Ten einde raad, en nadat de bouw wederom werd vertraagd door een geslaagd beroep tegen de verleende bouwvergunning, werd de deskundige hulp van SBM advocaten ingeroepen om de zaak alsnog tot een goed einde te brengen.

woensdag 9 januari 2013

Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens alle medewerkers van SBM Advocaten, zowel privé als zakelijk, het allerbeste voor 2013 te wensen!

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.