2012

vrijdag 28 december 2012

Je moet er als ondernemer niet aan denken: gedwongen personeel ontslaan. Maar voor veel ondernemers is het in deze tijd van economische crisis niet altijd even makkelijk om het hoofd boven water te houden. En als uw onderneming op een faillissement afstevent, heeft u wellicht geen andere keuze dan om in te krimpen en dus om werknemers te ontslaan. Maar personeel ontslaan gaat natuurlijk niet zomaar. Doet u dit niet volgens de regels, dan kan dit u duur komen te staan, zoals uit het navolgende blijkt!

woensdag 12 december 2012

Wie kent ze niet: LinkedIn, Twitter, Facebook en Hyves; social media van de eerste orde. Toch geweldig om bijvoorbeeld met Twitter de wereld deelgenoot te maken van het feit dat je bezig bent om een heerlijk bord zelfgemaakte erwtensoep te verorberen. Of nog mooier: trots tegen je vrienden te kunnen vertellen dat je inmiddels op je LinkedIn 500+ relaties hebt en dat daar zelfs de minister president bij staat. Veel mensen realiseren zich echter niet dat het gebruik van social media hen heel duur kan komen te staan.

woensdag 28 november 2012

In ons dichtbevolkte Nederland wonen we op veel plaatsen dicht op elkaar. Waar mensen dicht bij elkaar wonen, kunnen al snel over en weer irritaties ontstaan. In het Burgerlijk Wetboek is dan ook niet voor niets een hele titel (hoofdstuk) besteed aan het burenrecht of zoals het letterlijk in de wet staat omschreven: “Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven”.

woensdag 14 november 2012

Om de rechten van werknemers te garanderen, bepaalt het ontslagrecht dat werknemers alleen met een goede reden ontslagen mogen worden. Het UWV toetst of de ontslagaanvraag terecht is. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de preventieve UWV-toets laten vervallen als in de cao een vergelijkbare procedure staat.

woensdag 31 oktober 2012

Onlangs werd ik benaderd door een cliënt met het verzoek om te zorgen dat het geld, dat hij aan zijn zuster had uitgeleend, zou worden terugbetaald. Er was ook nog haast bij want hun ouders waren overleden en het ouderlijk huis, dat destijds op naam van cliënt en zijn zuster was gezet, was verkocht en zou binnen zes weken bij de notaris worden overgedragen.

maandag 22 oktober 2012

Een werkgever constateerde dat een werknemer diverse malen zeer gevoelige bedrijfsgegevens had doorgestuurd naar zijn privé mailadres. Deze werknemer had de arbeidsovereenkomst kort daarvoor opgezegd. De arbeidsovereenkomst tussen partijen bevatte geen concurrentiebeding en er was bijvoorbeeld ook geen bedrijfsreglement waarin dergelijk handelen werd verboden. De arbeidsovereenkomst kende wel een geheimhoudingsbepaling, maar die was helaas verre van waterdicht. Vervolgens is het de werkgever bekend geworden dat hij bij een directe concurrent in dienst is getreden. Uit de feiten en omstandigheden bleek de bedoeling van de werknemer om de bedrijfsgegevens van zijn oude werkgever bij zijn nieuwe te gaan gebruiken. Helaas had deze werkgever zich niet eerder tot ons gewend. Anders hadden wij deze werkgever natuurlijk geadviseerd om een arbeidsovereenkomst te hanteren met daarin een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding en relatiebeding en dergelijke en bijvoorbeeld ook gebruik te maken van een bedrijfsreglement.

woensdag 3 oktober 2012

Er wordt eigenlijk maar weinig over gesproken en toch krijgt vrijwel iedereen er ooit mee te maken: een erfenis. Jaarlijks overlijden er meer dan 130.000 mensen in Nederland en vallen er dus een heleboel nalatenschappen open die verdeeld en afgewikkeld moeten worden. De overledene is er weliswaar niet meer om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden, maar kan voorafgaand aan zijn overlijden, in een testament, wel laten vastleggen hoe de nalatenschap verdeeld en/of afgewikkeld dient te worden. Ook kan iemand in een testament ‘onterfd’ worden. Men denkt vaak dat een onterfd persoon geen enkel recht meer heeft op enig geldbedrag uit de nalatenschap. Die vlieger gaat echter lang niet altijd op.

woensdag 19 september 2012

Het komt geregeld voor. Een buitenlandse onderneming vraagt een offerte aan een Nederlands bedrijf. De offerte wordt verstrekt waarbij letterlijk staat vermeld: “Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals bijgesloten’. De offerte is zoals blijkt uit de handtekening van de opdrachtgever geaccepteerd. De overeenkomst wordt nagekomen door de leverancier. De betaling door de buitenlandse onderneming blijft vervolgens uit en de vordering wordt ter incasso uit handen gegeven. Wat nu?

woensdag 5 september 2012

Bij het regelen van een echtscheiding is de alimentatie vaak een van de grotere discussiepunten. Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Of en hoeveel er betaald moet worden is per situatie verschillend. De uitgangspunten van de berekening van kinderalimentatie zijn de behoefte van de kinderen en de draagkracht van beide ouders. Beide ouders dienen naar rato van hun draagkracht bij te dragen aan de kosten van de kinderen. De behoefte van de kinderen is afhankelijk van hun leeftijd en het netto gezinsinkomen gedurende het huwelijk. Partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de ene partij en de draagkracht van de andere partij. De behoefte wordt in relatief eenvoudige kwesties veelal vastgesteld volgens de stelregel dat de behoefte gelijk is aan 60% van het netto-gezinsinkomen minus het eigen netto-inkomen.

woensdag 22 augustus 2012

Ons kantoor heeft veel reacties gekregen op de vorige column die ging over de voorgenomen wijzigingen van het ontslagrecht. Om die reden behandel ik navolgend de belangrijkste afspraken die in het kader van het Begrotingsakkoord 2013 zijn gemaakt in Den Haag. Ter voorkoming van misverstanden: dit zijn nog geen definitieve wijzigingen, maar voorstellen. De kans is dus aanwezig dat de plannen niet volledig, dan wel in gewijzigde vorm, doorgaan. Dit hangt af van de uitslag van de verkiezingen in september a.s. De algemene teneur is wel dat het ontslagrecht hoe dan ook zal veranderen.

woensdag 8 augustus 2012

Een werknemer heeft een strafbaar feit gepleegd. Hij wordt eerst in voorlopige hechtenis genomen. Als gevolg hiervan kan hij niet verschijnen op de werkvloer. Vervolgens wordt de werknemer door het openbaar ministerie vervolgd en door de rechter veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf. In verband daarmee ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet. Een volstrekt rechtsgeldig ontslag op staande voet, zou u toch denken.

woensdag 25 juli 2012

Op 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de “Waadi”, gewijzigd. Enkele jaren geleden is deze wet ingevoerd om uitzendkrachten te beschermen tegen malafide uitzendbureaus. De Waadi moest op grond van Europese regelgeving gewijzigd worden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

woensdag 11 juli 2012

Het concurrentiebeding wordt door artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een beding tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Door middel van dergelijke clausules tracht een werkgever meestal te voorkomen dat een werknemer hem, steunend op verworven know-how of persoonlijke goodwill bij de klanten, na het einde van de arbeidsovereenkomst beconcurreert, hetzij als zelfstandige, hetzij in dienst van een concurrerende onderneming. Tegenover de werkgeverbelangen staan de belangen van de werknemer, die door deze contractuele belemmering van zijn vrije keuze van arbeid ongetwijfeld kunnen worden benadeeld. De wetgever heeft getracht door de specifieke regeling van het concurrentiebeding in artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek de belangen van de werknemer in bescherming te nemen, zonder daarbij de bevoegdheid van de werkgever om een concurrentiebeding aan te gaan uit te sluiten.

woensdag 27 juni 2012

Op tal van terreinen worden ingrijpende hervormingen aangekondigd. Beperken van ontslagbescherming, hoogte en duur van de WW, duur van de partneralimentatie is aangekondigd. De verhoging van de AOW leeftijd en extra huur ter bestrijding van het zgn. scheefgroeien, de aanpassing hypotheekrenteaftrek en belasten van woon-werkverkeer zijn allemaal maatregelen die fors kunnen gaan ingrijpen.

woensdag 13 juni 2012

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen ex-echtgenoten waarin alle zaken rondom de echtscheiding worden geregeld. Veelal komt in een echtscheidingsconvenant ook het onderwerp alimentatie aan bod. Alimentatie wordt normaliter vastgesteld aan de hand van de behoefte van de ontvangende partij en de draagkracht van de betalende partij. Het komt ook voor dat daarnaast nog rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld de wens van beide partijen dat de vrouw in de voormalige echtelijke woning kan blijven wonen of een andere reden waarom een bepaald bedrag aan alimentatie wenselijk is. Een eenmaal vastgestelde alimentatie kan later op verzoek van een partij door de rechter gewijzigd worden als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. In het voorbeeld dat ik noemde waar de alimentatie werd vastgesteld op een bepaald bedrag om de vrouw in staat te stellen een woning te kunnen kopen, is het uiteraard niet wenselijk dat de alimentatie gewijzigd kan worden. Partijen kunnen om die reden besluiten om in het convenant een bepaald bedrag aan alimentatie af te spreken en daarbij een niet-wijzigingsbeding op te nemen. Een niet-wijzigingsbeding is een schriftelijke afspraak tussen partijen dat een overeenkomst niet bij rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd, ook niet als de omstandigheden inmiddels zijn veranderd. Een dergelijk beding biedt partijen zekerheid, doch moeten partijen zich wel realiseren dat het tot lastige situaties kan leiden, indien de betalende partij bijvoorbeeld zonder inkomen komt te zitten. Een daling van het inkomen zal onder normale omstandigheden een zodanige wijziging van omstandigheden zijn dat de rechter de draagkracht opnieuw vast zal stellen en wellicht op een lagere alimentatieverplichting uit komt. Hebben partijen echter een niet-wijzigingsbeding opgenomen, dan wordt dat een stuk lastiger.

woensdag 30 mei 2012

De economische crisis die al lange tijd rondwaart, heeft in toenemende mate als neveneffect dat openstaande facturen steeds langer onbetaald blijven. In sommige gevallen blijft betaling zelfs helemaal uit. Voor een ondernemer is dit op zijn zachtst gezegd “ lastig”. De BTW moet immers worden afgedragen, terwijl het geld nog niet is ontvangen. Wanbetalers zijn niet alleen hinderlijk, maar ook een grote kostenpost. Te veel openstaande facturen zijn funest voor de liquiditeit en het rendement van uw onderneming. Zeker in deze tijden is er dus alle reden om zeer kritisch naar de openstaande facturen te kijken. Het op juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden en een goed en actief debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. Dit betekent overigens niet dat er altijd direct met harde hand moet worden opgetreden. Er is vaak een langdurige relatie met de debiteur en bot optreden kan die relatie op scherp zetten. Tactvol en consistent optreden is dan ook vereist. Er kan immers een goede reden zijn waarom een klant een factuur niet (op tijd) betaalt. Communicatie (zowel telefonisch navraag doen als ook tijdig schriftelijk aanmanen) is dan ook essentieel.

woensdag 16 mei 2012

De totale werkzame beroepsbevolking bestaat in Nederland uit ruim 7 miljoen personen. Het aantal ZZP’ers in Nederland bedraagt ongeveer 740.000. Dit is maar liefst 10% van die beroepsbevolking. Dat is dus nogal wat. Een ZZP’er is een Zelfstandige Zonder Personeel. De ZZP’er is een kleine ondernemer die veelal zijn onderneming als een eenmanszaak drijft en zich “verhuurt”aan een opdrachtgever voor het persoonlijk verrichten van bepaalde werkzaamheden in bedrijfssectoren zoals de ICT, bouw, zorg en transport. De ZZP’er is geen werknemer. Daarom kan een ZZP’er ook zo interessant zijn voor een opdrachtgever. De overeenkomst is op zich eenvoudig te beëindigen en de regels voor ontslag zijn niet van toepassing, zo wordt door menig opdrachtgever gedacht. Toch is dit een misvatting, zo laat een recente uitspraak van de rechter in Rotterdam weer zien.

woensdag 25 april 2012

Het kan u de afgelopen weken bijna niet ontgaan zijn: het RTL4 televisieprogramma “Echt Scheiden” leidde niet alleen tot goede kijkcijfers, maar ook tot een storm van kritiek, zelfs vanuit de Tweede Kamer. Critici spraken van kindermishandeling en het kijkerspubliek werd opgeroepen het RTL4-programma te boycotten.

woensdag 18 april 2012

Concurrentie is toegestaan en kan zelfs goed zijn voor de economie. Maar bedrij­ven zijn niet altijd even blij met concurrentie. Zeker niet als zij jarenlang in hun bedrijf en personeel hebben geïnvesteerd, waarna de werk­nemer vrolijk ontslag neemt en vervolgens om de hoek een concurrerend bedrijf start!

woensdag 4 april 2012

Privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het zal de komende jaren nog meer onder de aandacht komen dan het nu al is. Naarmate er meer informatie digitaal wordt opgeslagen en computersystemen van overheden, bankinstellingen en andere particuliere organisaties met elkaar worden verbonden, zal de roep om terughoudendheid en toezicht toenemen. Er bestaat in ons land niet een specifieke wet waarin alle regels rondom privacy zijn gebundeld. Het onderwerp privacy doemt immers op bij de meest uiteenlopende onderwerpen die zich niet laten vangen in een wet. Als voorbeeld noem ik: Tom Tom die reisbestemmingen, snelheden etc. bleek uit te lezen en deze informatie verkocht aan KLPD, het opstellen en uitwisselen van zwarte lijsten door hotels en autoverhuurbedrijven, het uitwisselen van verzuimregistraties door een arbodienst aan werkgevers, het plaatsen van cameratoezicht in winkelcentra, boven snelwegen, op NS stations en luchthavens, het Elektronisch Patiënten Dossier dat beoogde medische informatie centraal te bewaren zodat medisch behandelaars en hulpverleners direct alle relevante informatie over een patiënt krijgen.

woensdag 21 maart 2012

Ons kantoor krijgt nog wel eens vragen of collectieve arbeidsovereenkomst. Navolgend daarover enige algemene informatie.

woensdag 7 maart 2012

Aanbetalingen worden steeds vaker door winkeliers gevraagd. Een nieuw bankstel, een nieuwe keuken; zonder aanbetaling wordt deze niet bij de fabrikant besteld en dus ook niet aan u geleverd. Wat gebeurt er nu indien u een aanbetaling heeft gedaan en de winkelier vervolgens failliet gaat, voordat u het bestelde artikel geleverd hebt gekregen?

woensdag 22 februari 2012

Ongeveer een maand geleden werd ik benaderd door een nieuwe cliënte die een geschil had met een Amerikaanse wederpartij uit Miami. In een tussen partijen geldende overeenkomst was opgenomen dat de Nederlandse rechter (te Utrecht) in geval van een geschil bevoegd is en dat het Nederlandse recht van toepassing is. Dat stond tussen partijen ook niet ter discussie. Tot zover geen probleem. In de overeenkomst was vastgelegd dat de Amerikaanse onderneming een aantal machines van cliënte overnam. In de overeenkomst was tevens opgenomen dat de Amerikaanse partij tegen een gereduceerd tarief nog een aantal aanvullende goederen over zou kunnen nemen, maar dan zou zij het aanbod daartoe uiterlijk op 1 november 2011 om 12.00 uur moeten hebben geaccepteerd. De Amerikaanse partij accepteerde het aanbod op 1 november 2011 Amerikaanse tijd (tijdzone Florida) per faxbrief, maar vervolgens ontstond er tussen partijen discussie of de acceptatie door cliënte uiterlijk om 12.00 uur Nederlandse tijd, dan wel Amerikaanse tijd ontvangen zou moeten zijn. Uiteindelijk is de zaak alsnog geschikt, waarbij de Amerikaanse partij vrijwel de marktconforme prijs voor de goederen heeft betaald en dus niet de contractuele korting heeft verkregen.

woensdag 8 februari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er nieuwe regels op het gebied van het opbouwen, opnemen en vervallen van vakantiedagen. Wat verandert er voor u? En heeft de nieuwe regelgeving ook gevolgen voor de vakantiedagen die u in de afgelopen jaren al heeft opgebouwd? 

woensdag 25 januari 2012

De werkgever staan verschillende manieren ter beschikking om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst te realiseren, zoals een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf. In een procedure bij het UWV Werkbedrijf vraagt de werkgever dan toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen (de aanvraag van een ‘ontslagvergunning’). Het UWV Werkbedrijf kan in deze procedure geen ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer.

woensdag 11 januari 2012

In tijden van (bedrijfs-)economische crisis doen collectieve ontslagen zich veelvuldiger voor.
Er is sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een regio van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomsten van 20 of meer dan 20 werknemers binnen een termijn van drie maanden wil beëindigen. In het geval van een voorgenomen collectief ontslag dient de werkgever daarvan officieel melding te maken bij het UWV Werkbedrijf, maar ook bij de vakbonden. De werkgever zal dan met de vakbonden moeten overleggen over het opstellen van een sociaal plan. De bijzondere regels waaraan een werkgever zich moet houden in het geval van collectief ontslag zijn neergelegd in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO).

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.