2011

dinsdag 13 december 2011

Louboutin vs Yves Saint Laurent

dinsdag 29 november 2011

Het komt regelmatig voor dat een werknemer bij aanvang van of gedurende zijn dienstver­band deelneemt aan een cursus of opleiding. De werkgever kan dit zelfs verplicht stellen. In de praktijk wordt vaak afgesproken dat de studiekosten voor rekening van de werkgever komen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat er ook afspraken worden gemaakt over het terugbetalen van deze studiekosten door de werknemer aan de werkgever. Dergelijke afspraken worden doorgaans schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Men noemt dit ook wel het ‘studiekostenbeding’. De vraag is hoe ver men hierin kan gaan? Kan van een werknemer verwacht worden dat hij zijn eigen studie betaalt terwijl de werkgever hem heeft verplicht om die studie te volgen?

dinsdag 15 november 2011

Wat is een arbeidsovereenkomst?

woensdag 2 november 2011

Een kind dat geboren wordt op een moment dat de moeder is getrouwd met een man, heeft ingevolge de wet, een juridische vader en moeder. Dit houdt in dat het kind in familierechterlijke betrekking staat tot zowel de vader als de moeder en beide ouders het gezag over het kind hebben. Het kind erft om die reden van zowel vader als moeder en vader en moeder hebben dezelfde rechten en plichten ten opzichte van hun kind.

woensdag 19 oktober 2011

Een werkgever die het loon van de werknemers niet tijdig betaalt, is in deze tijd een probleem dat zich steeds vaker voordoet. Hoe kan een werknemer een werkgever bewegen om het loon op tijd te betalen?

woensdag 5 oktober 2011

Als u als koper een product koopt (denk bijvoorbeeld aan een auto of een huis) dat na de levering behept blijkt te zijn met een of meerdere gebreken dan is het zaak om zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Doe dit ook schriftelijk, want anders loopt u het risico dat achteraf door de verkoper wordt betwist dat er (tijdig) is geklaagd, met alle gevolgen van dien. Wordt er niet of te laat geklaagd dan vervallen alle rechten van de koper.

woensdag 21 september 2011

Social media. Het is en blijft een mooi fenomeen. Men staat op Hyves, Facebook, Schoolbank, weblogs en twittert er lustig op los. Overigens is ons kantoor ook actief op Twitter: @sbmadvocaten. Door middel van onze tweets wordt u onder andere gewezen op de nieuwe columns en/of andere wetenswaardigheden. Waar veel mensen klaarblijkelijk echter niet bij stil staan, is dat deze social media een vergaarbak aan informatie oplevert, die bovendien moeilijk van het internet te verwijderen is.

woensdag 7 september 2011

U heeft een rechtsbijstandverzekering. Mag u dan zelf een advocaat kiezen die uw zaak behandelt of bent u gebonden aan de juristen en medewerkers van de verzekeraar? Het beantwoorden van deze vraag blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.

woensdag 24 augustus 2011

Enkele jaren geleden was er een TV commercial over een moeder en dochter die voor een loket van een zwembad melding maakte van de vermissing van een opblaasbare krokodil.

woensdag 10 augustus 2011

Velen van u zullen de druilerige zomer in Nederland letterlijk ontvluchten door op het vliegtuig naar zonnigere oorden te stappen. Als passagier loopt u uiteraard kans op vertraging of annulering van de vlucht. Naast de ergernis die dit uiteraard oplevert, kan dit tevens schade opleveren voor de gedupeerde passagier.

woensdag 27 juli 2011

Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Tot de 21e verjaardag van het jongmeerderjarige kind zijn ouders, indien hun kind daaraan behoefte heeft, wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een onderhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders (stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc.) en niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden, zijn de kosten voor levensonderhoud en studie. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de kosten voor opvoeding en verzorging, waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is.

woensdag 13 juli 2011

Enkele weken geleden deed Harm, de 17 jarige zoon van vrienden van mij, eindexamen VWO. Hoewel niet relevant: hij is geslaagd en ik mocht zelfs op zijn feestje komen.

dinsdag 28 juni 2011

Nu de nieuwe Wet Personenvennootschappen naar verwachting op 1 januari 2012 zal worden ingevoerd, verdwijnt er een aantal juridische samenwerkingsvormen.

woensdag 15 juni 2011

Er wordt eigenlijk maar weinig over gesproken en toch krijgt vrijwel iedereen er ooit mee te maken: een erfenis. Jaarlijks overlijden er meer dan 130.000 mensen in Nederland en vallen er dus een heleboel nalatenschappen open die afgewikkeld en verdeeld moeten worden. De overledene is er weliswaar niet meer om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden, maar kan voorafgaand aan zijn overlijden, in een testament, wel laten vastleggen hoe de nalatenschap verdeeld en/of afgewikkeld dient te worden. Ook kan iemand in een testament ‘onterfd’ worden. Men denkt vaak dat een onterfd persoon geen enkel recht meer heeft op enig geldbedrag uit de nalatenschap. Die vlieger gaat echter lang niet altijd op. 

woensdag 1 juni 2011

De regeling voor vakantiedagen gaat per 1 januari 2012 wijzigen. Werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen straks recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als werknemers die niet ziek zijn. Daarnaast wordt geregeld dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd moeten opnemen.

woensdag 18 mei 2011

Kinderen hebben het recht op contact met beide ouders. Ook indien ouders uit elkaar gaan, of dit nu een echtscheiding of verbreking samenleving betreft. Andersom heeft ook elke (gescheiden) ouder in principe recht op omgang met zijn / haar kind. Het komt voor dat een rechter in het belang van het kind bepaalt dat één van de ouders geen omgang met zijn kinderen mag hebben, dit gebeurt echter alleen in zeer uitzonderlijke situaties.

woensdag 4 mei 2011

In een huurcontract staan de afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn, maar dit is wel aan te raden. Een mondeling afgesproken huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijker te bewijzen.

woensdag 20 april 2011

In verreweg de meeste gevallen betaalt de alimentatieplichtige de volledige kinderalimentatie aan de verzorgende ouder van de kinderen. Betaling in natura dient te geschieden in overleg met en na toestemming van de verzorgende ouder. Ook na toestemming dient de afgesproken regeling bij de rechter vastgelegd te worden. In onderhavig geval is een eenzijdig verzoek bij de rechter neergelegd.Het gerechtshof in Den Bosch deed een opmerkelijke uitspraak. Alimentatieplichtigenmogen in sommige gevallen de vastgestelde kinderalimentatie in natura betalen in plaats van in geld.

woensdag 6 april 2011

Een merk is in de eerste plaats een onderscheidingsteken, en om te kunnen onderscheiden moet een merk gezien worden door de consument. Zonder zichtbaarheid in de markt onderscheidt een merk producten niet van andere producten. Dit ligt niet alleen voor de hand, gebruik van een merk is zelfs wettelijk vastgelegd: een merk moet binnen 5 jaar na de aanvrage daadwerkelijk worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor het is aangevraagd. Bij niet-gebruik loopt een merk het risico om door de rechter vervallen te worden verklaard.
 
Indien een merk gedurende 5 jaar niet gebruikt is, dan is het nog wel mogelijk om dit verzuim te “helen”. Wanneer de merkhouder het merk op een bepaald moment in de periode na 5 jaar na de aanvrage weer gaat gebruiken, dan kan het verval daarna niet meer worden ingeroepen. Het moet dan echter wel gaan om “daadwerkelijk” gebruik als merk en geen symbolisch gebruik. In de praktijk zal het van de aard van de producten of diensten afhangen wat “daadwerkelijk” gebruik is. De verkoop van één Airbus per jaar zal voldoende zijn, de verkoop van 5 flessen shampoo in een jaar echter niet. 
 
De vraag naar ”daadwerkelijk” gebruik kwam ook aan de orde in de recentelijk besliste zaak tussen Reemstma en Maxim, twee sigarettenfabrikanten. Reemstma vordert het verval van het Europese merk MAGNUM van Maxim door niet-gebruik. Maxim verweert zich hiertegen door te stellen dat zij het merk in de afgelopen periode opnieuw is gaan gebruiken. Zo hebben zij gesprekken gevoerd met kandidaat-licentienemers en ook is er een partij sigaretten verkocht. De rechter oordeelt echter dat het leveren van één partij sigaretten aan één afnemer in één lidstaat van de Europese Unie te gering is om in de sigarettenindustrie van “normaal” gebruik te spreken. Daarbij speelt ook mee dat het MAGNUM merk al zeker 12 jaar niet gebruikt is vóór er één kleine partij is verkocht als proef. Tevens is er daarna geen vervolg meer gegeven aan de nieuwe marktintroductie. Het verweer van Maxim dat om commerciële reden geen vervolg is gegeven aan de marktintroductie is voor de rechter onvoldoende. Alleen als er een belemmering is van buitenaf die het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maakt, kan er een geldige reden voor niet-gebruik worden aangenomen. Een accijnsverhoging op bepaalde typen verpakkingen – zoals aangevoerd voor Maxim – is geen reden om een marktintroductie van een merk uit te stellen.
 
Het merk MAGNUM van Maxim wordt daarom door de rechter vervallen verklaard. Merkhouders zijn gewaarschuwd: zorg ervoor uw merk daadwerkelijk als merk te gebruiken! Zo zal de ING, die het merk Postbank niet meer actief voert, het risico lopen dat over vijf jaar ineens een ander met de naam Postbank op de markt wil komen. Dit kan ING alleen voorkomen als het actief de naam Postbank gaat gebruiken voor een specifieke dienst of product. Mocht u vragen hebben over het deponeren of het beschermen van uw merkrecht dan bent u bij ons aan het goede adres.

dinsdag 22 maart 2011

Via het internet vindt er veelvuldig handel tussen particulieren plaats. Veelal zonder problemen, maar het komt helaas ook regelmatig voor dat er sprake is van oplichting of andere onrechtmatigheden. Personen die kwaad willen worden daarbij natuurlijk in de kaart gespeeld door de relatieve anonimiteit van het internet en e-mailadressen, bijvoorbeeld die van hotmail of gmail.

woensdag 9 maart 2011

Een bepaling die in veel arbeidsovereenkomsten voorkomt, is dat de arbeidsovereenkomst eindigt zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De laatste jaren ontstaat er steeds meer discussie over dit pensioenontslag en de geoorloofdheid daarvan. De onduidelijkheid wordt groter, niet alleen over de leeftijd waarop u met pensioen mag, maar ook over het voortbestaan van uw arbeidsovereenkomst als het eenmaal zo ver is.

woensdag 23 februari 2011

Dat het illegaal verbouwen van hennep in een huurwoning niet zonder risico’s is, weet ondertussen iedereen. Het is immers gevaarlijk om stroom af te tappen en warmtelampen in combinatie met water in een vochtige omgeving te laten branden, leidt tot brandgevaar voor de bewoners en directe omwonenden.

dinsdag 8 februari 2011

Het aantal gebruikers van sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn neemt nog steeds toe. In veel gevallen zijn mensen zich er echter niet van bewust dat een tweet, krabbel of een op internet geplaatste foto ook door leidinggevenden en/of collega’s wordt bekeken en dat dit soms verstrekkende gevolgen kan hebben voor de arbeidsrelatie. Zeker in situaties waarin de werknemer zich heeft ziek gemeld. Een mooie actiefoto van het moment dat je het winnende doelpunt op het plaatselijke voetbalveld maakt, kan leuk zijn om op Hyves te plaatsen, maar als je je bij je werkgever hebt ziek gemeld wegens rugklachten, wekt zo’n foto op zijn minst argwaan over deze rugklachten bij een werkgever die deze foto bekijkt. 

woensdag 26 januari 2011

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan 2 soorten wettelijke rente. De 'gewone' wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

woensdag 12 januari 2011

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast. Dit wordt de indexering genoemd. De minister van Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Dit voorkomt dat de alimentatiegerechtigde jaarlijks een nieuwe procedure moet starten. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.