2010

woensdag 15 december 2010

In beginsel heeft iedere werknemer in Nederland recht op vakantiedagen. Vooral in de zomermaanden en, in mindere mate, de komende wintermaanden maken werknemers er dankbaar gebruik van om van een welverdiende vakantie te genieten. Maar in deze economisch minder gunstige tijden kiezen steeds meer werknemers er voor om hun vakantie in te korten of om zelfs helemaal niet op vakantie te gaan. Wat gebeurt er dan met uw niet-genoten vakantiedagen? Krijgt u deze uitbetaald of mag u deze meenemen naar volgend jaar? In hoeverre heeft de werkgever zeggenschap over de vakantiedagen?

woensdag 1 december 2010

Ons kantoor doet zeer veel arbeidsrechtzaken. Zowel voor werknemers als werkgevers. Onze cliënten aan werkgeverszijde bestaan uit MKB-bedrijven, maar ook enkele multinationals en beursgenoteerde bedrijven. Treden wij voor een werkgever op, dan is het doel natuurlijk om de (ontbindings)vergoeding op een zo laag mogelijk bedrag uit te laten komen. Staan wij een werknemer bij, dan gaan wij natuurlijk ook voor de maximaal haalbare vergoeding, vergezeld van zoveel mogelijke gunstige andere voorwaarden. Of wij nu voor een werknemer of werkgever optreden, er wordt altijd een risico analyse gemaakt en besproken met de klant. Daarbij wordt uiteraard ook het kosten-baten aspect niet uit het oog verloren. In deze column komt, vanuit de positie van de werknemer, de wijze van uitbetaling van de (ontbindings)vergoeding aan bod.

dinsdag 16 november 2010

Arbeidsovereenkomsten zijn er in alle soorten en maten. Maar in de kern zijn alle arbeids­overeenkomsten hetzelfde: de werknemer is verplicht om arbeid te verrichten en de werkgever dient daarvoor loon aan de werknemer te betalen. Het loon is dus een tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Als er geen arbeid wordt verricht, dan hoeft de werkgever daarvoor dus ook geen loon te betalen. Deze (wettelijke) hoofdregel wordt ook wel aangeduid als “géén arbeid, géén loon”. 

woensdag 27 oktober 2010

De recente media-aandacht rondom het strafproces dat tegen Wilders is gevoerd, wordt niet alleen door de doorsnee burger maar ook door menig advocaat, officier van justitie en rechter met gemengde gevoelens gevolgd.

dinsdag 19 oktober 2010

In de wet, het Burgerlijk Wetboek, is geregeld wie aansprakelijk is voor schade die iemand lijdt als gevolg van een ongeval. Een ongeval is natuurlijk een zeer breed begrip, in mijn column zal ik dit beperken tot een ongeval waar een dier bij betrokken is.

dinsdag 5 oktober 2010

Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de betreffende schuldenaar verzoekt en/of sommeert om zijn verplichting na te komen. In veel gevallen zal een aanmaning betrekking hebben op een nog niet betaalde factuur. Het kan echter ook voorkomen dat iemand wordt aangemaand om iets te doen of om juist iets na te laten.

dinsdag 21 september 2010

Enorm veel media berichtten over de Dag (15 september 2010) waarbij het uitgangspunt, meer aandacht voor een zorgvuldige procedure bij een scheiding, werd benadrukt. Met bijna 1000 reacties per telefoon, persoonlijk op het kantoor van een vFAS advocaat/mediator, per mail of via Twitter (bron vFAS), bleek ook het publiek bij deze primeur de weg naar de advocaat te vinden.

woensdag 8 september 2010

Gratis advies bij vragen over scheiden

dinsdag 24 augustus 2010

In het kader van een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden kan de rechter de hoogte van de ontbindingsvergoeding matigen indien de werkgever niet, althans in beperkte mate, in staat is tot het betalen ervan. Dit wordt het “habe nichts” cq “habe wenig” verweer genoemd.

woensdag 11 augustus 2010

Het recht op een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud (de zogenaamde partneralimentatie) kende tot 1994 een levenslange duur. De Wet Limitering Alimentatie (28 april 1994) heeft aan deze praktijk een einde gemaakt. Alimentatieverplichtingen, die na inwerkingtreding (1 juli 1994) van deze wet zijn toegekend door de rechter of tussen partijen zijn overeengekomen, eindigen automatisch 12 jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Binnen drie maanden na ommekomst van deze 12 jaar kan de alimentatiegerechtigde om verlenging van de alimentatieduur vragen. 

donderdag 29 juli 2010

De vakantietijd is aangebroken en veel jongeren verdienen ook in deze tijd een zakcentje bij. Omdat er redelijk veel telefoontjes binnen zijn gekomen van ouders met vragen, wordt in deze column daarover informatie verschaft. Deze column ziet met name op het verrichten van werkzaamheden door dertien- en veertienjarigen.

dinsdag 29 juni 2010

Ondanks de mogelijkheden die partijen ten dienste staan om een juridisch geschil buiten de rechtbank op te lossen stijgt het aantal procedures bij de diverse rechtbanken in Nederland. De advocaten van SBM advocaten zullen altijd eerst bezien of er een mogelijkheid is om een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen, uiteraard spaart dit de cliënt kosten en tijd. Immers een gerechtelijke procedure neemt veel tijd in beslag. Zeker nu de rechtbanken steeds meer zaken te verwerken krijgen en daardoor overbelasting van de rechters ontstaat waardoor procespartijen vaak lang op een zitting en vervolgens een uitspraak moeten wachten.

dinsdag 1 juni 2010

Werknemers hebben vaak een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Een concurrentiebeding is een manier voor werkgevers om werknemers te verhinderen om met bedrijfsgevoelige informatie over te stappen naar een concurrent of voor zichzelf te beginnen en zo de voormalig werkgever te gaan beconcurreren. Veel werknemers gaan lichtvaardig akkoord met een concurrentiebeding, omdat zij denken dat een dergelijk beding in de praktijk toch geen waarde heeft. Niets is echter minder waar! Een concurrentiebeding met boeteclausule kan voor een werknemer bij het einde van het dienstverband een zeer grote financiële aderlating betekenen.

dinsdag 18 mei 2010

Tot 1 april 2010 ontving men bij overtreding van de wet een geldboete via een (politie)transactie. Vanaf 1 april 2010 werken politieagenten, maar ook andere (buitengewone) opsporingsambtenaren in het geval de sanctie een geldboete betreft, met een zogeheten politiestrafbeschikking, die ik gemakshalve in het vervolg aanduid als strafbeschikking. Dus ook bijvoorbeeld treinconducteurs, controleurs van busmaatschappijen, boswachters mogen een dergelijke strafbeschikking opleggen. Deze wijziging is een gevolg van de Wet OM-afdoening die in 2008 is ingevoerd. Deze wet is ervoor bedoeld om de rechtshandhaving efficiënter te laten verlopen en onder andere de (werk)druk voor de rechters te verminderen. Relatief simpele zaken worden niet langer door de rechter afgedaan, maar door de opsporingsambtenaren zelf en het openbaar ministerie. De verwachting is dat de rechters zodoende meer tijd hebben voor de overige, meer ingewikkelde, zaken. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) verstuurt de strafbeschikking en draagt zorg voor de incasso ervan.

dinsdag 4 mei 2010

Het zal u niet ontgaan zijn, want de kranten stonden er de afgelopen weken bol van: stakingen! Veel nieuwsberichten gingen uiteraard over de aangekondigde staking van reinigingsdiensten op Koninginnedag. Iedereen heeft zo zijn mening over deze staking, zonder eigenlijk iets te weten over de juridische aspecten van een staking of de gevallen waarin een staking is toegestaan.

dinsdag 6 april 2010

Als echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen, zijn zij in gemeenschap van goederen gehuwd. In dat geval zijn alle goederen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk, ongeacht of deze voor of tijdens het huwelijk zijn verworven of aangegaan. Bij een echtscheiding wordt dan de gemeenschap van goederen bij helfte verdeeld. Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden, kan worden afgeweken van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Hierna wordt kort ingegaan op de huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding, de zogenaamde “Amsterdamse verrekenbeding”.

dinsdag 23 maart 2010

Wie kent het niet, van die vervelende telefoontjes van verkopers die u hun waar willen aanbieden?

dinsdag 9 maart 2010

Als je volledig arbeidsongeschikt bent, bouw je alleen maar vakantiedagen op over de laatste 6 maanden, zo bepaalt het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Ben je 9 maanden volledig arbeidsongeschikt dan bouw je dus over 3 maanden geen vakantiedagen op. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent dan bouw je alleen vakantiedagen op tijdens de uren dat je wel arbeidsgeschikt bent. Het komt er dus feitelijk op neer dat, als iemand langer dan een half jaar ziek is, hij geen nieuwe vakantiedagen meer opbouwt na de eerste 6 maanden ziekte. Het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar een uitspraak gedaan waardoor deze Nederlandse wettelijke regeling weleens op de schop zou kunnen gaan.

dinsdag 23 februari 2010

Veel mensen herkennen de volgende situatie wel: tussen twee huizen in ligt een paadje vanuit de achter de huizen gelegen tuinen naar de straat. Het paadje hoort bij het ene perceel, maar ook de eigenaar van het naastgelegen perceel maakt er gebruik van om bijvoorbeeld onder andere de vuilniscontainer naar de straat te brengen en/of met de fiets ‘achterom’ te kunnen. Dit gaat vaak goed, totdat een van beide gaat verhuizen en een nieuwe eigenaar zich meldt.
Er kan dan discussie ontstaan of het gebruik maken van dat paadje nu wel of niet rechtmatig gebeurt, oftewel: is er sprake van een erfdienstbaarheid of niet?  

dinsdag 9 februari 2010

Het afgelopen jaar is de discussie over het stoppen met werken met 65 jaar in alle hevigheid gevoerd en is de storm daarover eigenlijk nog steeds niet echt gaan liggen. Is het wel zo logisch dat de arbeidsovereenkomst op 65 jarige leeftijd eindigt?

dinsdag 26 januari 2010

De wet bepaalt dat men tijdig dient te klagen en te protesteren. Doet u dat niet, dan kan dit grote consequenties hebben. Maar wanneer, waarom en waarover dient u te klagen en wanneer is het te laat?

dinsdag 12 januari 2010

Op tal van gebieden is merkbaar dat het toezicht en controle sterk toeneemt. Er is veel kritiek geleverd op De Nederlandse Bank inzake IceSave en DSB met als gevolg dat een financieringsaanvraag bij een bank een zeer langdurige aangelegenheid is geworden.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.