2009

dinsdag 8 december 2009

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door ontbinding door de kantonrechter. Ook kan de arbeidsovereenkomst tot een einde komen door opzegging door de werkgever, nadat hij daartoe een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf heeft verkregen. Echter, het kan zijn dat het ontslag (de opzegging) kennelijk onredelijk is. De wet bepaalt dat de rechter in dat geval een schadevergoeding aan de werknemer kan toekennen.

dinsdag 24 november 2009

Ongeveer 1,5 jaar geleden is ook in Houten een rechtswinkel opgericht. Een enthousiast stichtingsbestuur, studenten en andere vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt. De rechtswinkel is een groot succes. Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloopavond te Houten aan de Slinger 5. Het is zelfs zo druk dat er over wordt gedacht om een tweede inloopavond te openen.

maandag 9 november 2009

Het komt regelmatig voor dat een werknemer bij aanvang van of gedurende zijn dienstverband deelneemt aan een cursus of opleiding. De werkgever kan dit zelfs verplicht stellen. In de praktijk wordt vaak afgesproken dat de studiekosten voor rekening van de werkgever komen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat er ook afspraken worden gemaakt over het terugbetalen van deze studiekosten door de werknemer aan de werkgever. Dergelijke afspraken worden doorgaans schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Men noemt dit ook wel het ‘studiekostenbeding’. De vraag is hoe ver men hierin kan gaan? Kan van een werknemer verwacht worden dat hij zijn eigen studie betaalt terwijl de werkgever hem heeft verplicht om die studie te volgen?

woensdag 14 oktober 2009

De kredietcrisis heeft helaas tot gevolg dat er ook meer faillissementen worden uitgesproken. Onderdeel van het faillissementsrecht is de surseance van betaling.

zondag 30 augustus 2009

Minderjarigen in Nederland staan volgens de wet onder gezag. Heeft men het over ouderlijk gezag, dan wordt daarmee bedoeld het gezag dat wordt uitgeoefend door twee ouders (gezamenlijk ouderlijk gezag) of door één ouder (eenhoofdig ouderlijk gezag). In het geval het gezag wordt uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen, spreekt men van gezamenlijk gezag.

woensdag 12 augustus 2009

Als advocaat ben je altijd gespitst op de vraag hoe iets geregeld is in wetten en regels. Noem het gerust beroepsdeformatie. Op vakantie in een ander land leidt dat soms tot opvallende constateringen. Dit jaar zijn we op bezoek geweest in de USA waarbij we in verschillende Staten zijn geweest. Zelfs tussen die Staten zijn er opmerkelijke verschillen.

zondag 2 augustus 2009

In beginsel heeft iedere werknemer in Nederland recht op vakantiedagen. Vooral in de zomermaanden maken werknemers hier dankbaar gebruik van om van een welverdiende vakantie te genieten. Maar in economisch minder gunstige tijden kiezen meer werknemers er voor om hun vakantie in te korten of om zelfs helemaal niet op vakantie te gaan. Wat gebeurt er dan met uw niet-genoten vakantiedagen? Krijgt u deze uitbetaald of mag u deze meenemen naar volgend jaar? In hoeverre heeft de werkgever zeggenschap over de vakantiedagen?

maandag 6 juli 2009

Een werkgever die minder werk heeft tengevolge van de economische crisis, kan mogelijk gebruik maken van de nieuwe regeling deeltijd-WW. Dit betekent dat werknemers tijdelijk minder werken, zodat deze niet ontslagen hoeven te worden. Vanwege het feit dat ons kantoor zowel van werkgevers als werknemers regelmatig vragen krijgt over deze regeling, volgt hierna een korte uitleg.

zondag 21 juni 2009

Als werknemer bent u aan tal van regels gebonden. Deze regels staan in de wet, in uw arbeidsovereenkomst, maar vaak ook in bijvoorbeeld een bedrijfsreglement. Indien u zich niet aan deze regels houdt, loopt u het risico dat daarop sancties volgen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat werknemers ook aan regels gebonden kunnen zijn buiten de reguliere kantoortijden en dat dus bepaalde gebeurtenissen die zich in uw privé-tijd afspelen, ook gevolgen kunnen hebben voor uw baan!

zondag 7 juni 2009

Arbeidsovereenkomsten bevatten bijna altijd een proeftijdbeding. De proeftijd is bedoeld om de kwaliteiten van de werknemer te beoordelen. Een proeftijd bestaat alleen als deze schriftelijk is overeengekomen en ontstaat dus niet automatisch. Het bewijs van een mondeling overeengekomen proeftijd is niet voldoende om van een proeftijd te spreken. Dat blijkt na een uitspraak van het Hof Leeuwarden van 17 maart 2009.

zondag 24 mei 2009

De economische crisis die rondwaart, heeft als neveneffect dat openstaande facturen steeds langer onbetaald blijven. In sommige gevallen blijft betaling zelfs helemaal uit. Als ondernemer is dit lastig. De BTW moet immers worden afgedragen terwijl het geld nog niet is ontvangen. Wanbetalers zijn niet alleen hinderlijk, maar ook een grote kostenpost. Te veel openstaande facturen zijn funest voor de liquiditeit en het rendement van uw onderneming. Zeker in deze tijden is er dus alle reden om zeer kritisch naar de openstaande facturen te kijken. Het juist hanteren van algemene voorwaarden en een goed en actief debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. Dit betekent overigens niet dat er altijd direct met harde hand moet worden opgetreden. Er is vaak een langdurige relatie met de debiteur en bot optreden kan die relatie op scherp zetten. Tactvol en consistent optreden is dan ook vereist. Er kan immers een goede reden zijn waarom een klant een factuur niet (op tijd) betaalt. Communicatie (zowel telefonisch navraag doen als ook tijdig schriftelijk aanmanen) is dan ook essentieel.

zondag 10 mei 2009

Werknemers hebben vaak een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Een concurrentiebeding is een manier voor werkgevers om werknemers te verhinderen om met bedrijfsgevoelige informatie over te stappen naar een concurrent of voor zichzelf te beginnen en zo de voormalig werkgever te gaan beconcurreren. Veel werknemers gaan lichtvaardig akkoord met een concurrentiebeding, omdat zij denken dat een dergelijk beding in de praktijk toch geen waarde heeft. Niets is echter minder waar! Een concurrentiebeding met boeteclausule kan voor een werknemer bij het einde van het dienstverband een zeer grote financiële aderlating betekenen.

zondag 26 april 2009

De Telecommunicatiewet bevat sinds medio 2004 de bepaling dat het versturen van ongevraagde elektronische berichten met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet is toegestaan indien de ontvanger daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Oftewel, het gaat hier onder andere om spam. De OPTA houdt hier toezicht op. Vanaf 2004 is het versturen van spam met ongeveer 85% afgenomen. Voornoemd spamverbod geldt voor natuurlijke personen, maar wordt per 1 juli a.s. uitgebreid naar bedrijven.

zondag 29 maart 2009

Afgelopen weekend vond voor de vierde maal de Cultuurnacht Houten plaats. Een keur van artiesten trad op in cafés, restaurant, de RK kerk in het Oude Dorp, Chipolata en het Theater. Klassiek, Jazz, zeemansliederen, pop en funk, in totaal 30 optredens waren te zien op 12 verschillende podia. Dat zo'n evenement de nodige voorbereidingen kent, is duidelijk. Dat er ook veel juridische aspecten vastzitten aan het organiseren van zo'n evenement is echter niet iedereen bekend. Het begint al met de organisatie. Er is gekozen voor de rechtsvorm van een stichting zonder winstoogmerk. Die stichting contracteert muzikanten en sponsoren en is formeel aansprakelijk en aanspreekbaar als er iets niet goed zou gaan. Op die manier zijn de personen die feitelijk verantwoordelijk zijn voor de organisatie niet hoofdelijke aansprakelijk, tenzij er sprake is van wanbestuur.

zondag 15 maart 2009

Met ingang van 1 maart 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht bij echtscheidingen, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed waarbij kinderen betrokken zijn. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding die op 1 maart 2009 in werking is getreden.

zondag 15 februari 2009

Indien een werkgever een dienstverband wenst te beëindigen, dan kan hij via een ontbindingsprocedure de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In een dergelijke ontbindingsprocedure kan de kantonrechter aan de werknemer een ontbindingsvergoeding toekennen. Dit is een vergoeding naar billijkheid. Deze vergoeding wordt aan de hand van de kantonrechtersformule berekend, die vanaf 1 januari 2009 in voor werknemers nadelige zin is gewijzigd.

maandag 2 februari 2009

U heeft net een huis gekocht waarvan alle kamers dienen te worden voorzien van bedrading en elektrische aansluitingen. U bent met een elektrotechnisch bedrijf overeengekomen dat zij deze klus gaan uitvoeren tegen betaling van een bedrag ad € 10.000,--. In de overeenkomst is opgenomen dat u € 2.000,-- voor aanvang van de werkzaamheden dient te betalen. Vervolgens dient u € 3.000,-- te betalen wanneer de helft van de werkzaamheden zijn verricht en ten slotte € 5.000,-- bij oplevering. De werkzaamheden zijn van start gegaan en u heeft inmiddels de eerste € 5.000,-- voldaan. De elektromonteur verzuimt echter om drie van de zes kamers te voorzien van bedrading. De monteur zegt dat hij klaar is met de klus en eist betaling van de resterende € 5.000,--. Hij stuurt u een sommatiebrief en dreigt zelfs de zaak uit handen te geven aan een incassobureau.

zondag 18 januari 2009

Het huidige economische tij noopt veel bedrijven tot ingrijpende maatregelen. Kostenreductie en efficiencyverhoging zijn veelgehoorde termen. Voor individuele werknemers kan dit betekenen dat zij andere taken krijgen of zelfs een geheel andere functie krijgen. De vraag of dit zomaar kan is afgelopen periode een aantal malen aan ons gesteld. Het antwoord hangt af van een aantal factoren.

zondag 4 januari 2009

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast. Dit wordt de indexering genoemd. De minister van Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Dit voorkomt dat de alimentatiegerechtigde jaarlijks een nieuwe procedure moet starten. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.