2007

woensdag 12 december 2007

Voor tal van mensen is het gesneden koek. Voor anderen is het volstrekt onbekend hoe een gerechtelijke procedure verloopt.

woensdag 28 november 2007

Als een koper een product of goed koopt dat na de levering behept blijkt te zijn met gebreken dan is het zaak om zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Doe dit ook schriftelijk want anders loop je het risico dat het achteraf door de verkoper wordt betwist dat er (tijdig) is geklaagd.

vrijdag 23 november 2007

Werknemers hebben tegenwoordig steeds vaker een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Een concurrentiebeding is een manier voor werkgevers om werknemers te verhinderen om met bedrijfsgevoelige informatie over te stappen naar een concurrent of voor zichzelf te beginnen en zo de voormalig werkgever te gaan beconcurreren. Veel werknemers gaan lichtvaardig akkoord met een concurrentiebeding, omdat zij denken dat zo’n beding in de praktijk toch geen waarde heeft. Niets is echter minder waar! Een concurrentiebeding met boeteclausule kan voor een werknemer bij het einde van het dienstverband een zeer grote financiële aderlating betekenen.

dinsdag 13 november 2007

Het kan in elke branche gebeuren: seksuele intimidatie op de werkvloer. Dit soort gedrag kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor werknemer én werkgever. Wat bijvoorbeeld als een werknemer zijn/haar werkgever (al dan niet valselijk) beschuldigt van seksuele intimidatie op de werkvloer?

donderdag 25 oktober 2007

Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten op grond van de wet verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien. Ook na be‘indiging van het huwelijk kan de rechter bepalen dat de echtgenoot die niet over voldoende inkomsten beschikt om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien en dit ook niet in redelijkheid kan verwerven, recht heeft op een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud ten laste van de ex-echtgenoot.

zondag 14 oktober 2007

Op verjaardagen en feestjes wordt nogal eens lichtzinnig gedacht en gesproken over de contractuele boete. Het lijkt een hardnekkig misverstand te zijn dat contractuele boetebedingen, zoals bijvoorbeeld de standaard boetebepaling in het zogenaamde ‘voorlopige’ koopcontract van de NVM, niet in rechte afdwingbaar zouden zijn, althans dat zij altijd gematigd zouden worden. Een zogenaamde papieren tijger dus.

maandag 1 oktober 2007

De laatste jaren maakt Van Slagmaat Advocaten een gestage groei door. Niet alleen in de regio Utrecht, maar ook van ver buiten die regio weten steeds meer bedrijven en particulieren hun weg naar ons kantoor te vinden voor een adequate juridische dienstverlening. Gebleken is dat onze aanpak, kwaliteit en betrokkenheid gewaardeerd worden door onze cliënten; met zeer velen van hen onderhouden wij al een jarenlange relatie.

zondag 2 september 2007

Thuiswerken wordt steeds populairder. Enerzijds komt dit door de gestage groei van ZZP-ers, anderzijds is er een gebrek aan kleinschalige kantoor/bedrijfsruimten omdat in veel gemeenten alleen grootschalig wordt gedacht. Gevolg is dat in menige woning een bedrijfje wordt gestart of een beroep wordt uitgeoefend.
Voorbeelden zijn:

zondag 19 augustus 2007

Iedereen maakt wel eens een administratieve vergissing. Er wordt bijvoorbeeld vergeten een bedrag over te maken of er wordt juist dubbel overgemaakt, een foutief bedrag wordt overgemaakt of het juiste bedrag wordt naar een foutief rekeningnummer overgemaakt… noem zo maar op. Ik ken niemand die dit niet ten minste eenmaal is overkomen. Vooral bij het bedrijfsmatig voeren van een administratie is een foutje snel gemaakt. Geen probleem zou je denken, gewoon na ontdekking van de fout een en ander uitleggen en indien noodzakelijk de handeling alsnog (juist) uitvoeren of het teveel/foutief betaalde bedrag terugvragen…. maar het ligt niet altijd zo eenvoudig. In sommige gevallen kan een foutieve betaling u duur komen te staan.

zondag 12 augustus 2007

Een werkgever die arbeidsrechtelijke gevolgen wil verbinden aan alcoholgebruik op de werkvloer, dient beslagen ten ijs te komen. Het instellen van een verbod tot het nuttigen van alcohol is meestal niet genoeg. Een werknemer had ter ere van zijn 25-jarig jubileum 2 flessen Berenburger en 2 flessen cola naar het werk meegenomen, die op die dag (in de ochtend!) werden genuttigd. Eén van de collega’s van de betreffende werknemer bij wie een alcohollucht werd geroken was later die dag onwel naar huis gegaan. De werkgever had het gebruik van alcohol in haar gedragsregels verboden. De jubilaris werd geschorst en na onderzoek verzocht de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter was het eens met de werkgever dat deze vanwege de verregaande zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van de werknemers geen alcohol op de werkvloer hoefde te tolereren. Dit mede nu het een bedrijf betrof waar veelvuldig met kranen, heftrucks en machines werd gewerkt waardoor, nog meer dan in een ander bedrijf, de veiligheid van de werknemers niet kon worden gewaarborgd als er alcohol werd gebruikt. Desalniettemin werd het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. De werknemer had namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik van alcohol op de werkvloer een lange geschiedenis kende. Sinds een jaar of 30 was het namelijk gewoonte om eerst na het lossen van een schip met klanten en later onderling tijdens pauzes een borrel te drinken. Daarmee was het alcoholgebruik feitelijk een onderdeel van de bedrijfscultuur geworden. Leidinggevenden waren hiervan ook op de hoogte en deden hier niets tegen.

zondag 22 juli 2007

In artikel 5 van de Wegenverkeerswet valt te lezen dat het eenieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd. Artikel 6 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat het verboden is zich op die wijze te gedragen dat een aan zijn/haar schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, zwaar lichamelijk letsel oploopt of tijdelijk wordt verhinderd in de uitoefening van de normale bezigheden. Beide wetsartikelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid c.q. de handhaving ervan zoveel mogelijk te waarborgen.

zondag 8 juli 2007

De Wet ruimtelijke ordening gaat flink op de schop. Professionals wisten dit al maar ook de doorsnee burger zal daar in de praktijk tegenaan lopen bij bouwvergunningaanvragen, planschadeverzoeken, handhaving en ambtelijke dienstverlening (1 loket gedachte). 
Reden voor de ingrijpende wijziging is dat de oude wet uit 1965 steeds meer een lappendeken werd van regels met aanpalende wetten waardoor het (grond)beleid en de planologie onvoldoende sturing kon geven aan gewenste ontwikkelingen.

zondag 24 juni 2007

Hoe vaak gebeurt het niet….. je toetst een bepaald merk in bij een zoekmachine op internet om de website van een verkooppunt of producent te vinden en je vindt tegelijkertijd, hetzij direct, hetzij via een pop-up of advertentie de merknaam van de concurrent. Is dit eigenlijk wel geoorloofd?

dinsdag 5 juni 2007

Spam is de afkorting van “Sending People Annoying Mail”. Zeker 80% van de e-mails valt onder de categorie spam. Zowel de hoeveelheid spam is toegenomen, maar ook de omvang van deze spam e-mails. Het hoeft geen betoog dat dit diverse nadelige gevolgen heeft. Spam wordt zelfs beschouwd als een ernstige bedreiging voor de communicatie en het ondernemen via e-mail/het internet.

zondag 13 mei 2007

Het is iedereen bekend dat het in relaties draait om geven en nemen. Zo ook in arbeidsrelaties. Zelfs wanneer het gaat om de beëindiging ervan. In dat specifieke geval is het zeer belangrijk dat duidelijk is wie (ontslag) heeft gegeven of wie (ontslag) heeft genomen. Verwarring daarover kan namelijk grote consequenties hebben, zoals het ontstaan tot een verplichting voor de werkgever of werknemer tot schadevergoeding indien deze onterecht ontslag (op staande voet) heeft gegeven of genomen en/of het verlies van een werkloosheidsuitkering aan de zijde van de werknemer. In onderstaande zal ik een aantal rechtzaken belichten waarin er onenigheid was over de vraag of er ontslag is genomen. Ik zal u aangeven hoe de rechters in deze gevallen oordeelden.

maandag 30 april 2007

Volgens het Ontslagbesluit mogen arbeidsgehandicapte werknemers indien er sprake is van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, niet zomaar worden ontslagen. Een werknemer wordt onder meer als arbeidsgehandicapt aangemerkt indien (al dan niet gedeeltelijk) een uitkering wordt ontvangen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Daarnaast is een werknemer arbeidsgehandicapt indien er een voorziening is getroffen tot behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. Wil een werkgever wegens bedrijfseconomische redenen een arbeidsgehandicapte werknemer ontslaan dan moet de werkgever aantonen dat zij niet de mogelijkheid heeft de arbeidsgehandicapte werknemer binnen 26 weken, al dan niet door middel van scholing, in een aangepaste functie kan herplaatsen en dat er geen andere functie in het bedrijf is die als passend kan worden beschouwd.

woensdag 18 april 2007

De wettelijke regeling in het kort

zondag 18 maart 2007

De Arbeidstijdenwet is het wettelijk kader voor arbeidstijden en rusttijden van volwassen en jeugdige werknemers, voor kinderen en (zwangere) vrouwen. De Arbeidstijdenwet stelt regels voor de maximale werktijden en rusttijden met het oog op veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien biedt de Arbeidstijdenwet de mogelijkheid arbeid en zorgtaken met elkaar te combineren.

zondag 4 maart 2007

Een bouwvergunning is al zeer snel vereist voor het mogen bouwen of oprichten van een huis, schuur of aanbouw. De wet bepaalt dat een ‘bouwwerk’ vergunningsplichtig is waarbij het begrip bouwwerk zeer ruim is. In de rechtspraak is uitgemaakt dat bijvoorbeeld een keet, een GSM mast, een ooievaarsnest maar ook plastic boogkassen vergunningsplichtige bouwwerken zijn. De wet kent de volgende soorten bouwvergunningen:

maandag 19 februari 2007

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van opzegging na een daartoe verkregen toestemming van het CWI of door ontbinding door de kantonrechter. Een andere manier is de beëindiging met wederzijds goedvinden, ook wel schikking genoemd. Dit houdt in dat de werkgever en de werknemer in onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband, zonder dat daarbij de kantonrechter om de hoek komt kijken. Met betrekking tot deze mogelijkheid wil ik hier een aantal zaken nader belichten, zonder volledigheid na te streven.

zondag 21 januari 2007

Pas sinds ongeveer 10 jaar zijn internet en e-mail op de werkvloer een veel voorkomend medium. Onbetwist is dat dit medium vele voordelen met zich meebrengt. Gezien de praktijk lenen internet- en e-mail faciliteiten zich echter ook voor misbruik. Bijvoorbeeld door werknemers tijdens werktijd. Gedurende de laatste 5 jaar is een opmerkelijk aantal ontslagzaken aan de rechter voorgelegd met als ontslaggrond het misbruik van internet of e-mail.

maandag 8 januari 2007

Dat de Zweden het zakelijk niet slecht doen wisten we al. De ongebreidelde wereldsuccessen van H&M en IKEA zijn gebaseerd op marketingwaarden als toegankelijk, trendy en lage prijzen. Zeker in de afgelopen periode van minder voortvarende economische groei was “low budget” belangrijk.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.