2006

zondag 26 april 2015

Sinds 1 januari 2004 bestaat voor werknemers het recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn er voor te zorgen dat werknemers kunnen werken zonder dat zij hinder of overlast ondervinden van rokende collega’s. Een werknemer heeft dit recht niet alleen ten aanzien van zijn specifieke werkplek, maar dit recht geldt voor alle ruimten waar de werkgever kan komen. Aldus geldt dit ook voor hallen, gangen, liften, toiletten etc. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de overheidsinstellingen of het bedrijfsleven. Op dit recht is een aantal uitzonderingen, zo geldt het rookverbod onder meer (nog) niet voor horeca gelegenheden. Wel is er een stappenplan van Horeca Nederland dat ertoe moet leiden dat ook de Nederlandse horeca binnen afzienbare tijd rookvrij is. Op dit moment heeft een werknemer in de horeca derhalve nog geen recht op een rookvrije werkplek.

woensdag 20 december 2006

Zowel in als buiten rechte is er steeds vaker sprake van mediation. Wat is mediation?

donderdag 7 december 2006

Als werkgever heeft u besloten om uw vestiging te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie. Een dergelijk besluit staat u als ondernemer natuurlijk vrij. De vraag is echter hoe dan om te gaan met het personeel.

zondag 12 november 2006

De wettelijke regels om bodemverontreiniging aan te pakken zijn in 2006 ingrijpend gewijzigd. Daar was ook behoefte aan. De oude regels bleken in de praktijk op belangrijke onderdelen niet aan te sluiten bij de praktijk of bleken domweg onuitvoerbaar.
Zo is de saneringsdoelstelling gewijzigd van ‘multifunctioneel’ naar ‘functiegericht’ saneren. Dit betekent concreet dat de vervuiling van een havengebied niet meer hoeft te worden teruggesaneerd tot de achtergrondwaarde van een natuurgebied maar uitsluitend tot een niveau dat in overeenstemming is met de functie van de bodem (bedrijventerrein). Dit is aanmerkelijk minder streng en dus goedkoper.

zondag 29 oktober 2006

Briefgeheim ook voor elektronische post?

zondag 15 oktober 2006

Als uw werkgever heeft besloten om de vestiging waar u werkt te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie of samen te voegen met een andere vestiging, dan heeft u in beginsel het recht om mee te verhuizen. De verhuizing maakt immers in beginsel geen einde aan de arbeidsovereenkomst. Dat vindt een werknemer echter niet altijd wenselijk. Een verhuizing van de ene kant van het land naar de andere kant van het land heeft immers een grote invloed op het privéleven van de werknemer en zijn/haar gezinsleden. Vooral in situaties waarbij de reistijd aanzienlijk toeneemt, hebben werknemers vaak bezwaar.

zondag 1 oktober 2006

De wet biedt aan een huurder van bedrijfsruimte de mogelijkheid om bij een verkoop van zijn onderneming met succes te vorderen dat een derde zijn plaats als huurder inneemt. Als een huurder zijn rechten en verplichtingen aan een derde overdraagt noemt men dit een ‘indeplaatsstelling’. Wel wordt opgemerkt dat de definitie bedrijfsruimte, zoals in deze column bedoeld, is beperkt tot de zogeheten ‘artikel 7:290 BW bedrijfsruimte’: Een gebouwde onroerende zaak die bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant – of cafébedrijf- van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, één en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreeks levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is.

zondag 3 september 2006

Per 1 juli 1994, is er een einde gekomen aan de levenslange duur van partneralimentatie. Tot 1 juli 1994 was het zo dat de vastgestelde alimentatie in beginsel tot aan het overlijden van de alimentatieplichtige dan wel alimentatiegerechtigde liep. Vanaf 1 juli 1994 is het zo dat de alimentatie in beginsel van rechtswege eindigt nadat 12 jaren na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking zijn verlopen. Dit is ook het geval indien de alimentatie na de echtscheiding is vastgesteld en geldt aldus voor alle gevallen waarin de alimentatie op of na 1 juli 1994 is vastgesteld. Partijen kunnen in onderling overleg een andere termijn overeenkomen en ook de rechter kan op verzoek van één van partijen een andere termijn bepalen. De termijn van 12 jaar geldt alleen voor huwelijken waaruit kinderen zijn geboren of die langer hebben geduurd dan 5 jaar. Is het huwelijk kinderloos gebleven én heeft het huwelijk korter geduurd dan 5 jaar dan is de termijn van de alimentatieverplichting maximaal de duur van het huwelijk.

zondag 20 augustus 2006

Tegenwoordig wordt u op allerlei manieren benaderd/lastig gevallen door verkopers. Op straat, per telefoon, via internet of aan uw deur... Om deze verkopers te ontwijken kunt u uiteraard een blokje omlopen als u ze ziet, de telefoon niet meer opnemen rond etenstijd of de deur niet opendoen voor onbekenden. Soms echter kunt u een verkoper niet ontwijken en soms is dat ook niet gewenst, aangezien het voor u ook prettig kan zijn om op deze manier(en) goederen en/of diensten aan te schaffen. Zeker het internet levert voor drukbezette mensen vaak een goed alternatief op voor de winkelstraat. Wanneer u spijt hebt van een op één van de genoemde wijzen (onverhoopt of zeer bewust) gedane aankoop, is onderstaande informatie voor u belangrijk.

donderdag 3 augustus 2006

De zomer is inmiddels goed op gang gekomen. Veel mensen zijn al op vakantie of zullen binnen enkele dagen vertrekken. Heerlijk, even een onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar er is nog wel het een en ander te vermelden over (de juridische kant van) vakantiedagen. Hieronder treft u een aantal wetenswaardigheden/rechten van werknemers met betrekking tot vakantiedagen aan.

zondag 9 juli 2006

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst

zondag 25 juni 2006

In ons land is aanvaard dat de overheid niet alleen aansprakelijk kan zijn wegens onrechtmatig handelen maar - onder specifieke voorwaarden - ook wegens rechtmatig handelen. Waar in geval van onrechtmatig handelen veelal consensus bestaat over de rechtsgrond waarop een schadevergoedingsverplichting is gebaseerd, daar ontbreekt deze duidelijkheid ten aanzien van schadevergoeding bij rechtmatige daad.

woensdag 14 juni 2006

Over veel onderwerpen wordt in Nederland geprocedeerd. Wij kijken al niet meer op van een kort geding dat ten doel heeft een omgangsregeling voor een hond of een papagaai af te dwingen. Over bruidsjaponnen blijkt in de jurisprudentie ook uiteenlopende rechtspraak te zijn.

zondag 11 juni 2006

Eén van de onderwerpen die na een echtscheiding dan wel verbreken van een relatie moet worden geregeld is de alimentatie. Bij een echtscheiding moet zowel naar kinderalimentatie als naar partneralimentatie gekeken worden, terwijl bij het verbreken van een niet-huwelijkse relatie alleen sprake kan zijn van kinderalimentatie.

dinsdag 23 mei 2006

Een paar maanden geleden viel mijn oog op een artikel uit een regionaal dagblad uit het zuiden van het land. Het stukje ging over twee hoogbejaarde broers van 86 en 85 jaar oud. De jongste broer was 8 jaar geleden bij de oudere broer ingetrokken omdat hij, door een langslepende echtscheidingsprocedure, geen woonruimte meer had. Het was de bedoeling dat de samenwoning van korte duur zou zijn, maar inmiddels woonden de broers al weer 8 jaar samen. Na een korte beginperiode waarin de broers het goed met elkaar konden vinden, hadden zij nu al jaren ruzie. Zij maakten elkaar het leven zo zuur dat de situatie onhoudbaar was geworden. De oudste broer, die ernstig ziek is en nog maar kort te leven heeft, heeft inmiddels de hulp van de rechter ingeroepen om ervoor te zorgen dat de jongere broer vertrekt. De rechter oordeelde dat de jongere broer binnen een maand het huis van zijn oudere broer dient te verlaten.

zondag 14 mei 2006

Ondien een werknemer ziek is moet hij zich onderwerpen aan de controle door de Arbo-arts, zo wordt algemeen gedacht. Ligt het wel zo eenvoudig? In de praktijk gebeurt het nogal eens dat een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat als hij de controlevoor schriften overtreedt. Inmiddels heeft de Hoge Raad bepaald dat in geval van overtreding van de controlevoorschriften het opschorten van het loon de aangewezen sanctie is. Een ontslag op staande voet wordt in de meeste gevallen als een te zwaar middel beschouwd en daarom als niet rechtsgeldig aangemerkt.

zondag 30 april 2006

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

woensdag 12 april 2006

Het appartementsrecht is een aandeel in een appartementen gesplitst gebouw. Aan de eigenaar van een appartementsrecht is het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte gegeven. Het meest sprekende voorbeeld is het recht van gebruik van de woonruimte die deel uitmaakt van een appartementencomplex/flatgebouw.

zondag 2 april 2006

Tal van overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten bevatten een geschillenregeling waarbij niet de rechter maar een andere instantie bevoegd wordt verklaard om eventuele geschillen te beslechten. Dit wordt ook wel lekenrechtspraak genoemd.

zondag 19 maart 2006

Onlangs klopte er een kleine zelfstandige bij ons kantoor aan omdat hij was benaderd door een telefonische verkoper van advertenties. Het ging om advertenties in een kleurboek voor medisch kinderdagverblijven. Aangezien onze cliënt goede doelen een warm hart toedraagt, zeker als het kinderen betreft, was zijn belangstelling gewekt. Hij had echter op dat moment geen tijd en vroeg de verkoper om op een ander moment terug te bellen, wat ook gebeurde. In het tweede gesprek gaf onze cliënt aan dat hij interesse had, maar dat hij eerst eens wilde zien om wat voor kleurboek het ging en hoe de advertentie eruit zou komen te zien. Dit tweede telefoongesprek werd overigens, met medeweten van cliënt, op band opgenomen. Tot zijn grote verbazing ontving cliënt kort daarop achtereenvolgens een opdrachtbevestiging, een zeer amateuristische “proefdruk” van de advertentie en een rekening. Cliënt reageerde hierop door de stukken telkens per omgaande terug te faxen met de mededeling “gelieve mij niet meer lastig te vallen” erop. Helaas was hiermee de kous niet af. Cliënt bleef rekeningen en aanmaningen ontvangen totdat hij ten slotte werd gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Dit was het moment waarop cliënt ons kantoor inschakelde.

maandag 20 februari 2006

Het kabinet streeft naar meer dynamiek op de arbeidsmarkt en flexibiliteit in het personeelsbeleid. Daartoe heeft zij de navolgende drie maatregelen getroffen, die van toepassing zijn op de toetsing van ontslagaanvragen bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen).

zondag 5 februari 2006

Het is veel bedrijven en/of particulieren tot op heden nog onbekend dat er op 21 januari 2005 een Europese Verordening in werking is getreden welke het incasseren van niet-betwiste vorderingen in de Europese Unie sneller, goedkoper en simpeler maakt. Veel schuldeisers schrijven hun vorderingen op partijen en/of op eventuele verhaalsmogelijkheden in andere EU-lidstaten onnodig snel af en doen er niets tot weinig aan om deze te incasseren. Dit terwijl het in veel gevallen toch zeer de moeite loont om incassomaatregelen te (doen) nemen. Zeker nu er op Europees niveau steeds meer regelgeving komt die één en ander vereenvoudigt.

zondag 22 januari 2006

Met ingang van 1 januari 2006 maakt artikel 7 van de Wet arbeid en zorg het mogelijk om gebruik te gaan maken van de levensloopregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat werknemers belastingvriendelijk geld opzij zetten voor (tussentijds) verlof. Hierdoor moet het voor werknemers eenvoudiger worden om verlof op te nemen om voor kinderen of zieke ouders te zorgen, om te kunnen studeren of om eerder met pensioen te gaan.

zondag 8 januari 2006

Ter uitvoering van een Europese richtlijn heeft Nederland wetgeving opgesteld die dient ter bescherming van haar inwoners tegen de risico’s van luchtverontreiniging. Zoals wel vaker het geval is, gaat Nederland vervolgens bij de invulling van die regels verder dan Europa voorschrijft. Gevolg daarvan is wel dat inwoners in andere delen van Europa hoofdpijn hebben van de luchtverontreiniging terwijl in Nederland de hoofdpijn vooral wordt veroorzaakt door de Nationale invulling van die richtlijn ter bestrijding van die luchtverontreiniging. Dat het hier geen ‘ver van ons bed show’ betreft moge blijken uit enige rechtelijke uitspraken van onder meer de Raad van State. Deze hebben geleid tot de stopzetting van een aantal grote bouwprojecten en infrastructurele projecten. Zo werd de goedkeuring van het bestemmingsplan rondom Amsterdam CS door de Raad van State vernietigd omdat de wettelijk maximale grenswaarden voor de luchtkwaliteit al waren overschreden. De maximale grenswaarden hadden in acht genomen moeten worden. Ook al draagt het project waarvoor de vergunning is aangevraagd slechts marginaal bij aan de overschrijding van de grenswaarden, dan nog moet de vergunning worden geweigerd. Ook uit enkele uitspraken van lagere rechters bleek dat een beroep op het Besluit Luchtkwaliteit de vergunningaanvragers voor onoverkomelijke problemen plaatsten. De vergunningen werden niet verleend of verleende vergunningen werden geschorst en/of vernietigd.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.