2005

donderdag 8 december 2005

Een getrouwd stel verwacht hun eerste kind. Zij zijn al druk aan het bedenken wat voor voornaam het kind zal gaan krijgen. Zij denken echter ook na over de achternaam van hun kind. Dit lijkt overbodig, elk kind van getrouwde ouders krijgt toch immers de achternaam van vader? Het is inderdaad al sinds de tijd van Napoleon vanzelfsprekend dat een kind automatisch de achternaam van vader krijgt, maar tegenwoordig is het echter ook mogelijk om een kind de achternaam van moeder te geven. Dat is alleen nog niet zo gemakkelijk...

maandag 28 november 2005

In artikel 5 van de Wegenverkeerswet valt te lezen dat het eenieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd. Artikel 6 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat het verboden is zich op die wijze te gedragen dat een aan zijn/haar schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, zwaar lichamelijk letsel oploopt of tijdelijk wordt verhinderd in de uitoefening van de normale bezigheden. Beide wetsartikelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid c.q. de handhaving ervan zoveel mogelijk te waarborgen.

Om één van beide artikelen te overtreden is derhalve geen opzet vereist. Oftewel, men hoeft niet doelbewust het oogmerk te hebben gehad om gevaar en/of een verkeersongeval te veroorzaken. Het enkel maken van een verkeersfout kan dus al een overtreding opleveren. Dat kan zeer zuur zijn, althans wordt dat veelal zo ervaren. Immers, een normaal handelend mens zal geen verkeersfout willen maken, tengevolge waarvan een ongeval ontstaat. Dan komt het wrang over indien het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging overgaat.

Het is echter ook weer niet zo dat iedere verkeersfout overtreding van artikel 5 of 6 van de Wegenverkeerswet oplevert. Er moet tenminste sprake zijn van “aanmerkelijke onvoorzichtigheid”. Graadmeter om dit vast te stellen is ondermeer de gedraging van de doorsnee (behoorlijke) deelnemer aan het verkeer. In geval van roekeloosheid, zeer onbezonnen of onberaden gedrag, zal men veelal “schuld” in de zin van deze artikelen hebben. Men spreekt dan ook wel van “excessive risk-taking”.

Het delictsbestanddeel ‘gevaar’ van artikel 5 van de Wegenverkeerswet heeft betrekking op een reële kans op een ongeval. Het enkel maken van een verkeersfout is daarvoor niet voldoende. Er moet sprake zijn van concreet gevaarscheppend gedrag. Voor de bewezenverklaring van schuld zijn verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder die is begaan. Er kan niet reeds uit de ernst van de gevolgen van het betreffende verkeersgedrag, dat in strijd is met een wettelijke gedragsregel in het verkeer, worden afgeleid dat sprake is van schuld. Een voorbeeld: indien men op een doordeweekse dag om 04:00 uur ’s nachts een rood verkeerslicht negeert en doorrijdt, betekent dit nog niet automatisch dat er op grond van dit wetsartikel sprake is van gevaar. Dat moet per geval beoordeeld worden. Uiteraard is het dan wel zo dat een verkeersovertreding (rijden door rood verkeerslicht) wordt begaan, waarvoor men vervolgd kan worden, maar dat wil dus nog niet per definitie zeggen dat men artikel 5 of 6 van de Wegenverkeerswet heeft overtreden. Anderzijds kan het openen van een autoportier of het door een boer verbranden van hooi in een vlakbij een openbare weg gelegen weiland wel gevaar en dus overtreding ervan opleveren.

Overtreding van de hier besproken wetsartikelen kan een forse strafrechtelijke sanctie tot gevolg hebben. Zo kan men bijvoorbeeld bestraft worden met een geldboete, een (on)voorwaardelijke rijontzegging, een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf en/of een (on)voorwaardelijke taakstraf. Hiervan is men zich vaak niet dan wel onvoldoende van bewust. 

dinsdag 15 november 2005

Niet alles wat u in de winkel, op de markt of via een postorderbedrijf koopt, is veilig. Er kan op verschillende manieren iets misgaan met de dingen waarmee we in het dagelijks gebruik te maken hebben. Denkt u maar aan een fles frisdrank die explodeert. Of aan levensmiddelen waaraan iets mankeert, zodat u er ziek van wordt. Uw auto kan een gebrek hebben waardoor u een ongeluk krijgt. En zo zijn er natuurlijk nog vele andere voorbeelden te bedenken van situaties waarin u ziek wordt, gewond raakt of schade lijdt als gevolg van een produkt waaraan iets mankeert. En uiteraard zal degene die het produkt heeft gemaakt, de schade niet altijd zonder meer willen vergoeden! Wanneer is een produkt eigenlijk onveilig? Op wie kunt u de opgelopen schade verhalen? Wat voor soort schade komt in aanmerking voor vergoeding?

zondag 30 oktober 2005

In de negentiger jaren zijn bij veel autogarages en fietsherstelinrichtingen de brandstofpompen inclusief de bodemvervuiling gesaneerd. Daarvoor is destijds een speciale regeling in het leven geroepen door het bedrijfsleven. De brandstofmaatschappijen hebben gedurende vele jaren één cent extra op de brandstofprijs gezet. Met de opbrengst van al die centen werd een aparte stichting gevoed, de stichting uitvoering bodemsanering …. (Subat) 

zondag 16 oktober 2005

Onlangs heb ik de bijeenkomst van het CWI “Ontslagrecht in 2006” bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst kwamen in een vogelvlucht de voorgenomen wijzigingen in het ontslagstelsel aan de orde. Daarbij gaven sprekers van werkgeverszijde (VNO- NCW), werknemerszijde (FNV), rechterlijke macht, politiek en het CWI hun visies weer. De belangstelling voor dit congres was overweldigend. Waar normaal de Beatrixzaal gevuld is met bezoekers van de musical “Mama Mia”, zat het nu vol met belangstellenden van het ontslagrecht. Dat de voorgenomen wijzigingen niet helder zijn, bleek uit de vele vragen die tijdens de bijeenkomst werden gesteld.

zondag 2 oktober 2005

Niet alles wat u in de winkel, op de markt of via een postorderbedrijf koopt, is veilig. Er kan op verschillende manieren iets misgaan met de dingen waarmee we in het dagelijks gebruik te maken hebben. Denkt u maar aan een fles frisdrank die explodeert. Of aan levensmiddelen waaraan iets mankeert, zodat u er ziek van wordt. Uw auto kan een gebrek hebben waardoor u een ongeluk krijgt. En zo zijn er natuurlijk nog vele andere voorbeelden te bedenken van situaties waarin u ziek wordt, gewond raakt of schade lijdt als gevolg van een produkt waaraan iets mankeert. En uiteraard zal degene die het produkt heeft gemaakt, de schade niet altijd zonder meer willen vergoeden! Wanneer is een produkt eigenlijk onveilig? Op wie kunt u de opgelopen schade verhalen? Wat voor soort schade komt in aanmerking voor vergoeding?

zondag 18 september 2005

De meeste mensen trouwen in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle goederen en schulden van de echtgenoten gezamenlijk zijn en dat zij ook over en weer aansprakelijk zijn voor elkaars schulden. Bij de scheiding worden alle goederen bij helfte tussen de echtgenoten verdeeld.

zondag 4 september 2005

In de praktijk maken we regelmatig mee dat buren elkaar het spreekwoordelijke licht niet in de ogen gunnen.

donderdag 4 augustus 2005

Vanaf 2003 zijn de nodige veranderingen doorgevoerd in het sociale zekerheidsrecht. Begin 2004 heb ik al geschreven over een aantal wijzigingen in het sociale zekerheidsrecht waaronder het komen te vervallen van de tweejarige vervolguitkering, de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte en de premievrijstelling voor de werkgever bij het in dienst houden of nemen van oudere werkgevers. Hier houden de wijzigingen niet op. Nu de economie maar niet aan wil trekken en steeds meer mensen een beroep moeten doen op deze uitkering, werd een wijziging van het huidige stelsel noodzakelijk geacht. Inmiddels bestaat hier meer duidelijkheid over. De hoofdpunten van deze wijzigingen die naar verwachting in 2006 zullen worden doorgevoerd, zal ik met u doornemen.

zondag 10 juli 2005

Faillissementen van keukenbedrijven zijn helaas aan de orde van de dag. Vorige week woensdag is wederom een gerenommeerd keukenbedrijf failliet gegaan. Dat deed mij denken aan een faillissement van een ander keukenbedrijf.

zaterdag 25 juni 2005

Onderweg naar kantoor luisterde ik naar het (radio)journaal en vernam, dat er wederom mensen zijn, die de dupe zijn geworden van de praktijken van ‘malafide ondernemers’. Zo kennelijk ook een bejaarde vrouw. De bejaarde vrouw heeft gereageerd op een folder die zij aantrof in haar brievenbus. In deze folder biedt een firma aan om meubels opnieuw te stofferen. Omdat de meubels van de vrouw aan een nieuwe bekleding toe zijn, belt zij voor een afspraak en een offerte. Op de afgesproken dag verschijnt er iemand van de bewuste firma. De vrouw spreekt met de vertegenwoordiger van de firma af dat haar stoelen van een nieuwe bekleding worden voorzien voor een bedrag van € 2.100,-. Haar meubels worden vervolgens meegenomen.

zondag 12 juni 2005

Tussen buren ontstaan er wel eens problemen bij het vaststellen van de erfgrens van hun percelen. Een dergelijk probleem doet zich bij uitstek voor bij nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een schutting. Een op het oog kleine kwestie kan gevolgen hebben voor een hele rits woningeigenaren. Immers, indien één van de buren zijn perceel (door een schutting) onjuist heeft afgebakend en diens buren gaan hiervan uit, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Soms moet dan van een hele rij woningen de tuin gewijzigd worden met alle kosten van dien. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Te denken valt hierbij onder meer aan het vernieuwen en verplaatsen van de schutting, het herindelen en/of herbestraten van de tuin, etc.

zondag 29 mei 2005

In onze praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met zaken waarin een werkgever overgaat tot het eenzijdig wijzigen van de tussen hem en zijn werknemer geldende arbeidsvoorwaarden. Dit veelal tot ongenoegen van de werknemer. Hierbij kunt u denken aan het eenzijdig wijzigen van een standplaats, functie (-inhoud) of salaris. In de meeste gevallen gaat dit niet zonder slag of stoot aangezien de meeste werknemers niet gebaat zijn met bijvoorbeeld een opgelegde salarisverlaging. Deze week zal ik dan ook nader ingaan op de grondslag van deze zogenaamde “wijzigingsbedingen”.

maandag 16 mei 2005

Voor het ontstaan van auteursrechten is in Nederland geen enkele formaliteit vereist. Auteursrechten ontstaan door de loutere scheppingsdaad. Men hoeft dus niets te deponeren of anderszins aan te geven dat het ‘werk’ auteursrechtelijk beschermd is. Het alom bekende copyright teken is dus niet verplicht om auteursrechtelijke bescherming te krijgen. Ook is het niet nodig om te vermelden dat het auteursrecht is voorbehouden. Met andere woorden: het recht ontstaat vanzelf.

maandag 2 mei 2005

In het (ruimtelijk) bestuursrecht zijn er spelregels die er voor moeten zorgen dat de overheid de procedures zorgvuldig en correct uitvoert, dat wil zeggen in openbaarheid, na belangenafweging en democratisch gelegitimeerd. Indien een belanghebbende partij, bijvoorbeeld een vergunningaanvrager, het gevoel heeft dat zijn aanvraag op onjuiste gronden wordt afgewezen kan hij in bezwaar komen tegen de afwijzing. Een onwelgevallige beslissing die het bestuursorgaan vervolgens op het bezwaar neemt, kan in beroep aan de rechter worden voorgelegd. S oms zijn er van die gevallen waarin je merkt dat je ondanks goede argumenten niet kunt winnen. Gewoon doordat de spelregels tussentijds worden aangepast door het bestuursorgaan dat is geconfronteerd met een bouwaanvraag en een kennelijk onwelgevallig rechterlijk vonnis.

zondag 17 april 2005

Regelmatig is op de televisie een programma te zien waar er ‘recht’ gesproken wordt. Het bekendste voorbeeld is wel ‘de Rijdende Rechter’. Op een zeer uitvoerige wijze worden de geschillen tussen partijen uiteengezet. Vervolgens doet de rechter dan uitspraak en daarmee is de zaak beslecht.

maandag 4 april 2005

Onlangs heeft het gerechtshof in Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan in een kwestie die was aangespannen door de Home Computer Club HCC. Deze computergebruikersclub HCC had de internationale computergigant Dell in een gerechtelijke procedure betrokken over de aankoopvoorwaarden die Dell hanteert. Deze algemene voorwaarden waren zo eenzijdig en zodanig in het nadeel van de koper van Dell computers opgesteld dat het volgens HCC niet door de beugel kon.

maandag 21 maart 2005

Het achterlaten van persoongegevens, zoals bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, is zo gewoon dat we er eigenlijk niet meer over nadenken. Het is bekend dat met name het bedrijfsleven gretig gebruik maakt van deze gegevens om deze bijvoorbeeld te gebruiken bij het aanprijzen van nieuwe producten. Of dit is toegestaan is soms de vraag. In ieder geval dient zowel het bedrijfsleven als ieder ander die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan strikte voorwaarden. Voorwaarden die met name voortvloeien uit de op 1 september 2001 in werking getreden Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

zondag 20 februari 2005

Voor zowel de werkgever, als de werknemer kent de Nederlandse wetgeving de mogelijkheid om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd overeen te komen. Een dergelijk proeftijdbeding houdt in, dat, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, partijen gedurende één of twee maanden tijdens een soort van proeftijd nader kennis met elkaar kunnen maken. Dit kan tot gevolg hebben dat indien de kennismaking niet goed verloopt partijen binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst onmiddellijk mogen beëindigen. Dit in tegenstelling tot een “normale”beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarbij aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan voordat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Toch komt het steeds vaker voor dat één van beide partijen het niet eens is met de opzegging van de ander wanneer die de arbeidsovereenkomst tijdens of zelfs voor aanvang van de proeftijd opzegt en de ander aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Geheel risicoloos is een proeftijdbeding dus niet.

maandag 7 februari 2005

De heer X te H ontving een brief van een heer Y, uit een andere plaats in Nederland waarin hem zeer dringend werd verzocht om de handelsnaam waaronder de heer X zijn onderneming drijft, laten we zeggen AA, te wijzigen. Dit op grond van het feit dat de heer Y ook een onderneming drijft onder de handelsnaam AA. De heer Y is van mening dat hij een ouder recht heeft op het gebruik van de handelsnaam AA. De heer X wil weten of hij aan dit dringende verzoek moet voldoen.

maandag 24 januari 2005

Recentelijk werd ik benaderd door een man die in november 2003 het slachtoffer was geworden van een verkeersongeval. Hij meldde mij letselschade te hebben geleden, die de wederpartij niet wilde vergoeden. De man was van mening dat hij, gelijk in de Verenigde Staten vaak het geval is, recht had op tonnen schadevergoeding.

maandag 10 januari 2005

De overname van een bedrijf of een onderdeel daarvan is een zeer complexe aangelegenheid. Als advocaat sta ik dan ook regelmatig versteld van de simpele contractjes waarmee ik word geconfronteerd. Contracten die soms meer ongeregeld laten dan dat wel wordt geregeld. Uiteraard is dat eenieders goed recht maar als er achteraf onenigheid ontstaat over de wijze waarop partijen het onderling hadden bedoeld, zijn de spreekwoordelijke druiven zuur. Als er dan pas een advocaat wordt ingeschakeld is het te laat en per definitie ‘te duur’.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.