2004

dinsdag 28 december 2004

Onlangs heeft de rechter te Middelburg beslist dat ook een burn-out kan leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de wettelijke zorgverplichting die de werkgever ten opzichte van de werknemer heeft. Deze zorgverplichting komt er in het kort op neer dat de werkgever er voor moet zorgen dat er sprake is van een veilige werkomgeving. Zo moet de werkomgeving zo worden ingericht en moeten dusdanige maatregelen zijn getroffen en/of aanwijzingen zijn gegeven, ter voorkoming dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

zondag 12 december 2004

Vorig jaar in december kreeg ik een telefoontje van de vrouw van een vaste cliënt. “Hij zit weer eens vast” kreeg ik te horen. Cliënt had zijn vrouw gevraagd mij van één en ander in kennis te stellen en hem zo snel mogelijk te bezoeken. Op mijn vrije zaterdag reisde ik dus af naar Breda, waar hij vastzat. Na afloop van het stappen was hij ‘lichtelijk’ in de problemen geraakt, zo vertelde hij luchtig. Hij had op straat ruzie gekregen met een groep jongeren waardoor er een vechtpartij ontstond. Cliënt was na de ruzie samen met twee vrienden in de auto gestapt en weggereden. Hij kwam echter niet ver, want hij werd klemgereden, aangehouden door de politie en vervolgens geverbaliseerd voor openlijke geweldpleging, het rijden onder invloed (hij had veel meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken om nog aan het verkeer te mogen deelnemen) en het in bezit hebben van harddrugs. Eén van zijn vrienden had namelijk op de achterbank van de auto, duidelijk zichtbaar, deze drugs in de auto laten liggen en bij zijn verhoor ten onrechte gezegd dat deze van mijn cliënt waren. Van je vrienden moet je het maar hebben, zullen we maar zeggen… Uiteindelijk werd cliënt na 12 dagen vrijgelaten.

zondag 28 november 2004

Op 5 oktober 2004 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen over het concurrentiebeding. Hieronder zullen globaal enkele aspecten van het wetsvoorstel worden besproken. Let wel: het is een wetsontwerp dat goedgekeurd is door de Tweede Kamer. Het voorstel moet natuurlijk eerst nog door de Eerste Kamer. Het is dus nog even afwachten voordat wij weten hoe één en ander in definitieve vorm eruit komt te zien, zeker gezien de vragen die vanuit de rechtspraktijk zijn gerezen.

donderdag 11 november 2004

Voor bepaalde technische, financieel-administratieve en commerciële functies is het gebruikelijk dat er in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd relatiebeding vermeld staat. Met het opnemen van een relatiebeding tracht de werkgever zijn bedrijfsbelangen te beschermen tegen (oneerlijke) concurrentie door ex-werknemers die met relaties van de werkgever aan de haal willen gaan.

zondag 31 oktober 2004

Het Nederlandse rechtssysteem kent vele soorten gemeenschappen van goederen. De bekendste is ongetwijfeld de huwelijksgoederengemeenschap. De wet bepaalt dat er een gemeenschap van goederen bestaat vanaf het moment dat het huwelijk is voltrokken, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen. Het is nog steeds zo dat de meeste trouwlustigen niet nadenken over deze mogelijkheid en aldus in gemeenschap van goederen het huwelijksbootje instappen.

zondag 17 oktober 2004

Het komt in de praktijk nog wel eens voor: een contract tussen twee partijen wordt door een derde partij overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financiële gevolgen hebben. Een voorbeeld: een jonge ondernemer start een eigen bedrijfje. Als eenmanszaak gaat het hem voor de wind. Na enkele jaren adviseert zijn accountant om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten en de onderneming als B.V. voort te zetten. Het huurcontract dat de ondernemer heeft gesloten staat op zijn naam en hij is persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. Zijn koopwoning en zijn inboedel kunnen zelfs als verhaalsobject dienen indien hij de huur niet betaalt. De ondernemer vraagt aan de verhuurder om in het vervolg de huurfactuur op de naam van de B.V. te zetten. “Dat moet van de boekhouder en anders mag er niet worden betaald” wordt erbij gezegd. Dit is uiteraard volslagen kul, maar menig verhuurder ziet niet in dat het inwilligen van het enkele verzoek tot wijziging van de tenaamstelling kan leiden tot de conclusie dat de B.V. de huurovereenkomst heeft overgenomen. Gevolg hiervan is dat de ondernemer privé niet meer als huurder optreedt. Als de B.V. nadien de huurpenningen niet meer betaalt, is de ondernemer persoonlijk niet meer aan te spreken. Een eventueel faillissement van de B.V. betekent dus ook dat de privé-goederen van de bestuurder van de B.V. (de eigenaar van de voormalige eenmanszaak) niet voor verhaal vatbaar zijn.

maandag 4 oktober 2004

Wekelijks hebben wij op kantoor advocatenoverleg. Tijdens een dergelijk overleg stellen wij elkaar onder meer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in onze dossiers. Recentelijk kwam daarin de problematiek omtrent de ontbindende voorwaarde financiering in geval van de koop/verkoop van een woning weer eens ter sprake.

maandag 20 september 2004

“Een arbeidsovereenkomst aangaan is sneller geregeld dan er één te beëindigen”, is een veel gehoorde klacht van werkgevers. Oorzaak hiervan is dat de wetgeving extra regels stelt aan de wijze waarop partijen uit elkaar gaan. Dit is vooral om de positie van de werknemer te beschermen.

zondag 5 september 2004

Een statutair directeur heeft met de onderneming die hij leidt zowel een vennootschapsrechtelijke band als een arbeidsrechtelijke band. Dit kan in de praktijk nog wel eens tot complexe verwikkelingen aanleiding geven indien de aandeelhouders van mening zijn dat de statutair directeur zijn werk niet goed doet en dus moet vertrekken.

maandag 23 augustus 2004

Eén van de struikelblokken bij een echtscheiding blijkt vaak weer het punt van de alimentatie. Toch is dit een punt dat in negen van de tien echtscheidingsgevallen voorkomt. Zo kan er sprake zijn van kinderalimentatie of partneralimentatie of van beiden. Wanneer is er nu sprake van alimentatie en hoe wordt de alimentatie vastgesteld?

zondag 8 augustus 2004

Alweer ruim 16 jaar ben ik advocaat. In mijn beginjaren heb ik enkele keren meegemaakt dat een werknemer zelf, terwijl hij al een nieuwe baan in het vooruitzicht had (en het dus in de lijn der verwachtingen zou liggen dat hij de arbeidsovereenkomst zou opzeggen), bij de Kantonrechter ontbinding van de bestaande arbeidsovereenkomst verzocht, onder toekenning van een ontbindingsvergoeding, welke vergoeding vervolgens ook nog vaak werd toegekend. "Niet geschoten is altijd mis" moet menig werknemer hebben gedacht. Tegenwoordig zal dat niet zo snel meer lukken. Terecht naar mijn mening.

zondag 25 juli 2004

Met de Europese Kampioenschappen voetbal nog vers in het geheugen leven talloze voetbalsupporters al weer toe naar de start van het betaald voetbal. Voor enkelen is dit helaas tevens het signaal om met frisse moed het op zich mooie voetbalspel weer te gaan te verstieren. Naast het strafrecht bestaat de mogelijkheid om dergelijke misdragingen civielrechtelijk aan te pakken. De KNVB kan, kort gezegd, afhankelijk van de soort gedraging, aan personen die zich bij voetbalwedstrijden misdragen een (on)voorwaardelijk stadionverbod en/of boete van € 450,-- opleggen. Eén en ander is met name geregeld in de Standaardvoorwaarden en Richtlijn Termijn Stadionverboden van de KNVB. Als advocaat van enkele organisaties die zich met het Nederlandse betaald voetbal bezighouden, word ik regelmatig geconfronteerd met ´voetbalhooligans´. Soms sta ik ook mensen bij die verdacht worden van het plegen van voetbalgeweld. Een veel gehoorde mening is dat ‘men dergelijke personen niet zwaar genoeg kan straffen’ en dat men het onbegrijpelijk vindt dat ik deze personen bijsta. Tot op zekere hoogte kan ik een dergelijke reactie zeer goed begrijpen. Begrijp me goed, ook ik ben tegen iedere vorm van voetbalgeweld en ik zal mij er ook niet van afmaken door hier te gaan stellen dat iedereen recht heeft op bijstand van een advocaat. Toch wil ik u er op wijzen dat het soms wat ver gaat. Zo werd ik enige tijd geleden gebeld door een voetbalsupporter die, nadat hij zijn auto in de buurt van het stadion had geparkeerd, samen met zijn schoonvader te voet op weg ging naar het stadion. Ondertussen dronk hij uit een plastic flesje een frisdrank. Bijna bij het stadion aangekomen gooide hij het inmiddels lege flesje in de bosjes. Een agent van de mobiele eenheid zag dit en sommeerde hem, overigens volkomen terecht, om het lege flesje op te rapen. De supporter bood direct zijn welgemeende excuses aan voor zijn gedrag en ging op zoek naar het flesje. Ondanks verwoede pogingen daartoe kon hij dit flesje helaas niet meer vinden. De supporter loopt hierop terug na de agent, meldt dat hij het flesje niet kan vinden en wordt vervolgens zonder pardon aangehouden, zijn schoonvader beteuterd achterlatend. Pas na afloop van de wedstrijd wordt de supporter vrijgelaten, twee boetes voor overtreding van een artikel uit de APV en het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs ‘rijker’. Daarmee is, u voelt het waarschijnlijk al aankomen, de kous echter niet af. De supporter krijgt vervolgens, op instructie van het Openbaar Ministerie, van de KNVB een stadionverbod voor de duur van maar liefst 9 maanden opgelegd, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De kosten van de deurwaarder, die deze maatregelen heeft aangezegd, dient hij tevens te voldoen. De supporter verzoekt mij iets tegen deze in zijn ogen buiten proportionele maatregelen te ondernemen. Na de nodige correspondentie loopt deze kwestie uiteindelijk met een sisser af. Ik krijg het, samen met de betaald voetbalclub waarvan hij supporter is, namelijk voor elkaar dat de maatregelen omgezet worden in een alternatieve straf, bestaande uit het 4 maal begeleiden van gehandicapte supporters tijdens thuiswedstrijden. In ruil daarvoor worden de opgelegde maatregelen voorwaardelijk opgelegd, waardoor hij toch de wedstrijden van zijn favoriete club kan bezoeken. Een ander voorbeeld. Een supporter wil een wedstrijd van zijn club FC Utrecht tegen Sparta in Rotterdam bezoeken. Gezien het feit dat hij zelf in één van de randgemeenten van Rotterdam woont, heeft hij via een zakelijke relatie een zogeheten VIP-plaats geregeld. Deze supporter reist niet via de verplicht gestelde wijze van vervoer vanuit Utrecht naar Rotterdam, omdat hij vlakbij Rotterdam woont. 
Als hij op die dag voorafgaand aan de wedstrijd in het centrum van Rotterdam aan een bakje koffie zit en er een controle door de politie plaatsvindt, wordt hij eruit gepikt, aangehouden en pas na de wedstrijd vrijgelaten. Dit omdat hij zich niet kon legitimeren. U ziet, men kan als goedwillende supporter ook voor een relatief licht vergrijp, dat niets met voetbalrellen of zoiets van doen heeft, een stadionverbod en een boete van de KNVB opgelegd krijgen. Ook wildplassen levert een stadionverbod op. En veelal krijgt men deze straffen al opgelegd voordat de zaak strafrechtelijk is afgehandeld. Oftewel, de (on)schuldvraag is dan nog niet eens voldoende aan de orde geweest. Ik ben het met deze cliënten eens dat het middel in deze gevallen het doel voorbijschiet. Het strafrecht biedt voldoende waarborgen om dergelijke overtredingen aan te pakken. Daar zijn aanvullende sancties door de KNVB, door middel van een stadionverbod en forse boete, niet voor nodig. Ik zou dergelijke maatregelen bewaren voor echt voetbalgeweld en in die gevallen de sancties verzwaren.

dinsdag 13 juli 2004

Niet alles wat u in de winkel, op de markt of via een postorderbedrijf koopt, is veilig. Er kan op verschillende manieren iets misgaan met de dingen waarmee we in het dagelijks gebruik te maken hebben. Denkt u maar aan een fles frisdrank die explodeert. Of aan levensmiddelen waaraan iets mankeert, zodat u er ziek van wordt. Uw auto kan een gebrek hebben waardoor u een ongeluk krijgt. En zo zijn er natuurlijk nog vele andere voorbeelden te bedenken van situaties waarin u ziek wordt, gewond raakt of schade lijdt als gevolg van een produkt waaraan iets mankeert. En uiteraard zal degene die het produkt heeft gemaakt, de schade niet altijd zonder meer willen vergoeden! Wanneer is een produkt eigenlijk onveilig? Op wie kunt u de opgelopen schade verhalen? Wat voor soort schade komt in aanmerking voor vergoeding?

maandag 28 juni 2004

In het nieuwe huurrecht wordt ’een gebrek’omschreven als een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

zondag 13 juni 2004

Per 1 januari 2004 heeft iedereen kunnen ervaren dat de regels over een rookvrije werkplek aanzienlijk zijn aangescherpt. Werden er voor die tijd al actieve stappen ondernomen om meer plaatsen rookvrij te maken, denk bijvoorbeeld aan overheidsgebouwen, per 1 januari jl. is de werkgever op grond van de Tabakswet verplicht om maatregelen te nemen om de werknemers een rookvrije werkplek te garanderen.

maandag 31 mei 2004

Regelmatig verneemt u uit de krant of van de televisie dat iemand met spoed “naar de rechter stapt” om iets te krijgen of om iets te voorkomen.

zondag 16 mei 2004

Het aantal uitgesproken faillissementen van de laatste twee jaren is schrikbarend en voor een deel natuurlijk toe te schrijven aan het zware economische weer waarin zeer veel bedrijven verkeren. Een andere oorzaak van een groot aantal faillissementen ligt in ondeskundig ondernemerschap. In 2003 zijn bijna 9000 bedrijven failliet gegaan. In het eerste kwartaal van dit jaar 2250 bedrijven, een stijging van maar liefst 18% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2003. Het aantal failliet gegane bedrijven ligt eigenlijk nog hoger, omdat de particulieren met een eenmanszaak niet in de genoemde aantallen zijn meegenomen. De stijging is ook een direct gevolg van nieuw gestarte bedrijven in de jaren 2000 tot 2003. In die periode waren er maar liefst ruim 220.000 startende ondernemingen.

maandag 3 mei 2004

Een gedeelte van mijn praktijk bestaat uit huurzaken, waarin ik zowel voor huurders als verhuurders optreed. Enige tijd geleden werd ik benaderd door een cliënt, die zich al jarenlang bezighoudt met de verhuur van onroerend goed. Wat dat betreft ging het om een gepokt en gemazelde cliënt. Ik had hem al eerder bijgestaan met betrekking tot het opstellen van huurovereenkomsten, algemene (huur)voorwaarden en incasseren van huurachterstanden. Nu deed zich toch wel een, althans in de optiek van mijn cliënt, wat raar geval voor.

maandag 19 april 2004

Als rechtenstudent leer je direct dat het eigendomsrecht het meest omvattende recht is en tegen iedereen ingeroepen kan worden. Ook u, als eigenaar van een onroerende zaak, kan het eigendomsrecht tegen iedereen inroepen. Het eigendomsrecht is echter ook aan een aantal beperkingen onderhevig. Zo mag u, indien u ‘gebruik maakt’van uw eigendomsrecht, geen hinder toebrengen aan de rechten van anderen. Voorts mag u het eigendomsrecht niet gebruiken in strijd met wetten en verordeningen die door de overheid zijn vastgesteld.

zondag 4 april 2004

Het kan iedereen gebeuren. Je koopt een huis en tijdens een kleine verbouwing blijkt dat er achter het plafond of de schrootjeswand ineens zaken naar voren komen waarop je niet bedacht bent. Boktor, asbest, betonrot, of zelfs het ontbreken van de dragende constructie van een verdiepingsvloer zijn allemaal bekende praktijkvoorbeelden waarover de rechter uiteindelijk moest beslissen in een gerechtelijke procedure. In al die procedures staan er enkele (rechts-)vragen centraal:

dinsdag 23 maart 2004

In oktober jl. berichtte ik u al over de veranderingen met betrekking tot de WW-uitkering. Werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkeloos zijn geworden, kunnen niet langer aanspraak maken op de tweejarige vervolg uitkering. Deze regeling is per 1 januari 2004 definitief geworden. Daarnaast is er nog een aantal belangrijke wetten op het gebied van het sociale zekerheidsrecht per 1 januari 2004 in werking getreden, waaronder de “Wet loondoorbetalingsverplichting bij ziekte” en de “Wet premievrijstelling bij in dienst nemen of houden oudere werknemer”. Aangezien u wellicht met deze wetten te maken heeft of krijgt, zal ik een korte toelichting op de nieuwe wetgeving geven.

zondag 7 maart 2004

Onder bepaalde omstandigheden heeft de werkgever het recht om een werknemer gedurende een periode, die in de regel overigens niet te lang mag duren, te schorsen of, zoals dat ook wel wordt genoemd, op non-actief te stellen. Dit mag bijvoorbeeld als er een verdenking bestaat dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal binnen het bedrijf en de werkgever enige tijd nodig heeft om dat te onderzoeken. Ook komt het regelmatig voor dat een werknemer wordt geschorst, omdat de werkgever van plan is om een ontslagprocedure te gaan voeren, terwijl die werknemer verder niets ernstigs heeft gedaan. Veelal vindt dan schorsing plaats, omdat de werkgever bang is voor onrust binnen het bedrijf. Hoewel onder dergelijke omstandigheden schorsing formeel juridisch niet een juist middel is, gebeurt het toch regelmatig. De werknemer zou dan bij de rechter weer tewerkstelling kunnen vorderen. Niet zelden laten werknemers het erbij in afwachting van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

zondag 29 februari 2004

In deze column zal ik een juridische kwestie behandelen, die zowel het civiele recht als het strafrecht betreft: de vraag of een deelnemer aan een sport of spel onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging als gevolg waarvan aan een andere deelnemer letsel is toegebracht.

zondag 8 februari 2004

U hoort waarschijnlijk regelmatig over ‘mediation’. Dat is niet zo verwonderlijk: mediation staat momenteel veel in de belangstelling. Maar wat houdt mediation nou eigenlijk in? Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waar de verantwoordelijkheid bij de strijdende partijen zelf wordt gelegd. De strijdende partijen dienen onderling in gesprek te raken, één en ander onder leiding van een mediator. De mediator probeert de belangentegenstellingen van partijen boven tafel te krijgen om vervolgens partijen de belangentegenstelling in goed onderling overleg te laten overwinnen.

maandag 26 januari 2004

Regelmatig word ik zowel door werkgevers als werknemers geconfronteerd met de vraag of een schorsing of een non-actiefstelling mag of niet. Uiteraard hangt dit af van de omstandigheden van het geval. Indien een werknemer wordt verdacht van diefstal of verduistering van bedrijfseigendommen en daarvoor serieuze aanwijzingen zijn, kan het verstandig zijn om die werknemer, hangende het onderzoek, op non-actief te stellen en niet gelijk deze werknemer op staande voet te ontslaan. Zorgvuldig handelen is immers vereist. Als uit het onderzoek mocht blijken dat er kwalijke zaken zijn voorgevallen dient de werknemer eerst in de gelegenheid te worden gesteld hierop te reageren alvorens er sancties worden getroffen. Blijkt uit het onderzoek niets van dit alles, dan dient de werknemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te worden gesteld en moet hij de werkzaamheden kunnen hervatten.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.