Klachtenreglement SBM Advocaten


1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

klacht
een schriftelijke uitlating van ongenoegen, door de cliënt of diens vertegenwoordiger als zodanig kenbaar gemaakt

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit

klachtenfunctionaris
een door het kantoor aangewezen medewerker die belast is met de registratie, afhandeling en analyse van de geuite klachten

kantoorklachtenreglement
het onderhavige reglement


2. DOELSTELLING

De doelstelling van het kantoorklachtenreglement is:
1 het vastleggen van een procedure om op klachten van cliënten binnen zo kort mogelijke termijn op een constructieve wijze te reageren;
2 het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3 behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4 medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5 verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.


3. DE PROCEDURE

1 De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert. In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van kantoor wordt expliciet melding gemaakt van deze regeling.
2 Een cliënt kan een klacht indienen over het optreden van de behandelend advocaat (“de advocaat”). De indiening van de klacht gebeurt schriftelijk of per e-mail bij de advocaat dan wel –naar keuze van de cliënt- bij de klachtenfunctionaris van het kantoor. De advocaat, dan wel de klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen en geeft daarbij de klager informatie over de interne klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris stelt de betrokken advocaat, wanneer de klacht rechtstreeks wordt ingediend, in kennis van de klacht.
3 De betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris bepalen in onderling overleg wie contact zoekt met de betrokken klager en op welke wijze de klacht verder met de klager wordt doorgesproken en wordt afgehandeld. Het uitgangspunt is steeds dat de klager tevreden wordt gesteld.
4 Indien de klachtenfunctionaris ingevolge het vorig lid contact zocht met de betrokken klager, stelt deze klager in de gelegenheid de klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. De advocaat wordt verzocht te reageren op deze toelichting.
5 Indien tussen de klachtenfunctionaris en de cliënt een bespreking plaatsvindt, is de advocaat daarbij op verzoek van de klachtenfunctionaris of de cliënt aanwezig, behoudens wanneer de cliënt daartegen bezwaar maakt.
6 De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, dan wel, in voorkomend geval, 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke toelichting dan wel, in voorkomend geval, uiterlijk 10 werkdagen nadat een bespreking over de klacht heeft plaatsgevonden.
7 De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk en zo mogelijk binnen een termijn van een maand, doch uiterlijk binnen een termijn van twee maanden.
8 De betrokken advocaat dan wel klachtenfunctionaris zorgt voor een schriftelijke, nauwkeurige vastlegging van de met de klager gemaakte afspraken.
9 Ook indien de klacht alsnog tot tevredenheid van de klager wordt opgelost dienen de met de klager gemaakte afspraken nauwkeurig en schriftelijk te worden vastgelegd.
10 Indien de klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt, leggen betrokkenen de klacht voor aan de Geschillencommissie Advocatuur indien de cliënt en SBM Advocaten daarmee instemmen. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
11 Voor zover een klacht betrekking heeft op het handelen of nalaten van een belangenbehartiger die bij het Keurmerk Letselschade is aangesloten, kunnen betrokkenen een klacht indienen bij de Stichting Keurmerk Letselschade (postbus 9091, 3506 GB Utrecht).

4. REGISTRATIE VAN DE KLACHT

1 Een kopie van de schriftelijke afhandeling van de klacht wordt 1 jaar bewaard.
2 SBM Advocaten stelt in geval van een letselzaak deze afschriften desgewenst ter beschikking aan de Stichting Keurmerk Letselschade
3 Jaarlijks rapporteert de klachtenfunctionaris aan de maatschap. De klachtenfunctionaris doet, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aanbevelingen aan de maatschap.

 

5. BENOEMING KLACHTENFUNCTIONARIS

1 Voor de maatschap SBM Advocaten is mr. W.A.L.D.I. van Slagmaat benoemd tot klachtenfunctionaris.
2 Voor klachten tegen de klachtenfunctionaris treedt een vervanger van hem/haar op. De vervanger dient lid te zijn van de maatschap en wordt aangewezen door het kantoor.

Deel deze pagina:

Vragen? Bel gerust

Advocatenkantoor Houten - Telefoonnummer 030-6353432

 

Kwaliteit en daadkracht....

Regio Utrecht - Daadkrachtige advocaten

Kwaliteit en daadkracht staan centraal in onze bedrijfsvoering. Kwaliteit, omdat wij diepgang in de materie een absolute noodzaak vinden. Daadkracht, omdat slagvaardig handelen leidt tot goede oplossingen en wij staan voor uw en onze zaak.
 Advocatenkantoor Nieuwegein Vianen Bunnik kwaliteitIn kwaliteit investeren wij al jaren. Met name op de gebieden van contractenrecht, ondernemings- en insolventierecht, milieurecht, (ruimtelijk) bestuursrecht, personen- en familierecht, personenschade en huurrecht hebben wij bijzondere expertise in huis.

Laatste nieuws

Wanneer gedraagt een werknemer zich verwijtbaar?

Een werknemer die verwijtbaar handelt, kan alléén ontslagen worden als hij wist dat het gedrag door zijn werkgever niet zou zijn toegestaan. Het moet de werknemer ‘kenbaar’ zijn dat hij iets verkeerds doet. Maar wanneer is dat dan het geval?

lees meer


JFM RSS App

last updated: 16/08/2018 08:39
  • Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte
    Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.

Van Slagmaat, Van den Brink, Van der Mark Advocaten • SBM Advocaten / Het Spoor 64 / 3994 AL Houten / telefoon 030-6353432 / info@sbmadvocaten.nl

Privacy statement en cookie policy
Klachtenreglement
Algemene voorwaarden
Disclaimer

© 2015 SBM Advocaten

design: Kjoew!

Bekijk als desktop versie.