Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - SBM Advocaten (Van Slagmaat, Van den Brink en Van der Mark Advocaten) - Houten, oktober 2009

1. Algemeen
SBM Advocaten, gevestigd te Houten, is een maatschap van advocaten. Een lijst van leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar, ook ten behoeve van de leden van de maatschap, van haar werknemers en van allen die op enige wijze voor de maatschap werkzaam zijn of waren, waaronder begrepen door de maatschap ingeschakelde derden.

2. Opdracht


3. Honorering
Aan de advocaat komt een honorarium toe naast de vergoeding van kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW.


4. Declaraties en opschorting/staking van werkzaamheden
Declaraties dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van vijftig euro per declaratie, te vermeerderen met BTW. Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten, dan wel te staken. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is SBM Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden.

5. Gelden van derden
Gelden die ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever worden ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden SBM Advocaten, worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de rechthebbende(n). SBM Advocaten is gerechtigd de gelden ontvangen van derden en ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden SBM Advocaten en bestemd voor de opdrachtgever/cliënt, te verrekenen met al hetgeen SBM Advocaten, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft, waartoe de voornoemde Stichting hierbij onherroepelijk wordt gemachtigd in verband hiermee betreffende gelden over te maken op de bankrekening van c.q. te voldoen aan SBM Advocaten.

6. Aansprakelijkheid


7. Archivering
SBM Advocaten bewaart ieder dossier gedurende tenminste vijf jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft SBM Advocaten het recht het dossier, zonder kennisgeving daarvan aan de cliënt/opdrachtgever, te vernietigen.

8. Klachtenregeling
Ingeval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de cliënt/opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt voor de klager, kan hij zich wenden tot de klachtfunctionaris van SBM Advocaten. Indien dit naar het oordeel van de cliënt/opdrachtgever én SBM Advocaten wenselijk is, wordt de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard op het geschil en zal de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

9. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven of de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is verklaard, is de rechter te Utrecht bevoegd.

 Algemene voorwaardendownloads: 3131 | type: pdf | size: 75 kB
Deel deze pagina:

Vragen? Bel gerust

Advocatenkantoor Houten - Telefoonnummer 030-6353432

 

Kwaliteit en daadkracht....

Regio Utrecht - Daadkrachtige advocaten

Kwaliteit en daadkracht staan centraal in onze bedrijfsvoering. Kwaliteit, omdat wij diepgang in de materie een absolute noodzaak vinden. Daadkracht, omdat slagvaardig handelen leidt tot goede oplossingen en wij staan voor uw en onze zaak.
 Advocatenkantoor Nieuwegein Vianen Bunnik kwaliteitIn kwaliteit investeren wij al jaren. Met name op de gebieden van contractenrecht, ondernemings- en insolventierecht, milieurecht, (ruimtelijk) bestuursrecht, personen- en familierecht, personenschade en huurrecht hebben wij bijzondere expertise in huis.

Laatste nieuws

Wanneer gedraagt een werknemer zich verwijtbaar?

Een werknemer die verwijtbaar handelt, kan alléén ontslagen worden als hij wist dat het gedrag door zijn werkgever niet zou zijn toegestaan. Het moet de werknemer ‘kenbaar’ zijn dat hij iets verkeerds doet. Maar wanneer is dat dan het geval?

lees meer


JFM RSS App

last updated: 16/08/2018 08:39
  • Opzegging huur en ontruimingsbescherming bij kantoorruimte
    Kantoren worden in ons huurrecht beschouwd als ‘overige bedrijfsruimte’. Vaak geldt er een huurovereenkomst van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd met een zelfde periode van vijf jaar . In de huurovereenkomst is vaak een bepaling opgenomen dat opzegging uiterlijk één jaar voor einddatum schriftelijk dient te gebeuren. Zo niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd.

Van Slagmaat, Van den Brink, Van der Mark Advocaten • SBM Advocaten / Het Spoor 64 / 3994 AL Houten / telefoon 030-6353432 / info@sbmadvocaten.nl

Privacy statement en cookie policy
Klachtenreglement
Algemene voorwaarden
Disclaimer

© 2015 SBM Advocaten

design: Kjoew!

Bekijk als desktop versie.