Zowel in als buiten rechte is er steeds vaker sprake van mediation. Wat is mediation?

Mediation houdt in dat partijen, die een geschil met elkaar hebben, met behulp van een derde (de mediator), dit in onderling overleg op proberen te lossen. Veelal wordt een mediator ook wel aangeduid als bemiddelaar, terwijl dit niet geheel juist is. Het verschil tussen een mediator en bemiddelaar is namelijk dat een mediator partijen zelf de oplossingen laat aandragen en voorstellen laat doen. Een bemiddelaar daarentegen vervult een veel actievere rol en stuurt veel meer. Bij mediation komt het overigens dikwijls voor dat de advocaten hooguit bij de eerste mediationafspraak aanwezig zijn en daarna niet meer. Partijen gaan de vervolggesprekken verder alleen met de mediator aan.

Indien partijen besluiten om te trachten het geschil te beslechten via mediation, dan zullen zij vooraf een mediationovereenkomst dienen te ondertekenen, waarin de regels en voorschriften zijn opgenomen. Deze overeenkomst kan onder andere een geheimhoudingsclausule bevatten. Ook komt het voor dat daarin een bepaling is opgenomen dat een getroffen schikking pas van kracht is na ondertekening van een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Dit heeft onder andere tot doel dat partijen tijdens de mediation vrijuit kunnen spreken, zonder dat het risico bestaat dat zij met deze uitlatingen later, in een gerechtelijke procedure, om de oren worden geslagen. Samenvattend: Voorafgaand aan de mediation dienen partijen een mediationovereenkomst te ondertekenen. Komt het tot een minnelijke regeling, dan wordt dit vastgelegd in een door partijen te ondertekenen vaststellingsovereenkomst.

Een voorbeeld: Een opdrachtgever vordert in een gerechtelijke procedure ontbinding van een overeenkomst met een opdrachtnemer. Tijdens de gerechtelijke procedure besluiten partijen op voorspraak van de rechter over te gaan tot mediation, die ziet op de wijze waarop partijen uit elkaar zullen gaan. Tijdens de mediation wordt mondeling afgesproken dat de overeenkomst, met inachtneming van een bepaalde termijn wordt ontbonden en de opdrachtnemer een bepaalde vergoeding krijgt. In de mediationovereenkomst is een geheimhoudingsbepaling opgenomen, alsmede dat een getroffen schikking pas van kracht is na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Voordat partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend, komt de opdrachtnemer terug op de tussen partijen gemaakte afspraken en wenst deze voortzetting van de overeenkomst. De opdrachtgever, die op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ is, vraagt voortzetting van de procedure en vordert alsnog ontbinding van de overeenkomst, mede op grond van de tijdens de mediation gemaakte afspraken. De rechter is van oordeel dat de opdrachtnemer niet kan worden gehouden aan mondelinge afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt. De overeengekomen geheimhoudingsclausule betekent dat geen der partijen kan worden gehouden aan enige, tijdens de mediation gedane, uitlating of gedraging. Daarbij komt dat partijen zijn overeengekomen dat een vaststellingsovereenkomst (lees: de schikking) pas van kracht is zodra deze door partijen is ondertekend. De procedure wordt, zonder enige inachtneming van hetgeen tijdens de mediation is afgesproken, voortgezet.

Partijen hebben, in het bijzijn van de mediator, diverse gesprekken gevoerd. De mediation heeft vele maanden, ruim 4 in totaal, geduurd. Dit gehele traject bleek helaas nutteloos. 
Let u derhalve op wat er in een mediationovereenkomst wordt bepaald, althans weest u zich zeer goed bewust van de inhoud ervan. Immers, in het bovenstaande voorbeeld bleken de mondelinge afspraken tussen partijen niet geldig. Ik wil daarmee overigens volstrekt niet zeggen dat ik mediation in het geheel niet zie zitten. 
In veel gevallen kan het een goed middel zijn. Zeker in het geval dat partijen een duurzame relatie met elkaar hebben. Leidt de mediation tot een schikking, dan staan partijen, veelal beter dan in het geval een Rechter vonnist, meestal nog wel op redelijke voet met elkaar. Ook de inhoud van een mediationovereenkomst is in beginsel uit te onderhandelen, welke mogelijkheid u, desgewenst, niet aan u voorbij moet laten gaan.

Heeft u dienaangaande nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen.

Mede namens mijn collega’s wens ik u, zowel zakelijk als privé, een zeer voorspoedig 2007!

 Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

vragen? bel gerust 030-6353432

Wij plaatsen functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren en voor het anoniem analyseren van bezoekgegevens.